Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

 

Nätverket för hållbar utveckling jobbar för att sprida kunskap och expertis om de Globala målen, Agenda 2030 till organisationer och institutioner som jobbar med vuxnas lärande och i lokalsamhället. Målgruppen för vår verksamhet är lärare, cirkelledare och personer inom NGOs samt alumninätverk från två genomförda pilotkurser (2015-1016) som vill och är intresserade av att jobba med hållbarhetsfrågor ur ett transformativt perspektiv.

Nätverkets målsättning är att genom att vi delat med oss av kunskap kring de globala målen och möjliggöra lärmiljöer för diskussion kring dessa frågor kan vi bidra till ett mera hållbart och konkurrenskraftigt Norden som bygger på delaktighet och jämställdhet och där gemensamma värderingar bidrar till att Norden är en föregångare inom hållbart leverne.

Nätverkets målsättningar

1. Nätverket skall bidra till utvecklingen av de nordiska utbildningssystemen genom att utveckla och förmedla pedagogik som kan användas för att transformera och ändra handlingar med hänsyn till mål för hållbar utveckling 2030. Nätverket skall samverka med det civila samhället, offentlig sektor, arbetsliv och folkbildning.

Nätverket fungerar som sakkunnig i hållbarhetsfrågor och hur man kan arbeta med dem ur ett transformativt perspektiv. Under de åren 2020- 2021 kommer nätverket att utveckla en metodbok för transformativ pedagogik inom temat hållbarhet och globala mål. Nätverket koordinerar arbetet och väljer ut innehåll. En person tillfrågas för att skriva själva produkten som publiceras i digital version.

Nätverket stöder de NVL nätverk som vill utveckla sin verksamhet med hållbarhet i åtanke. Nätverket arbetar fram en Check-lista på hur man kan genomföra möten mera hållbart och skapa utrymme för reflektion och transformation inom nätverkens verksamhet. Nätverket koordinerar den kartläggning som görs kring hur de olika nätverken inom NVL jobbar med de globala målen.

Nätverket för hållbar utveckling utökas med nya medlemmar under 2020 då det inbjuds nya medlemmar från Finland, Island och Danmark. Medlemmarna ska stärka sakkunskapen inom nätverket. Nätverket kommer att fortsätta att bjuda in till sina möten personer (alumnin) som deltagit i pilotkurserna från respektive land där mötet ordnas samt ordna en nordisk alumniträff per år. Målsättningen är att vi på det sättet upprätthåller både det nationella och det nordiska nätverket som skapats i och med de olika utbildningarna.

Dessutom tar nätverket aktivt kontakt med nationella aktörer i det land var man ordnar nätverkets möten för att lära oss mer om hur olika organisationer jobbar med hållbar utveckling och för att sondera möjligheter att samarbeta kring aktuella teman. Aktörer kan vara tredje sektorns organisationer, universitet och andra utbildningsaktörer samt företag.

2. Nätverket skall arbeta systematiskt med synliggörandet av erfarenheter och resultat av det nordiska samarbetet och stödja implementering av målen för hållbar utveckling 2030. NVL kommer under 2020 att ordna en konferens kring Nordiska ministerrådets vision och program för 2030.

Hållbarhetsmålen kommer att fungera som referensram för konferensen – från information till transformation. Hållbarhetsnätverket är aktivt med i planeringen av konferensen och har sitt eget inlägg på konferensen genom att facilitera en transformativ lärandecirkel kring något hållbarhetstema som passar in i konferensens innehåll.

Nätverket ordnar två webinarier under 2020. Det första webinariet kunde vara ett förberedande webinarium inför konferensen i Danmark. Det andra webinariet är en uppföljning till konferense

Nätverket upprätthåller utöver NVLs nätsida också en egen webbsida. Webbsidan https://medium.com/nordic-sustainable-education-network ska fungera som ett komplement till NVL sidan samt vara ett forum för alumninätverket. Nätverket har också en Facebooksida; Nordisk Bärkraft. På webbsidan och i Facebook rapporteras om det som nätverkets arbete och verksamhet. Dessutom informeras det om aktuella ärenden kring Agenda 2030.

Mötseplan 2020

Möte 1: Göteborg, april i samband med Nordiska Folkhögskolrådets vårkonferens på Kungälv.

Möte 2: Köpenhamn, i samband med den stora NVL-konferensen, i samband med konferensen ordnar vi den årliga alumniträffen.

Möte 3: Helsingfors, evaluering av nätverkets insatser i konferensen samt planering av verksamhet 2021. F

örutom fysiska möte ordnas det månatliga online-möten där temat rör sig kring kartläggningen av globala mål, metodhandboken och den kommande konferensen.

Læs mere om netværket her.