Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2020

 

Grunden för nätverkets arbete finns i MR-U;s samarbetsprogram från 2015. I programmet tas det upp hur viktigt det är att vuxna medborgare får de grundläggande färdigheter som de behöver för samhällsliv och arbetsliv tillgodosedda. Programmet slår också fast att genom att lägga stor vikt vid grundläggande färdigheter för vuxna kan det säkerställas att Norden fortsätter vara en ledande välfärdsregion. En annan viktig utgångspunkt för nätverkets arbete är den kompetensagenda som europeiska kommissionen lanserade i juni 2016. I denna betonas vikten av att vuxna kan få möjligheter att förbättra sina grundläggande färdigheter i flexibla inlärningsmiljöer med anpassad pedagogik för vuxna.

Arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska även bidra till de strategiska prioriteringarna och förverkliga visionen 2030. En av de strategiska prioriteringarna är att arbeta för ett konkurrenskraftigt Norden genom att främja grön tillväxt baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016.

Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet.

1. Nätverket stödjer utveckling av vuxnas grundläggande färdigheter i de nordiska länderna. 
Nätverket stödjer utveckling av vuxnas grundläggande färdigheter i de nordiska länderna. Under 2019 har nätverket för grundläggande färdigheter slutfört arbetet med rapporten Digital competences in basic skills for adults in the nordic countries. Rapporten innehåller en kartläggning över hur grundläggande digital kompetens för vuxna regleras inom varje nordiskt land samt en analys av likheter och skillnader. Den synliggör olika utmaningar och ger efter analysen förslag på förbättringar. Under 2020 kommer rapportens slutsatser och rekommendationer på både nationell och nordisk nivå implementeras och rikta sig till personer som arbetar med grundläggande färdigheter på systemnivå.

2. Nätverket bidrar till utvecklingen av de nordiska utbildningssystemen genom att förstärka policy-dialogen med MR- U/EK-U och nationella beslutsfattar.
Expertnätverkets rapport om digital grundläggande kompetens kommer att lyfta fram rekommendationer på policynivå för fortsatt utveckling inom området.

3. Nätverket bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom att stärka vuxnas grundläggande färdigheter och ta del av utvecklingsarbete inom folkbildningen samt arbetslivets behov.

Under 2019 har nätverket för grundläggande färdigheter slutfört arbetet med rapporten Digital competences in basic skills for adults in the nordic countries. Rapporten visar att digitala verktyg och tjänster har utvecklats både av officiella myndigheter och privata företag genom att göra sin information och tjänster tillgängliga för individer oberoende av geografisk plats, men att onlinetjänster och digitala verktyg ständigt måste förbättras, göras mer tillgängliga, anpassas bättre till användarnas behov och bli mer användarvänliga. 

Att fokusera på denna typ av utveckling är en viktig möjlighet för att nå användare med svagare digitala färdigheter. 

Samarbete och kontakter ska också stärkas med andra expertnätverk inom NVL under 2020. Speciellt viktigt blir kontakter med nätverket som arbetar med kompetenser i arbetslivet då de båda nätverken kan dra nytta av gemensamma intressen.

4. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen. 
Under 2020 kommer expertnätverket att bevaka eventuella Nordplusprojekt inom området grundläggande färdigheter för vuxna för att kunna hjälpa till med snabb spridning av resultat och erfarenheter.

5. NVL skall främja samverkan med det civila samhället och arbetslivet, i synnerhet folkbildningen. 
Folkbildningen är en viktig aktör för demokratisk delaktighet och spelar en nyckelroll för personer som saknar grundläggande färdigheter. Utbildningsformen skapar också delaktighet och lika möjligheter och är en viktig resurs inom flera samhällsområden. Nätverket kommer därför att bjuda in till dialogmöte med olika företrädare för folkbildningen i Norden som arbetar med grundläggande färdigheter för vuxna.

6. Nätverket informerar om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete kring grundläggande färdigheter.
Under de två senaste åren har nätverket fokuserat på grundläggande digital kompetens för vuxna vilket resulterat i rapporten Digital competences in basic skills for adults in the nordic countries. Den 20-21 april 2020 kommer nätverket att medverka i en nordisk matematikkonferens om vuxnas lärande som arrangeras i samarbete mellan det nordiska vuxenutbildnings nätverket (NVL), Danska institutet för pedagogik och didaktik (DPU), chef in samverkan (ViS), barn-och utbildningsdepartementet, VIA University College och 3F. Ett av konferensens teman handlar om digitalisering och matematik. Nätverket för grundläggande färdigheter kommer att medverka i konferensen genom att hålla i en workshop baserad på rapporten. Följande punkter kommer att diskuteras:

  • Hur viktigt är grundläggande digitala färdigheter i en digitaliserad vardag?
  • Betydelsen av grundläggande digitala färdigheter i arbetslivet i de nordiska länderna
  • Vad är betydelsen av grundläggande matematikkunskaper i en alltmer digitaliserad vardag, socialt och arbetslivet?

Grundläggande numerisk kompetens – tema 2020

Matematiska färdigheter och kompetenser är en förutsättning för vuxnas aktiva deltagande i samhället, samt ett villkor för tillhörighet till arbetsliv och tillgång till utbildning. Nätverket kommer därför under 2020 att se närmare på utvecklandet av matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet. Nätverket kommer att kunna erhålla visst material i anslutning till den ovan nämnda nordiska konferens att arbeta vidare med.

Under 2020 kommer expertnätverket för grundläggande färdigheter att lägga in en bredare omvärldsbevakning av området grundläggande färdigheter för vuxna som en återkommande punkt under sina möten. Fokus kommer att vara både på utvecklingen i Norden men också Europa. Nätverket kommer att ta kontakter med European Basic Skills Network (EBSN) för att etablera ett mer kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Mötesplan 2020

Februari:
Möte i Helsinki Datum 20-21 februari Planering inför den nordiska konferensen i Köpenhamn i april.

April:
Nordisk konferens i Köpenhamn 20-21 april.