Vi skal nå ut til dem som har minst lyst på læring!

Læring er avgjørende for voksnes inkludering på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

 
Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir leder prosjektet på Island. Sigrún Kristín Magúnsdóttir Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir leder prosjektet på Island.

GOAL er et prosjekt under Erasmus+ policy. Policy er det tredje hovedtiltaket i Erasmus+, et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU. Goal prosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom interessenter om yrkes- og studieveiledning for mennesker som har kort utdanning.

GOAL er en forkortelse av det engelske navnet Guidance and Orientation for Adult Learners. De seks partnerne fra Belgia (Flandern), Tsjekkia, Island, Nederland, Litauen og Slovenia vil gjennomføre en pilot for å utvikle eksisterende veiledningstjenester for voksne med kort utdanning.  Veiledningstjenestene vil bli organisert som et politisk eksperiment, hvor evaluering av prosessen og resultatene vil spille en avgjørende rolle.

Prosjektet koordineres av det flamske utdannings- og kulturdepartementet i Belgia, i tett samarbeid med University of London som har ansvar for evalueringen av pilotene og sammenstillingen av en rapport som skal formidles i Europa. Hver partner i prosjektet ansetter en forsker i landet som er kontaktperson for de britiske forskerne som evaluerer og arbeider i tett samarbeid med prosjektpartnerne i hvert land.

På Island har Arbeidslivets opplæringssenter (AO) ansvaret for prosjektet på vegne av Utdannings- og kulturdepartementet. På AO treffer vi Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir som styrer prosjektet på Island.

– AO har på den ene siden skrevet kontrakt med Instituttet for utdanningsforskning ved Islands Universitet for forskningsdelen og på den andre siden med to av opplæringssentrets samarbeidspartnere, livslang læringssentrene Mimir i Reykjavik og MSS, senter for livslang læring på Reykjanes halvøya, sier Fjóla María. – I sentrene arbeider kompetente rådgivere med voksne i målgruppen for GOAL prosjektet på Island, det vil si gruppen av særlig utsatte voksne. Fleste av de voksne som benytter seg av GOAL rådgivning har kort utdanning og er ikke aktive på arbeidsmarkedet og vil derfor forhåpentligvis ha stor nytte av studieveiledning.  

Stillingen i Europa

I mange land i Europa arbeider man fremdeles med utfordringer knyttet til samarbeidet og integreringen av ulike aktører, organisasjoner og systemer innenfor utdanning og opplæring. Det er stadig for mange strukturelle hindringer og blindgater når det gjelder utdanningsmuligheter for voksne med kort utdanning, det er mangel på fleksibilitet og transparens for mennesker som ikke gjerne søker utdanning sier Fjóla María Lárusdóttir.

Andel deltakere i voksenopplæring har stagnert kring 9% - fjernt fra målet som landene i Europa har satt seg om at deltakelse i 2020 skulle være på minst 15%. Voksnes deltakelse er tett knyttet til lesing og evnen til å tilegne seg informasjon. Tall fra PIAAC viser at det er større sannsynlighet for at de som har høy kompetanse søker videre- og etterutdanning, mens det motsatte gjelder for de som er kortudannet, det vil si at det er langt mindre sannsynlig at de søker utdanning.

– De som har kort utdanning kjemper i mange tilfeller også med andre utfordringer: sosiale, økonomiske, helserelaterte og studierelaterte, som stiller krav til helhetlig tilnærming og samarbeid eller sterkt nettverk av interessenter, sier Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir. - Denne gruppen har ikke lyktes å studere og har negativ opplevelse av skolen, de strever med fornektelse, skuffelse over systemet, i tillegg til sosiale og finansielle vanskeligheter. Det påvirker selvtilliten og derfor er det avgjørende at de får helhetlig informasjon om hvilke muligheter de har.

Karriereveiledning spiller en vesentlig rolle ved å definere kompetanser, interesser og studiemål for hver enkelt for å muliggjøre utvikling av individuelle forløp. Veiledningstjenesten må være fleksibel slik at den kan tilpasses personer med ulik bakgrunn og erfaringer.

– Ettersom problemene til denne gruppen av voksne er flerdimensjonale, er det behov for kombinerte og skreddersydde tiltak. Videre må veiledningstjenestene være fleksible nok til å kunne tilpasses for voksne med ulike erfaringer, relatert til validering og integrering av tidligere kunnskaper og ferdigheter, som er oppnådd, eller tiltak som gjør dem i stand til å ta ansvar for egne valg basert på individuelle behov, sier Fjóla María Lárusdóttir.

Voksenveiledning på Island

– På Island har man i løpet av de siste ti årene bygget opp ett dynamisk system for yrkes- og studieveiledning for voksne med kort utdanning, i samarbeid mellom Arbeidslivets opplæringssenter og livslanglæringssentrene rundt om i hele landet. I starten dro veilederne ut til virksomhetene for å nå til målgruppen, sier Fjóla María Lárusdóttir.

– Men i kjølevannet av finanskrisen 2008 ble en tidsavgrenset kontrakt med Arbeidsdirektoratet om tjeneste til arbeidssøkende og da kom langt flere direkte til læringssentrene for å få veiledningen, sier Arnheiður Gígja. - Kjennskap om veiledningen har også spredt seg i løpet av de siste ti årene og det skjer oftere og oftere at folk kommer på eget initiativ. 

– I GOAL prosjektet har vi søkt samarbeid med instanser som arbeider systematisk med gruppene av de særlig utsatte voksne, vi vet at det er veldig usannsynlig at de søker utdanning av seg selv. På Island skal vi derfor styrke samarbeidet med sosialtjenesten, Arbeidsdirektoratet, kommuner, rehabiliteringsaktører, Røde kors og virksomheter.  På den måten har vi nådd ut til målgruppen, vi har ikke nådd ut til like mange som vi ønsket, men vi har utviklet metoder og verktøy og det har vært til nytte for de personer som har vært involvert i prosjektet.

Arbeidet med GOAL prosjektet skal gjøres ferdig med en sluttrapport i januar 2018. Du kan følge med i prosjektet og hente informasjon fra alle land på www.projectgoal.eu

FAKTABOKS

GOAL- er et prosjekt under Erasmus+ policy. Policy er det tredje hovedtiltaket i Erasmus+, et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU. GOAL Guidance and Orientation for Adult Learners, prosjektet varer i tre år fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018.

Partnerne: Belgia (Flandern), Tsjekkia, Island, Nederland, Litauen og Slovenia.

Mål : Å gjennomføre en pilot for å utvikle eksisterende veiledningstjenester for voksne med kort utdanning. 

Budsjett total: 2.336.416,94 hvor av EU bidrar med  1.752.312,98