Verksamhetsplan 2018

Detta skall Distansnätverket göra 2018.

Nätverket vill bidra med kunskap (genom lärande exempel, undersökningar och metodsamlingar) om hur lärande innehåll och teknologi kan kombineras i lärandemodeller för vuxnas lärande.

 

Virksomhetsplan 2018 - NVLs Distans-nettverk

I 2018 skal NVL’s virksomhet fokusere på følgende temaer: innovasjon, entreprenørskap og inkludering i voksnes læring, læring i og for arbeidslivet, anerkjennelse av formelle og uformelle kompetanser, fleksibilitet i utdanningen og veiledning, samt kompetanseutvikling av voksenlærere. Distans-nettverket har utviklet følgende plan for sitt arbeid innen ovenstående temaer.

Formål:

Distans-nettverket har gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk bidratt til å skape diskusjon om, og framskaffe nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring. Nettverket har derfor valgt som visjon å berike voksnes læring med interaktive og kreative teknologier. Nettverket mener dette godt uttrykker ambisjonen for initiativer og prosjekter som er beskrevet i planen.

Nettverket vil arbeide videre med å framskaffe svar på hva voksenlærere må vite og kunne om digitalisering, teknologi og pedagogiske metoder for å anvende dette i sin undervisning. I praksis betyr det å utvikle kunnskap, erfaring og god praksis om former for tilgang til læring, pedagogiske metoder, modeller og verktøy som skaper samarbeid, interaksjon og engasjement i virtuelle læringsmiljøer.

Arbeidsmetode:

 1. Gjennom undersøkelser og analyser
  1. framskaffe innsikt og eksempler på interaktive pedagogiske metoder og kreative læringsmodeller for å inspirere lærere i formell og uformell voksenopplæring.
  2. identifisere kriterier for hva som fremmer og hva som hemmer bærekraftige, fleksible og inkluderende nettbaserte læringstilbud.
 2. Spre kunnskap, verktøy og eksempler på god praksis gjennom rapporter, nyhetsbrev, sosiale medier, webinarer, seminarer, konferanser i egen regi og i samarbeid med øvrige NVL-nettverk.
   

Prosjekter og arrangementer:

 1. Rapporten fra Nordplus-prosjektet «Is lurking working» foreligger som elektronisk og trykket versjon i januar 2018. Den gir ny innsikt om hvordan voksenlære kan motivere og engasjere «de stille» lærende i nettundervisning for å styrke deres læringsutbytte. Den inneholder metodiske eksempler og veiledning som voksenlærere kan benytte for å styrke engasjement og deltakelse i læringen.
   

  Distans planlegger å arrangere to seminarer for å formidle resultater og læring fra prosjektet. Et seminar vil forgå på Færøyene, et på Island:

  1. Seminar på Færøyene: 3. mai 2018. Distans-møte: 4. mai 2018
  2. Seminar på Island: 20. september 2018, Distans-møte: 19. september 2018

Distans planlegger å spre prosjektrapport og resultater gjennom NVL, EPALE og i egne kanaler og arenaer. Det inkluderer NVL-seminarer og -konferanser som arrangeres av andre NVL-nettverk og koordinatorer, når dette er ønskelig og relevant. EPALE kontaktas för möjlig översättning av rapporten till finska, svenska och danska.

 1. Nettverket har fått Nordplus-midler til et nytt prosjekt som har arbeidstittel «Presence at a Distance» (PaaD).

  Prosjektets hypotese er basert på antakelse om at nettstudier er instrumentelle for å kople utkantsområder med lokale sentra og med storsamfunnet for å møte krav til kompetanseutvikling i utkantstrøk. Arbeidet går ut å analysere bærekraft, langtidseffekter, læringsutbytte og utfordringer i prosjekter innen fleksibel nettundervisning for deltakere i utkantstrøk som beskrevet i prosjektrapporten «Utdanning skaper utvikling i utkantsområder» fra 2013. I dette prosjektet arbeidet Distans-nettverket på oppdrag fra NVL med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden. Det nye prosjektet vil ettergå langtidseffekter av prosjekter som ble kartlagt.

  1. Prosjektet omfatter en større undersøkelse blant voksenlærere for å avdekke kritiske suksessfaktorer og nivå av digitalisering i voksenopplæringen. Undersøkelsen vil bli gjennomført dels med intervjuer, dels gjennom en nettsurvey. Rekruttering av respondenter vil skje via Distans-nettverket, deres organisasjoner og NVL-koordinatorer.
  2. Prosjektet planlegger et arbeidsmøte i København for å planlegge og utvikle prosjektet. Tidspunkt er ikke fastsatt.
  3. Prosjektet vil utnytte ovennevnte seminarer på Færøyene i mai og på Island i september til research for det nye prosjektet.
  4. Redan i ett tidigt skede arrangerar nätverket webinarier (1-2 st 2018) kring projektets tema.
 1. Nettsider

  Nettverket har over tid etablert et antall nettsteder for å skape digitale plattformer for prosjektsamarbeid og resultater fra samme. I løpet av 2018 skal innholdet bearbeides og samles in under NVLs nettsider.
   

Pilotprosjekt - tverrfaglig samarbeid i nytt nettverk

NVL initierer i 2018 et nytt tverrfaglig nettverk for å fremme innovasjon og inkludering. Det nye nettverket skal bygge å kompetanse og aktivitet i flere eksisterende nettverk, men ikke erstatte disse. Intensjonen er å skape løpende samarbeid og effekter på tvers av prosjekter og aktiviteter som pågår i de nettverkene som skal møtes i det nye tverrfaglige initiativet.
Distans er et av nettverkene som skal inngå i det nye samarbeidet der arbeidet skal rettes mot kompetanseutvikling for lærere og andre som arbeider med voksnes læringsprosesser. Målet er å utnytte ressurser og kompetanser mer effektivt, dele felles interesser og skape merverdi gjennom tverrfaglig samarbeid og synergier mellom aktiviteter.