Verksamhetsplan 2020 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

 

Arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska bidra till de strategiska prioriteringarna och därmed till att förverkliga visionen 2030. NVL och Nordisk expertnätverk för validering stödjer synliggörande och erkännande av de kunskaper och kompetenser som individer erhållit genom utbildning, arbete och fritidsaktiviteter som är allt viktigare och främjar tillväxt i Norden baserad på kunskap och stödjer mobilitet.

Verksamhetsplan utifrån de prioriterade målsättningarna för NVL

Expertnätverket för validering bidrar till utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande genom att stödja kvalitetsutveckling av validering i de nordiska länderna, samt systematiskt utbyte av erfarenheter kring struktur- och metodutveckling. 

Under 2020 kommer expertnätverket påbörja en översikt om hur resultat från validering används inom arbetslivet i de olika nordiska länderna. Syftet med översikten är att nätverket skall få syn på olika metoder och modeller som kan underlätta vägen in i arbetslivet eller främja mobilitet inom och mellan olika yrkesgrupper. Översikten planeras att användas som underlag till nätverkets arbete under 2021.

Nätverket skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom vidareutveckling och kvalitetssäkring av metoder inom validering.

Utveckling av ett digitalt verktyg – En nordisk kvalitetskompass - en vidareutveckling av kvalitetsmodellen och Roadmap 2018. 

Arbetet med vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem skall stödjas genom implementering av kvalitetsmodell och Roadmap 2018. Nätverket skall under 2020 arbeta med att utveckla ett digitalt verktyg, en nordisk kvalitetskompass som ska vara ett stöd för beslutsfattare och organisationer för att förbättra och utveckla egna kompetenser som behövs för valideringsprocessen ska hålla hög kvalitet. Verktyget kommer att vara uppdelat i tre delar:

  1. För beslutsfattare som ges stöd i att få en konkret och samlad bild av hur situationen inom valideringsområdet ser ut inom ett land, region eller sektor. 
  2. För valideringsleverantörer, administratörer. Denna del baseras på den nordiska kvalitetsmodellen med förklarande text, som innehåller de olika indikatorerna som användaren ska relatera till. Det kommer att finnas plats för all dokumentation, t.ex. juridisk dokumentation för valideringens giltighet och laglighet. 
  3. För valideringsutövare, bedömare, handledare och samordnare. En självutvärdering över de olika arbetsmomenten och kompetenser i förhållande till uppgifterna. 

En mindre arbetsgrupp kommer att arbeta med att utveckla och att testa verktyget under våren 2020. Verktyget planeras vara klart under första halvan av 2020 och användas för utveckling och för benchmarking av olika framsteg inom validering. 

Micro-credentials

Ett nytt tema för 2020 är att föra en diskussion om ”micro-credentials”. Syftet är att hitta giltighet och legitimitet för de kompetenser som bygger på icke-formellt lärande, utan att ta hänsyn till de kriterier som gäller i det formella utbildningssystemet. 

Nätverket skall skapa underlag för MR-U/EK-U och beslutsfattare i de nordiska länderna för policydialog om utmaningar inom validering. Nätverket ska inventera status i Norden enligt rekommendationer från the Berlin Declaration och lyfta fram områden som bör vara i fokus för att uppnå målen som satts under 2019 av den internationella VPL- Biennalen i Berlin. 

Som en del av utrednings- och uppföljningsarbetet under 2020 planerar nätverket att under andra halvan av året presentera en policy brief om statistik i de olika länderna. Fokus läggs på att undersöka vilken kunskap som finns eller saknas om effekterna av användandet av valideringsresultat. Exempel på frågor som nätverket vill ha besvarade; Vad händer efter att en validering gjorts? Vilket stöd ges till de som inte blir behöriga eller kvalificerade för ett arbete? Resultatet kommer att kommuniceras med beslutsfattare och myndigheter. 

Nätverket har arbetat med kvalitet inom validering under de senaste åren. Som ett led i detta och för att stärka det nordiska samförståndet kommer även en policy brief om kvalitet inom valideringsområdet att presenteras med fokus på påverkan på nationell och EU-nivå. Fokus kommer att läggas på rekommendationer och arbetet kommer att utföras under första halvan av året.

Nätverket följer upp och analyserar the European Inventory of non-formal and informal learning. Fokus läggs på resultaten från de tematiska rapporterna. 

NVL skall tillsammans med Nordplus främja dialog och samarbete med Nordplus vuxens ramprogram.

Nätverket kommer att följa upp ett Nordplus Vuxen projekt ”Netværk for Uddannelsesrettet Integration i Skandinavien (NURIS). Integration of refugees and immigrants”, som koordineras av Foreningen Nydansker. Projektet syftar till att höja kompetenser hos nyanlända genom nyanlända. 

Nätverket skall fortsätta samarbetet med vägledningsnätverket och inleda ett samarbete med arbetslivsnätverket samt ha dialog med det civila samhället.

Samverkan med vägledningsnätverket 

Valideringsnätverket och vägledningsnätverket med fokus på vägledning i valideringen fortsätter att samverka under 2020. Målet är att titta närmare på de nordiska rekommendationerna som en uppföljning av rapporten från 2015, (Guidance in Validation in the Nordic Region, NVL). 

Utvecklingen av den nordiska kvalitetskompassen kommer att kunna möta flera av rekommendationerna som syftar till att öka kvaliteten på vägledningstjänster och VPL-processen. Detta genom att verktyget kommer att kunna tillgodose behovet av ytterligare utbildningsbehov av VPL hos vägledare. Detta går också i linje med Berlindeklarationens spår 3 som handlar om utbildning och kvalitetssäkring för bedömare och vägledare. Båda nätverken kommer att fungera som styrgrupp för arbetsgruppens arbete. Två fysiska möten planeras för 2020 men för övrigt kommer samarbetet att ske via distansmöten. 

Samverkan med arbetslivsnätverket 

Arbetslivet förändras snabbt. Livslångt lärande står fortfarande högt på den politiska dagordningen både nationellt och i nordiskt sammanhang. Kontinuerlig påfyllning av kompetens för anställda gör det möjligt för individen att bättre möta nya krav och uppgifter på arbetsplatsen och samtidigt stärka Nordens konkurrenskraft. Expertnätverket kommer därför att diskutera validering och uppföljning av validering med NVL:s nätverk för kompetensutveckling i och för arbetslivet. 

Nätverket förmedlar erfarenheter och resultat från nordiskt valideringssamarbete kontinuerligt, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Den nordiska kvalitetskompassen kommer att publiceras under senare delen av 2020. Verktyget kommer att marknadsföras i nationella, nordiska och europeiska forum. För att vidare sprida information om on- line verktyget och om nätverkets arbete kommer videointervjuer genomföras. 

Nätverket planerar medverkan i EU Validation Festival 2020 i Bryssel för att synliggöra nordiskt samarbete inom validering. 

Mötesplan 2020 

Februari
Två till tre nätverksmedlemmar deltar i mötet för NVL:s arbetslivsnätverk och diskuterar frågor relaterade till validering och användningen av resultat i arbetslivet. Målet är att klargöra de specifika fokusområdena inom detta tema för båda nätverken.

Nätverksmöte i Helsinki i 22-24 april 

  • Validering och arbetsliv, diskussion om micro-credentials, en introduktion om ”Open badges”.
  • Se över Nordisk kvalitetskompass som ett verktyg 
  • Se över ”Roadmap” hur mycket den används nationellt 
  • Berlin Declaration – status i Norden i förhållande till uppsatta mål 
  • Studiebesök på ett valideringscenter i Helsinki 

Nätverksmöte på Åland, 12-13 november kombinerat med en halv dags seminarium

  • Fokus på samarbete med vägledningsnätverket 
  • Besök på ett vägledningscenter 

Sammanfattning 2020

Plats och månad Agenda Policy briefs
Skypemöte / Mars Spridning av Berlin declaration - publicerad i december eller januari Statistik: Om vad vi vet/inte vet om resultat och effekter av valderingsprocessen.

Kvalitet: Kvalitet i validering
Helsinki – 22-24 april Micro credentials
Open badges
Studiebesök
September Nordiska kvalitetskompassen
Samarbete med andra nätverk
Åland - 12-13 november Halv dags seminarium
Väglednings- och valideringsnätverk Studiebesök