Verksamhetsplan 2018

Fängelsenätverket 2018

 

Nätverket förbättrar förutsättningar för en anpassningsprocess efter en straffperiod. 2017 initierades en arbetsgrupp kring IKT och utbildning i fängelse, arbetsgruppen fortsätter 2018. Under 2018 initieras nästa tema, vägledning för intagna i fängelse. NVL:s övriga nätverk bidrar med expertis kring teman som väljs som insatsområden för utbildning inom kriminalvården.

2018 som försöksår för ny arbetsmodell

Nätverket har under en lång rad av år arrangerat en större, nordisk konferens kring utbildning i fängelse vartannat år. Nästa stora arrangemang var planerat till 2018 (se VP) och planering behövde inledas 2017. En diskussion om arbetsformer och effekter/outcome av olika arbetsmodeller väcktes då inom nätverket, som processat frågan under sommaren och hösten. Resultatet är, efter avstämning med huvudkoordinatorn för NVL, Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (under Nordiska Ministerrådet), Antra Carlsen, att nätverket ändrar arbetsformer.

Istället för en stor konferens vartannat år, med omfattande arbetsinsatser för värdlandet och lång tids planering, kommer nätverket från och med 2018 att arbeta med mindre, nordiska arbetsgrupper (utgångspunkten är två deltagare per land; om flera beskostas detta av respektive land). Dessa får av nätverket riktade uppdrag utifrån vad nätverket  finner är aktuella och angelägna, gemensamma utvecklingsområden inom utbildning i fängelse. Dessa uppdrag formuleras med syfte, mål, tidsram och förväntat resultat, så att det är tydligt för grupperna varför de samlas och vad de ska göra. Nationella uppgifter kan ingå på området. Uppdragsbeskrivningen underlättar samtidigt för nätverkets uppföljning av arbetet. Nätverket är mottagare av resultaten, liksom de nationella verksamheterna.

Nätverket planerar två regelbundna möten under ett år, ett i början av året och ett i slutet. Vid det första mötet planeras för kommande utvecklingsområden för arbetsgrupper och vid det andra följer nätverket upp årets arbete i grupperna. 1-2 medlemmar ur nätverket kommer därutöver att medverka vid arbetsgruppernas första tillfälle för att introducera temat och uppdraget.

Två arbetsgrupper beräknas pågå under ett år, med växelvis start. 2017 initierades på försök en arbetsgrupp kring IKT. Gruppen kommer att ha ytterligare två arbetstillfällen under 2018 och två under 2019. Det innebär något fler än grundplanen för en arbetsgrupp. Skälet är att uppdraget för IKT-gruppen formuleras till 2018 efter gruppens förmöte 2017. Att IKT-arbetet fortsätter under 2019 motiveras av digniteten i temat. IKT och digitalisering i fängelse är ett stadigt växande behov och samtidigt en likaledes stor utmaning. Under 2018 initieras nästa tema, vägledning för intagna i fängelse. Det arbetet beräknas starta under 2018 och fortsätta med ytterligare ett par tillfällen under 2019. För 2019 introduceras nästa utvecklingsområde. På detta sätt kommer det löpande att finnas två tematiska utvecklingsarbeten igång varje år, generellt beräknat till tre tillfällen per tema, fördelat över 1,5 – 2 år.

Nätverkets roll

Nätverket har överblick över utbildningsverksamheten i fängelse i respektive land, vilka behov och utvecklingsområden som är aktuella. Nätverket har en viktig roll för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, vilket kan bidra till den fortsatta utvecklingen i respektive land. Det fungerar samtidigt kontaktskapande och har till exempel bidragit till utväxling genom studiebesök för att se närmare på vissa områden hos varandra. Ytterligare en roll i den nya arbetsmodellen är att initera och koordinera mindre arbetsgrupper inom angelägna utvecklingsområden.

En struktur med arbetsgrupper utgår från frågor som:

  • Vad?
  • Varför?
  • Vilken nytta?
  • Nytta för vem?
  • Hur?
  • Resultat?

Nätverket använder sin samlade kompetens och erfarenhet för att välja aktuella utvecklingsområden. Dessa ska vara tydligt kopplade till utbildning i fängelse och relevanta på något sätt för alla deltagarländerna. Varje land bedömer vilka deltagare som är lämpliga till respektive arbetsgrupp. För förståelsen och aktivt samarbete för alla deltagare är språket för arbetsgrupperna skandinaviska och engelska.

Förväntad effekt med den nya arbetsmodellen och nätverkets något förändrade roll är, att det kommer att leda till resultat på en mer konkret, operativ nivå. Det nordiska samarbetet i form av arbetsgrupper kommer samtidigt att förse nätverket på den övergripande nivån med motivering till och belysta perspektiv på vidare nationell utveckling.