Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2020

 

Nätverket arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbildning för intagna i fängelse och består av en deltagare vardera från Danmark, Finland, Island, Norge och Danmark. Deltagarna har centrala funktioner och representerar vuxenutbildning inom kriminalvården i respektive land.

Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Dessa får riktade uppdrag från nätverket. Uppdragen formuleras med syfte, mål, tidsram och förväntat resultat. Strategin är att det ska finnas två tematiska utvecklingsarbeten igång varje år.

Nätverket använder sin samlade kompetens och erfarenhet för att välja aktuella och angelägna utvecklingsområden för arbetsgrupper. Områdena ska vara tydligt kopplade till utbildning i fängelse och relevanta för alla deltagarländerna. Nationella uppgifter inom området kan inkluderas för ett enskilt land. Nätverket – och de nationella verksamheterna – är mottagare av resultaten, liksom NVL. Resultaten sprids på olika sätt. De publiceras även på nätverkets webbplats under NVL, www.nvl.org.

Förväntad effekt med denna, relativt nya arbetsmodell och nätverkets något förändrade roll är, att det ska leda till resultat på en mer konkret, operativ nivå jämfört med stora, nordiska konferenser. Det nordiska samarbetet inom ramen för dessa tematiska arbetsgrupper förser samtidigt nätverket med motivering till, och belysta perspektiv på, vidare nationell utveckling. 

Den första arbetsgruppen, IKT, har fokuserat på det stora behovet av digitala verktyg och läromedel för studerande i fängelse. Den snabba teknikutvecklingen i samhället kräver idag en förmåga att hantera digitala verktyg. Alla medborgare behöver besitta den förmågan för att vi ska kunna ha ett konkurrenskraftigt samhälle. 

Den andra tillsatta arbetsgruppen fokuserar på studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning för intagna och studerande i fängelse. Resultaten från båda dessa arbetsgrupper publiceras på nätverkets webbplats under 2020. 

En ny arbetsgrupp är under utformning och planeras starta under året. Området avser ökat samarbete mellan utbildning och arbete i fängelse; arbetsdriften som en arena för lärande och en väg att utveckla yrkesutbildning för intagna.

2020 Nätverksmöten 


Nordiska nätverket för utbildning i fängelse bidrar till utveckling av utbildning för intagna, som ett led i återfallsförebyggande arbete. I takt med samhällsutvecklingen behöver utbildning i fängelse förändras för att rusta intagna på bästa sätt inför frigivning.

Nätverket planerar tre regelbundna möten under 2020, ett under tidig vår, ett på försommaren och ett under hösten. Ambitionen är att samordna varje möte med ytterligare en aktivitet för att minimera resandet. Det första tillfället förläggs därför i kombination med arbetsgruppen för studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning, som då har sitt avslutande möte. Vid det andra tillfället samordnas mötet med de experter som representerar arbete respektive utbildning i fängelse. Detta diskussionsforum blir grunden för det nya, gemensamma utvecklingsområdet inom nätverket och ska leda till ett uppdrag för en ny arbetsgrupp på detta tema. Nätverket kommer därutöver att påbörja planering för kommande års utvecklingsområde. Det tredje tillfället har fokus på årsrapport, budget och verksamhetsplan. Detta möte samordnas i tid med NVL:s planerade seminarium för alla nätverk, för att möjliggöra för nätverket att delta, träffa andra nätverk och knyta kontakter för kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Vid varje mötestillfälle ägnas också tid åt värdeskapande erfarenhets- och kunskapsutbyte om aktuell status i respektive land. Vid gemensamt arbetstillfälle planeras tillresa till eftermiddagen före mötets start, för att kunna använda arbetsdagarna optimalt med start på morgonen och avslut eftermiddag dag två.

Arbetsgrupp IKT

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till utveckling av digitala färdigheter, inom ramen för utbildning i fängelse och ramen för de tekniska och säkerhetsmässiga villkor som gäller i fängelserna i respektive nordiskt land. 

Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett stadigt växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället och de krav det ställer på pedagogisk utveckling i samband med undervisning. Nätverket har därför valt att sätta fokus på detta utvecklingsområde. Informations- och kommunikationsteknik, IKT, innebär att nya pedagogiska lärmiljöer behöver utvecklas. Kunskap om forskning och teorier på området behövs. Distansundervisning skapar möjlighet till ett brett utbud av utbildning och ökar tillgängligheten oavsett tid och plats. Distansundervisning kan också vara ett verktyg för att möta utmaningarna med en allt större mångfald av språk och nationaliteter inom klientpopulationen.

Intagna behöver träna på att använda digitala verktyg, öva på att söka information och kritiskt granska olika källor, en generell baskompetens för samhällsmedborgare idag. Tillgång till digitala verktyg och förmåga att hantera dem är centralt för inkludering och demokrati. Studerande i fängelse behöver ha samma möjligheter till lärande enligt de regelverk som gäller för utbildning i det civila samhället.

Tillgång till internet för klienter är samtidigt en stor utmaning i fängelser, där säkerhet är en central fråga. Frihetsberövandet innebär att klienten inte får röra sig utanför anstaltsområdet, vare sig i fysisk bemärkelse eller digitalt.

Arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag och resultatet i form av podcasts, både med ljud och bild och med enbart ljud, kommer att publiceras på NVL:s webbplats i början av 2020.

Arbetsgrupp karriärvägledning/studie- och yrkesvägledning

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till genomtänkta och välgrundade val av utbildning och yrke, genom tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning. 

Utbildning är ett sätt att stärka intagnas förutsättningar för ett liv utan kriminalitet efter frigivning. Utbildningen syftar till att förbereda för yrkeslivet, för högre studier och till att användas i samhälls- och vardagsliv. 

Vägledning är en nyckel som kan bidra till att intagna utvecklar kunskap och självinsikt i samband med val av utbildning och yrkesliv. Det är viktigt att förstå olika möjligheter och dess konsekvenser för att därigenom kunna hantera olika val av utbildning och yrke på ett medvetet och genomtänkt sätt. Tillgång till god karriärvägledning/ studie- och yrkesvägledning, samt uppföljning, kan bidra till att förebygga och hindra återfall i kriminalitet och därmed vara ett verktyg för integrering i det civila samhället, en nyckel för ett hållbart samhälle.

Frigivningen innebär en sårbar fas i övergången mellan fängelse och det öppna samhället, när det gäller jobb, utbildning, bostad och socialt nätverk. Intagna har generellt lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Många har negativa erfarenheter från skoltiden och ofta en svag eller ingen anknytning till arbetslivet. 

En nordisk arbetsgrupp för karriärvägledning/studie- och yrkesvägledning i fängelse ska se närmare på hur vägledning går till i de nordiska länderna för att lära av varandra. Arbetsgruppen ska vidare se till aktuell forskning och vad som behöver utvecklas för att stärka insatsen såväl som tillgången till vägledning. Arbetet ska vara tydligt kopplat till vägledning som äger rum i fängelse, men med sikte på den intagnes framtid i frihet. Resultatet ska vara relevant för alla deltagarländerna. 

Arbetsgruppen kommer, efter att ha kartlagt vägledningen i respektive land, att ha fokus på följande fyra områden:

A: Intagnas tillgång till vägledning

B: Innehållet i vägledningen

C: Samarbetet mellan olika funktioner som arbetar med de intagna i kriminalvården

D: Kvalitet i vägledningen

Arbetsgruppen fortsätter och kommer att fullfölja sitt uppdrag under första kvartalet 2020. Resultatet kommer då att presenteras på ett lättillgängligt sätt i form av en affisch som kommer att kunna spridas på olika sätt. Den kommer också kommer att publiceras på NVL:s webbplats.

Arbetsgrupp samarbete mellan arbetsdrift och utbildning

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till lärande i arbetsdriften genom ökade möjligheter till yrkesutbildning i samarbete mellan arbetsdrift och utbildning.

Ett nytt utvecklingsområde, samarbete mellan arbetsdrift och utbildning, kommer att inledas under 2020 med etablering av en tredje arbetsgrupp.

Nordiskt nätverk för utbildning i fängelse ska medverka till kunskapsutveckling på området för att stödja intagnas lärande under rehabiliteringsprocessen. Kunskap om vuxenpedagogik och undervisning är avgörande för att på bästa sätt skapa förutsättningar för lärande i fängelse. Nätverkets ambition är att samlad kunskap och erfarenhet kring stärkt samarbete mellan utbildning och arbetsdrift, ska kunna förmedlas vidare till relevanta aktörer som verkar på området. 

Arbetsdriften ger arbete åt merparten av intagna i nordiska fängelser och omfattar sådant arbete och produktion som erbjuds som daglig sysselsättning, men också sådant arbete som handlar om driften av fängelset, till exempel köksarbete, skötsel av grönytor, lokalvård etc. 

Nordiskt nätverk för utbildning i fängelse ser det som centralt att alla intagna erbjuds individuellt anpassade, dagliga aktiviteter som resocialiserande åtgärder med målet att öka sin kompetens och sina färdigheter. 

Nätverket önskar bidra till fortsatt utveckling genom att undersöka hur man kan skapa flera möjligheter till yrkesutbildning genom samarbete mellan utbildning och arbetsdrift och hur arbetsdriften kan stärkas som arena för lärande. 

Ett förmöte med experter på området planeras till försommaren för utarbetande av uppdragsplan för den nya arbetsgruppen.

Spridning av resultat

Nätverket bidrar till förmedling av resultat från nordiskt utvecklingsarbete kring utbildning i fängelse. Resultaten förmedlas vidare nationellt av respektive deltagare i den egna organisationen, såväl som till nationella NVL-möten där olika nätverk inom utbildningsområdet möts för kunskapsutveckling. Resultat och information publiceras även på NVL:s webbsida. 

Nätverket har överblick över utbildningsverksamheten i fängelse i respektive land, vilka behov och utvecklingsområden som är aktuella.

Nätverket har en viktig roll för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt för kunskapsutveckling som kan bidra till den fortsatta utvecklingen i respektive land. Nätverket fungerar samtidigt kontaktskapande och har genom sina upparbetade kontakter kunnat bidra till ytterligare utväxling, till exempel genom verksamhetsbesök över landsgränser för fördjupad kunskap om och förståelse av olika sätt att hantera utmaningar inom utbildning för intagna i fängelse.

Planerade gemensamma arbetstillfällen inom Nordiska nätverket för utbildning i fängelse 2020.

Deltagare Datum Plats Fokus
Nätverket för utbildning i fängelse 26–27 feb (resdag dagen före) Malmö

Nätverket ansluter till avslutande möte för arbetsgruppen för studie- och yrkesvägledning/ka rriärvägledning:

1. Slutredovisning från arbetsgruppen + utvärdering

2. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, aktuell situation i respektive land.

Nätverket för utbildning i fängelse 13–14 maj (resdag dagen före) Ej beslutad

1. Diskussionsforum med experter för nytt tema: samarbete mellan arbetsdrift och utbildning (del av mötestiden)

2. Angeläget utvecklingsområde för arbetsgrupp 2021

3. Fortsättning och uppföljning av pågående arbete, samt arbete inför höstens insatser

4. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, aktuell situation i respektive land

Nätverket för utbildning i fängelse Sept-okt (resdag dagen före) Plats och datum beroende på NVL:s planerade nätverksmöte, för samordnat möte

1.Delta vid NVL's planerade nätverksmöte

2. Årsrapport, VP och budget

3. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, aktuell situation i respektive land

Nätverket för utbildning i fängelse, 1–2 deltagare

Arbetsgrupp för samarbete mellan arbetsdrift och utbildning

Preliminär t

nov-dec

Plats och datum preciseras när arbetsgrupp är formad och deltagare utsedda Upptakt inklusive introduktion för nya arbetsgruppen på temat samarbete mellan arbetsdrift och utbildning

Nätverkets modell för samarbetet

Nätverket har formaliserat samarbetet med tydlig ansvarsfördelning och vissa uppgifter på cirkulation i syfte att underlätta arbetet.

Ekonomisk administration och budget hanteras av Norge. En deltagare ansvarar ett år i taget för rollen som koordinator/kontaktperson. Koordinatorn är också mötesledare. För 2020 är det Sverige som har den rollen och för 2021 Danmark. Ansvaret för att skriva referat vid möten cirkulerar enligt dokumenterad lista mellan alla deltagarna, förutom koordinatorn som leder mötet. Ansvaret för årsrapport och verksamhetsplan cirkulerar mellan deltagarna för ett år i taget enligt dokumenterad lista.