Verksamhetsplan 2019

 

Detta skall nätverket göra 2019

 

Grunden för nätverkets arbete finns i MR-U;s samarbetsprogram från 2015. I programmet tas det upp hur viktigt det är att vuxna medborgare får de grundläggande färdigheter som de behöver för samhällsliv och arbetsliv tillgodosedda. Programmet slår också fast att genom att lägga stor vikt vid grundläggande färdigheter för vuxna kan det säkerställas att Norden fortsätter vara en ledande välfärdsregion.

En annan viktig utgångspunkt för nätverkets arbete är den kompetensagenda som europeiska kommissionen lanserade i juni 2016. I denna betonas vikten av att vuxna kan få möjligheter att förbättra sina grundläggande färdigheter i flexibla inlärningsmiljöer med anpassad pedagogik för vuxna.

Under 2018 prioriterade nätverket arbetet med den grundläggande digitala kompetensen för vuxna. Detta arbete ska resultera i en rapport som kommer att bli klar under 2019. Nätverket kommer att diskutera lämpliga implementeringsinsatser på nationell och nordisknivå när rapporten är klar. Under 2019 kommer nätverket att fortsatta arbetet inom området grundläggande färdigheter. Nätverket kommer att diskutera möjligheten att påbörja ett arbete inom området numeriskt matematiskt kunnande på grundläggande nivå.

Nätverket kommer att följa arbetet i det nya nätverket inom NVL för kompetenser inom arbetslivet.

1. Nätverket stödjer utveckling av vuxnas grundläggande färdigheter i de nordiska länderna.

Under 2018 har nätverket prioriterat arbetet med en rapport om grundläggande digital kompetens för vuxna. Nätverkets rapport innehåller en kartläggning över hur området regleras inom varje land och en analys av likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Rapporten har tagit längre tid än beräknat att färdigställa och det kommer att innebära att nätverket även under första delen av 2019 arbetar med att få rapporten klar. Implementeringen av rapportens slutsatser och rekommendationer kommer att diskuteras och planeras under det första nätverksmötet 2019. Implementeringen bör ske både på nordisk och nationell nivå och rikta sig till personer som arbetar med grundläggande färdigheter på systemnivå.

2. Nätverket bidrar till utvecklingen av de nordiska utbildningssystemen genom att förstärka policy-dialogen med MR-U/EK-U och nationella beslutsfattare.

Expertnätverkets rapport om digital grundläggande kompetens kommer att lyfta fram rekommendationer på policynivå för fortsatt utveckling inom området.

3. Nätverket bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom att stärka vuxnas grundläggande färdigheter och ta del av utvecklingsarbete inom folkbildningen samt arbetslivets behov.

I anslutning till nätverkets arbete med rapporten om grundläggande digital kompetens har olika utbildningsprogram inom området i Norden tagits upp. Nätverket har därmed fått en bild av vad som idag finns och fungerar inom grundläggande digital kompetens i de nordiska länderna och denna kunskap bör på något sätt spridas som inspiration till de som arbetar operativt inom området. Nätverket kommer att diskutera hur man på bästa sätt når ut till de som arbetar inom området i Norden. Detta bör ske både nationellt och på ett nordiskt plan. Det kan göras via seminarier, webbinarier och eventuellt en större nordisk konferens. Nätverket ser gärna att området grundläggande färdigheter för vuxna uppmärksammas mer och därför bör nätverket sondera möjligheterna till samarbete med andra aktörer / organisationer inom området. Samarbete och kontakt ska också tas med andra expertnätverk inom NVL under 2019. Speciellt viktigt blir kontakter med nätverket som arbetar med kompetenser i arbetslivet. En möjlighet vore att tillsammans med intresserade externa aktörer diskutera planer för en bred nordisk konferens om grundläggande färdigheter under 2020.

4. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

Expertnätverket kommer att bevaka eventuella Nordplusprojekt inom området grundläggande färdigheter för vuxna för att kunna hjälpa till med snabb spridning av resultat och erfarenheter.

5. NVL skall främja samverkan med det civila samhället och arbetslivet, i synnerhet folkbildningen.

För att säkerställa att nätverket ger en allsidig och relevant bild i sin rapport av arbetet inom området grundläggande digital kompetens behöver nätverket bjuda in till något eller några dialogmöten med olika företrädare för folkbildningen i Norden som arbetar med grundläggande färdigheter för vuxna. En dialog med representanter från nätverket för kompetenser i arbetlivet bör också ske under 2019.

6. Nätverket informerar om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete kring grundläggande färdigheter.

Under 2019 kommer expertnätverket för grundläggande färdigheter att lägga in en bredare omvärldsbevakning av området grundläggande färdigheter för vuxna som en återkommande punkt under sina möten. Fokus kommer att vara både på utvecklingen i Norden men också Europa. Nätverket kommer att ta kontakter med European Basic Skills Network (EBSN) för att etablera ett mer kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Någon eller några av deltagarna i nätverket kommer att försöka delta i EBSN,s årliga möte i juni 2019.

Mötesplan 2019

Januari: Nätverksmöte i Stockholm. 30-31 januari

Lunch till lunchmöte. Studiebesök på förmiddagen den 30/1 mellan kl 9.00 och 11.30 för de som vill och kan i nätverket. Arbetsmöte där vi arbetar vidare med rapportens SWOT analys och rekommendationer samt planering av implementeringsinsatser i anslutning till en färdig rapport. Erfarenhetsutbyte via en landrunda där samtliga tar upp viktiga nationella nyheter inom området i respektive land.

April: Nätverksmöte i Köpenhamn 1-2 april

Lunch till lunchmöte. Arbetsmöte. Beroende på läge / status för rapporten och implementeringsinsatser så planeras mötet mer i detalj efter nätverkets första möte 2019.
Fortsatt erfarenhetsutbyte via landsrunda. Omvärldsbevakning av området grundläggande färdigheter i Europa. Eventuellt möte med representanter för folkbildningen som arbetar med grundläggande digital kompetens för vuxna.

September: Nätverksmöte i Oslo 12-13 september

Lunch till lunchmöte. Arbetsmöte. Eventuellt studiebesök under förmiddagen den 12/9. Planering av mötets innehåll sker senare under 2019. Fortsatt erfarenhetsutbyte. Planering av nätverkets fortsatta implementeringsverksamhet utifrån färdigställd rapport. Diskussion om hur nätverket ska ta sig an numeriskt /matematiskt kunnande inom grundläggande färdigheter.

November: Nätverksmöte i Stockholm. 7-8 november

Lunch till lunchmöte. Verksamhetsplanering inför 2020