Virksomhetsplan 2017

Visjon og strategi for 2017 / 2018

 

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for at en best mulig skal kunne legge til rette for opplæring i fengsel.

Nettverket har som ambisjon at kunnskap om aktuelt felt skal formidles videre til relevante aktører som virker på feltet.

Målsetting og strategi for nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal utvikles i samsvar med NVL sin målsetting og strategi. De nordiske rekommandasjoner som nettverket har utarbeidet, vil integreres i arbeidet med definerte virksomhetsmål. Nettverket har for de neste år valgt å arbeide med få definerte virksomhetsmål, da dette anses som mest hensiktsmessig. Kontinuitet i arbeidet med få tema vil bli prioritert.

Av nevnte årsak, er det utformet virksomhetsplan gjeldene for 2017 og 2018. Nettverket anser virksomhetsplanen som et «arbeidende dokument» i betydningen, at justeringer vil bli utført i løpet av planperioden om en ser behov for det.