Verksamhetsplan 2019

 

Valideringsnätverket 2019

 

Grunden för arbetet inom expertnätverket för validering finns i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för utbildning och forskning som antogs 2015. Detta program konkretiseras sedan i de sex övergripande mål som finns för arbetet inom NVL. Frågan om att synliggöra och erkänna de kunskaper och kompetenser som individer erhållit i tidigare verksamhet under livet blir allt viktigare i ljuset av kompetensbristen inom många yrkesområden.

Expertnätverket för validering kommer under 2019 fortsätta arbetet med att sätta fokus på kvalité och legitimitet i valideringsprocessen. Nätverket kommer att se över och om behov finns revidera den modell för kvalitet i validering som tagits fram tidigare av expertnätverket. I detta arbete kommer rapporten och resultaten av forskningsprojektet om kvalitet i validering att vara viktiga.

Expertnätverket kommer att arbeta vidare med att hitta en lösning där flera produkter och verktyg som tidigare tagits fram blir tillgängliga för de som på olika sätt arbetar med validering i Norden. För att göra detta behöver den digitala plattformen ValiGuide revideras i grunden och ersättas av ett annat alternativ.

Verksamhetsplan utifrån de prioriterade målsättningarna för NVL

Expertnätverket för validering bidrar till utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande genom att stödja kvalitetsutveckling av validering i de nordiska länderna, samt systematiskt utbyte av erfarenheter kring struktur- och metodutveckling.

Under 2019 kommer nätverket att arbeta vidare med begreppen kompetens och kvalifikationer inom valideringsprocessen. Frågan om hur olika kompetenser beskrivs i kvalifikationer som sedan ges legitimitet är en allt viktigare fråga och kan kopplas till arbetet med referensramarna inom NQF. Inom yrkesutbildningen diskuteras betydelsen av generella kompetenser / nyckelkompetenser och hur dessa synliggörs i kvalifikationer.

  • Under året kommer expertnätverket att arbeta vidare med frågorna kring kompetens, generella kompetenser och kvalifikationer och utifrån dessa diskussioner planera för vidare operativa insatser 2020. Dessa insatser ska ge stöd för hur generella kompetenser kan synliggöras och erkännas för individer för att underlätta vägen in i arbetslivet.
  • Nätverket kommer att uppmärksamma arbetslivets arbete med validering (branschvalidering) och se hur detta kan kopplas till valideringsarbetet inom utbildningssektorn. Nätverket kommer att delta i ett seminarium på Island under 2019 där frågan om validering utifrån arbetslivets krav är i fokus. Expertnätverket kommer att följa arbetet i det nya nätverket för kompetenser i arbetslivet.

Under åren fram till 2018 har de nordiska länderna arbetat med att skapa en nationell struktur för validering. Expertnätverket har följt denna process och tog redan 2015 fram en rapport med indikatorer för att kunna kontrollera läget inom ett land, region eller sektor.

( ”Roadmap 2018 – validation and the value of competences” . ) Indikatorerna är upplagd så att ett land eller region kan få en konkret och samlad bild av hur situationen inom valideringsområdet ser ut. Därmed kan rapporten användas för att ge en bild av vad som är plats inom valideringsområdet och vad som behöver utvecklas ytterligare.

  • Under 2019 vill expertnätverket prova om rapporten med indikatorer och benchmarking upplägget kan användas operativt i de regioner som nu tar fram regionala strukturer för validering. Arbetet kommer att börja i några svenska regioner.

Nätverket skall skapa underlag för MR-U/EK-U och beslutsfattare i de nordiska länderna för policydialog om utmaningar inom validering.

Under sista delen av 2018 fick nätverket uppdraget att utifrån de senaste årens utveckling inom valideringsområdet ta fram en lägesbeskrivning av valideringsarbetet i Norden. Beskrivningen ska också innehålla vilka utmaningar som ligger i framtiden och vad som behövs för att fortsätta en gynnsam utveckling. En av de nordiska experterna i nätverket fick uppdraget att ta fram ett utkast till beskrivning, i form av ett policydokument. Nätverket kommer att bearbeta förslaget till utkast och bestämma vad ett policydokument för valideringsarbetet från 2019 och framåt inom Norden bör innehålla.

Nätverket skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom vidareutveckling och kvalitetssäkring av metoder inom validering

Valideringsnätverket har fungerat som ansvariga för valideringsplattformen ValiGuide som är kopplad till NVL,s webbplats. Portalen innehåller rekommendationer, råd och olika stödmaterial inom området validering för lärare, handledare och studie och yrkesvägledare. Under 2018 har deltagarna i nätverket analyserat och diskuterat hur plattformen kommit att användas och vilken mån den har gjort skillnad för de som jobbar operativt med valideringsprocessen. Resultatet av analysen och diskussionerna har blivit att nätverket vill låta plattformen bli vilande och försöka hitta en ny form som tydligare kopplar samman den tidigare framtagna kvalitetsmodellen med delar av ValiGuide.

  • Under första delen av 2019 behöver nätverket ta fram en struktur och plan för hur denna revidering av plattformen och kvalitetsverktyget kan göras för att kunna ge utbyte för de som arbetar med validering. För att på bästa sätt lösa denna uppgift behöver nätverket skapa en mindre arbetsgrupp som kan arbeta med att ta fram en lösning. Expertnätverket blir styrgrupp för arbetsgruppen.

NVL skall tillsammans med Nordplus främja dialog och samarbete med Nordplus vuxens ramprogram.

Expertnätverket har tidigare fungerat som styrgrupp för ett nordiskt forskningsprojekt för att främja kvalitet i validering. Forskningsprojektets syfte var att undersöka om modellen som togs fram i det tidigare Nordplusprojektet ”Kvalitetsmodel til validering i Norden” (https://nvl.org/Content/Kvalitetsmodell-for-validering-i-Norden-et-udviklingsprojekt-2012-13) fungerade i praktiken.

  • Utifrån de resultat som forskningsrapporten gett behöver nätverket se över modellens hållbarhet och om indikatorer behöver ändras eller modifieras. Detta arbete kommer att ingå i den större arbetsuppgiften att helt revidera och göra om materialet i ValiGuide som en speciell arbetsgrupp inom nätverket kommer att arbeta med. (Se ovan.)
  • I Sverige kommer ett samarbete mellan Skolverket och NVL att fortsätta för att erbjuda ansvariga för valideringsarbetet i regioner workshops med kvalitet i valideringsprocessen som tema.

Nätverket skall inleda ett mer strukturerat samarbete med vägledningsnätverket och ha dialog med det civila samhället.

Expertnätverket kommer att inleda ett mer strukturerat samarbete med vägledningsnätverket under 2019.

  • Inom nätverken utses en mindre arbetsgrupp för att utifrån EU,s 20 grundpelare för sociala rättigheter se hur vägledning och validering hanteras inom livslångt lärande och om man når de individer som har behov av stöd. Arbetsgruppens mandat tas fram under slutet av 2018 och i början av 2019. Under arbetsgruppens första möte 2019 behöver ett besluta om ett mer detaljerat upplägg för det fortsatta arbetet beslutas. Båda nätverken kommer att fungera som styrgrupp för arbetsgruppens arbete. Två fysiska möten planeras för 2019 men för övrigt kommer samarbetet att ske via distansmöten. Arbetsgruppen kommer att möta representanter från Folkbildningen för att ta del av deras erfarenheter inom området.

Nätverket förmedlar erfarenheter och resultat från nordiskt valideringssamarbete kontinuerligt, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Deltagarna i expertnätverket för validering kommer att delta i den internationella valideringsbiennalen i Berlin i maj 2019. På så sätt får samtliga deltagare i nätverket en bra möjlighet att följa utvecklingen av valideringsarbetet i Europa och världen. Samtidigt kommer flera av deltagarna att framträda på biennalens olika workshops och där redovisa arbetet med validering i de nordiska länderna och resultat och produkter från arbetet inom expertnätverket. Bland flera nordiska inslag under biennalen kan nämnas Studieförbunden i Sverige som i en workshop kommer att redovisa sina erfarenheter från ett större projekt med validering för unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Från Färöarna kommer en expert i nätverket att redovisa hur Färöarna skapat en sammanhållen struktur och fått lagstiftning på plats för validering under de senaste åren.

Mötesplan 2019

Mars Nätverksmöte i Köpenhamn 7 - 8 mars

Nätverksmöte där deltagarna i nätverket arbetar med planering och ställningstaganden utifrån verksamhetsplanen 2019. Vi följer upp de prioriterade områden som nätverket har enats om utifrån mötet i Stockholm i november 2018. Vi detaljplanerar nätverkets ansvarsområden under den internationella valideringsbiennalen i Berlin i maj 2019. Vi fortsätter våra genomgångar av landsvis information kring pågående valideringsarbete nationellt och erfarenhetsutbyte mellan ländernas experter. Vi diskuterar hur vi kan få stånd ett effektivt arbete inom valideringsområdet mellan den nationella och nordiska nivån under 2019 och framåt under programperioden.

Vi bevakar speciellt utvecklingen i EU inom valideringsområdet med tanke på rekommendationen från 2012 med målsättning om nationella strukturer klara till 2018 och vad som kan tänkas komma som nya initiativ.

Maj Nätverksmöte i Berlin under valideringsbiennalen 7-9 maj

För innehåll se mötet i mars. Förutom detta kommer mötet att innehålla information från de arbetsgrupper som beslutats för att arbeta med olika uppgifter. Vi kommer också att på olika sätt följa upp biennalen. Vi planerar eventuella hang-out möten mellan våra nätverksmöten under resten av året.

September Nätverksmöte på Island 18-20 september

Förlängt arbetsmöte. Fortsatt arbete som utgår ifrån verksamhetsplanen men detaljplaneringen styrs av vad som beslutas under mötet i slutet av 2018 och första mötet 2019. Expertnätverket deltar i ett seminarium på Island där validering mot branschkrav kommer att vara temat. Seminariet ingår i det projekt som bedrivs på Island där utbildningssektorn och arbetslivet / företagen diskuterar vilka branschkrav som ska ställas för validering mot arbetslivet.

November Nätverksmöte i Stockholm. 14-15 november

Fortsatt arbetet med de områden som påbörjats under första delen av 2019. Bred diskussion om prioriteringar för nätverket 2020.