Verksamhetsplan 2021 - NVL Digital

Detta skall nätverket göra 2021

 

Kort om nätverket

NVL-Digital nätverket bidrar till implementeringen av strategier för livslångt lärande i Norden och utveckling av vuxnas digitala kompetenser. Genom utveckling och förbättring av praxis i vuxenutbildningssystemet och efterföljande rekommendationer till beslutsfattare kommer nätverket att bidra till att den vuxna befolkningen i de nordiska länderna får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster och delta i livslångt lärande, är aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara omställningen i arbetslivet.

Förväntat resultat 2021

Nätverket skall implementera ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet har en huvudfråga och två relaterade frågor. Frågorna är: Hur kan projekt och initiativ inom vuxnas lärande bidra till att stödja digital inklusion genom utveckling av ny praxis som leder till ökad digital delaktighet av vuxna medborgare som kompetenta, kreativa, kritiska och medskapande deltagare i en hållbar omställning av samhället?

  • Hur kan exkluderade grupper och sådana lärande som är svåra att nå motiveras till att lära sig i ett digitalt samhälle?
  • Hur kan ny praxis inom vuxnas lärande stödja och förbättra digitala kompetenser bland vuxna och bidra till förståelse och en kritisk användning av digitala tjänster och verktyg?

Nätverket skall facilitera erfarenhetsutbyte och förmedla råd och riktlinjer om hur utveckling av vuxnas digitala kompetenser kan stärka deltagande i samhälle och stödja digital kompetensutveckling.