Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

 
Foto: Christina Morillo Foto: Christina Morillo

Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar idag gymnasieutbildning. Samti-digt finns brist på utbildad personal inom många yrken. Därför har regeringen styrt Arbetsförmedlingen mot att öka övergångarna från arbetslöshet till regul-jär utbildning och utbildning inom folkhögskolan. Nu har regeringen också beslu-tat att utvidga möjligheterna för arbetssökande att studera i upp till ett år med bibehållen ekonomisk ersättning när det är motiverat för att kunna få ett jobb.

- När ekonomin startar om efter krisen kommer arbetsgivare behöva rätt kom-petens. Då kommer också människors möjligheter att söka sig till jobben vara beroende av att man har de kunskaper och kompetenser som efterfrågas. Nu kommer fler arbetslösa kunna studera med bibehållen ersättning när Arbets-förmedlingen bedömer att det behövs för att få ett jobb, säger arbetsmark-nadsminister Eva Nordmark.

- Utbildning är centralt för återstarten av svensk ekonomi och för att få folk i jobb. Vi har byggt ut kunskapslyftet och antalet utbildningsplatser kraftigt under senare år. Det har vi stor nytta av nu när vi lägger i en ännu högre växel, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mera här