Verksamhetsplan 2019

 

Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 

Nätverket arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbildning för intagna i fängelse. 2017 initierades en arbetsgrupp kring IKT, ett område som innebär en stor utmaning inom kriminalvård, inte minst utifrån olika säkerhetsperspektiv, men också vad gäller teknik och pedagogik. Gruppens arbete fortgår till och med 2019. Vägledning för intagna i fängelse är ett nytt tema som inleds i slutet av 2018 och kommer att avslutas under 2020. Nästa utvecklingsområde planeras under 2019 för att introduceras 2020. Kontakter tas under perioden med andra relevanta nätverk inom NVL, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på aktuella områden.

Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Dessa får riktade uppdrag från nätverket. Uppdragen formuleras med syfte, mål, tidsram och förväntat resultat. Strategin är att det ska finnas två tematiska utvecklingsarbeten igång varje år.

Nätverket använder sin samlade kompetens och erfarenhet för att välja aktuella och angelägna utvecklingsområden. Dessa ska vara tydligt kopplade till utbildning i fängelse och relevanta för alla deltagarländerna. Nationella uppgifter inom området kan inkluderas för ett enskilt land. Nätverket – och de nationella verksamheterna – är mottagare av resultaten.

Förväntad effekt med den nya arbetsmodellen och nätverkets något förändrade roll är, att det ska leda till resultat på en mer konkret, operativ nivå. Det nordiska samarbetet i form av arbetsgrupper kommer samtidigt att förse nätverket på den övergripande nivån med motivering till, och belysta perspektiv på, vidare nationell utveckling. Modellen med arbetsgrupper istället för stora, nordiska konferenser kommer att följas upp och en första utvärdering görs under 2019.

2019

Nätverksmöten

Nordiska nätverket för utbildning i fängelse bidrar till utveckling av utbildning för intagna, som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. I takt med utvecklingen av utbildningsväsendet i det civila samhället behöver utbildning i fängelse förändras för att rusta intagna på bästa sätt inför frigivning.

Nätverket planerar ett par regelbundna möten under 2019, ett under våren och ett under hösten, samt möjlighet till ett kortare möte däremellan. Vid det första tillfället ska en utvärderingsmodell tas fram för arbetsgrupper. Ett tredje utvecklingsområde för arbetsgrupp planeras. Vid det andra tillfället ligger fokus på arbetet med årsrapport respektive verksamhetsplan och budget. Vid varje mötestillfälle ägnas dessutom tid åt värdeskapande erfarenhets- och kunskapsutbyte om aktuell status i respektive land. Nätverket kommer även att medverka vid IKT-gruppens avslutande arbetsmöte då resultatet redovisas och arbetet utvärderas. Nätverkets ambition är att samordna höstens gemensamma arbetstillfälle med arbetsgruppen för IKT, för att undvika ytterligare resor. 1-2 deltagare från nätverket planeras delta vid arbetsgruppen för karriärvägledning/studie- och yrkesvägledning vid ett tillfälle för uppföljning och eventuell stöttning.

Vid gemensamt arbetstillfälle planeras tillresa till eftermiddagen före mötets start, för att kunna använda arbetsdagarna optimalt med start på morgonen och avslut eftermiddag dag två.

Arbetsgrupp IKT

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till utveckling av digitala färdigheter, inom ramen för utbildning i fängelse och ramen för de tekniska och säkerhetsmässiga villkor som gäller i fängelserna i respektive nordiskt land.

Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett stadigt växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället och de krav det ställer på pedagogisk utveckling i samband med undervisning. Nätverket har därför valt att sätta fokus på detta utvecklingsområde. Informations- och kommunikationsteknik, IKT, innebär att nya pedagogiska lärmiljöer behöver utvecklas. Kunskap om forskning och teorier på området behövs.

Distansundervisning skapar möjlighet till ett brett utbud av utbildning och ökar tillgängligheten oavsett tid och plats. Distansundervisning kan också vara ett verktyg för att möta utmaningarna med en allt större mångfald av språk och nationaliteter inom klientpopulationen.

Intagna behöver träna på att använda digitala verktyg, öva på att söka information och kritiskt granska olika källor, en generell baskompetens för samhällsmedborgare idag. Tillgång till digitala verktyg och förmåga att hantera dem är centralt för inkludering och demokrati. Studerande i fängelse behöver ha samma möjligheter till lärande enligt de regelverk som gäller för utbildning i det civila samhället.

Tillgång till internet för klienter är samtidigt en stor utmaning i fängelser, där säkerhet är en central fråga. Frihetsberövandet innebär att klienten inte får röra sig utanför anstaltsområdet, vare sig i fysisk bemärkelse eller digitalt.

Arbetsgrupp karriärvägledning/studie- och yrkesvägledning

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till genomtänkta och välgrundade val av utbildning och yrke, genom tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning.

Utbildning är ett sätt att stärka intagnas förutsättningar för ett liv utan kriminalitet efter frigivning. Utbildningen syftar till att förbereda för
yrkeslivet, för högre studier och till att användas i samhälls- och vardagsliv.

Vägledning är en nyckel som kan bidra till att intagna utvecklar kunskap och självinsikt i samband med val av utbildning och yrkesliv. Det är viktigt att förstå olika möjligheter och dess konsekvenser för att därigenom kunna hantera olika val av utbildning och yrke på ett medvetet och genomtänkt sätt. Tillgång till god karriärvägledning/ studie- och yrkesvägledning, samt uppföljning, kan bidra till att förebygga och hindra återfall i kriminalitet och därmed vara ett verktyg för integrering i det civila samhället.

Frigivningen innebär en sårbar fas i övergången mellan fängelse och det öppna samhället, när det gäller jobb, utbildning, bostad och socialt nätverk. Intagna har generellt lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Många har dåliga erfarenheter från skoltiden och ofta en svag eller ingen anknytning till arbetslivet.

En nordisk arbetsgrupp för karriärvägledning/studie- och yrkesvägledning i fängelse ska se närmare på hur vägledning går till i de nordiska länderna för att lära av varandra. Arbetsgruppen ska vidare se till aktuell forskning och vad som behöver utvecklas för att stärka insatsen såväl som tillgången till vägledning. Arbetet ska vara tydligt kopplat till vägledning som äger rum i fängelse, men med sikte på den intagnes framtid i frihet. Resultatet ska vara relevant för alla deltagarländerna.

Arbetsgruppen kommer, efter att ha kartlagt vägledningen i respektive land, att föreslå konkreta förbättringsåtgärder. Fokus kommer att vara på följande fyra områden:

A. Intagnas tillgång till vägledning
B. Innehållet i vägledningen
C. Samarbetet mellan olika funktioner som arbetar med de intagna i kriminalvården
D. Kvalitet i vägledningen

Spridning av resultat

Nätverket bidrar till förmedling av resultat från nordiskt utvecklingsarbete kring utbildning i fängelse. Resultaten förmedlas vidare nationellt av respektive deltagare till den egna organisationen, såväl som till nationella NVL-möten där olika nätverk inom utbildningsområdet möts för kunskapsutveckling. Resultat och information publiceras även på NVL:s webbsida.

Nätverket har överblick över utbildningsverksamheten i fängelse i respektive land, vilka behov och utvecklingsområden som är aktuella. Nätverket har en viktig roll för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt för kunskapsutveckling som kan bidra till den fortsatta utvecklingen i respektive land. Nätverket fungerar samtidigt kontaktskapande och har genom sina upparbetade kontakter kunnat bidra till ytterligare utväxling, till exempel genom verksamhetsbesök över landsgränser för fördjupad kunskap om och förståelse av olika sätt att hantera utmaningar inom utbildning för intagna i fängelse.