Verksamhetsplan 2021 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

 

Kort om nätverket

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Validering blir allt viktigare när arbetsmarknaden kräver att människor är förberedda på omställning och samhälle är i förändring. Förändring kräver att vi ställer om oss, löser nya problem, ställer kritiska frågor. Det blir därför än viktigare att varje individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre kunna möta utmaningar i arbetslivet och vardagen. Detta gynnar även ett konkurrenskraftigt Norden.

Förväntat resultat 2021

Under 2020 har ett digitalt verktyg – En nordisk kvalitetskompass utvecklats. Verktyget är en vidareutveckling av nätverkets Kvalitetsmodell och Roadmap 2018, och ett stöd för beslutsfattare och organisationer för att förbättra och utveckla egna kompetenser som behövs för att valideringsprocessen ska hålla hög kvalitet. Under 2021 kommer den nordiska kvalitetskompassen att spridas och marknadsföras till samtliga målgrupper i nationella, nordiska och europeiska forum.

Nätverket vill presentera en policy brief om kvalitet inom valideringsområdet med fokus på systemutveckling på nationell och EU-nivå. Fokus kommer att läggas på rekommendationer.

Under 2021 kommer expertnätverket påbörja en översikt om hur resultat från validering används inom arbetslivet i de olika nordiska länderna. Syftet med översikten är att nätverket skall få syn på olika metoder och modeller som kan underlätta vägen in i arbetslivet eller främja mobilitet inom och mellan olika yrkesgrupper. Översikten kan också kopplas till Arbetslivs-nätverkets rapport Competence development in working life som publicerades under 2020