Virksomhedsplan 2020 - Lederskab og inklusion

Dette skal netværket for lederskab og inklusion gøre i 2020

 

Integrations- og inklusionsspørgsmål har været højt prioriteret på NMRs dagsorden i 2017 ,2018 2019. Nordisk arbejde med dette tema blev bl.a. diskuteret på konference gennemført af NVL, Nordregio og Nordens välfärdscenter september 2019.

NVL’s læringscirkel for ledere ”Inklusion og lederskab” var en opfølgning på dels erfaringer fra ”Evaluation of Transformative Learning circles” og på anbefalinger fra projektrapporten ”Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv”. Læringscirklen har haft fokus på ledernes rolle i forbindelse med at skabe en inkluderende organisation og inkluderende voksenpædagogik, som tager hensyn til og ser styrken i diversitet og dermed medvirker til at fremme et inkluderende samfund. I 2019 er afprøvet og udviklet en nordisk læringscirkel som model for kontinuerlig kompetenceudvikling. 

1. Læringscirklen skal bidrage til at styrke integration og inklusion i samfund gennem udvikling af en demokratisk model for efteruddannelse af nordiske ledere i organisationer hvor temaet inklusion er en central del af deres opgave. 

NVL skal i 2020 samle og formidle erfaringer og resultater fra arbejdet i cirklen for Lederskab og inklusion på en sådan måde, at det kan inspirere og bidrage til udvikling og implementering af nordiske efter- og videre uddannelsesmuligheder for ledere både nordisk og nationalt. Målet er at styrke integration og inklusion gennem kvalitetsudvikling af lederskab.

Der gennemføres et NVL webinar i jan. 2020, hvor ”Handbok Lärande cirkler i en nordisk kontext” og nationale. 

I 2020 undersøges interesse og behov national/ lokal implementering af erfaringer fra ”Cirkel for lederskab og injklusion”. Startende konkret med undersøgelse af muligheden for at etablere en dansk national, tværsektoriel ledergruppe for ledere ved sprogafdelinger på Sprogskoler og VUC. NVL støtter denne proces. 

Der undersøges pt mulighed for norsk, dansk, svensk Nordplus projekt om emnet. NVL støtter processen, hvis der er behov for det. 

2. Resultater cirkel for lederskab og inklusion skal bidrage til udvikling af færdigheder, personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem at bruge og videreudvikle erfaringer fra NVL’s netværk om temaet ”Entreprenøriel læring og innovation” samt rapporten Inklusion og voksenlæring”.

Målgruppen er nordiske ledere, der alle er ledere for arbejdsområder i kommuner/ regioner eller uddannelsesinstitutioner, der omhandler inklusion. 

Formidling af konkrete erfaringer og resultater af arbejdet 2018-2019 kan bidrage til spredning og implementering af demokratisk, tværnordiske og tværnationale samarbejds- og læringsformer og dermed medvirke til at fremme bæredygtige organisationer, strukturere og samfund.

3. Synliggørelse og formidling af resultater 

Det skal i NVL besluttes hvordan man kan samle, analysere og formidle resultater af cirklens arbejde i Norden. Fx gennem DialogWeb artikler, lokale seminarer eller andet.