Virksomhetsplan 2018

Detta skall alfarådet göra 2018.

 

Alfarådet utvecklar stöd för vidareutbildning av alfalärare inom tema ”matematik i vardagen” och ” digital literacitet”.

Målgruppen för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och de personer som inte har något av de nordiska språken som modersmål. Alfarådet arbetar för att stärka målgruppens grundläggande färdigheter och kunskaper för aktivt deltagande i samhället och arbetsmarknaden. Detta görs genom att nätverket kommunicerar, diskuterar och utvecklar underlag för at öka kunskapen om målgruppens förutsättningar och de nödvändiga didaktiska verktyg som lärare och institutioner behöver och önskar. Målet är också att skapa anpassade och mer effektiva utbildningsvägar för de vuxna som behöver tillägna sig grundläggande litteracitetsfärdigheter.

Mål för Alfarådets verksamhet för 2018

Kompetensutveckling av vuxenlärare

Alfarådet skall organisera lokala seminarier och vidareutbildningar, där Alfarådets Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska följs upp genom konkreta utvecklingsområden:

 • Digital literacitet skall utvecklas med hjälp av IKT-baserad resurs som Alfarådet har utvecklat i 2017 som stödmaterial för lärare http://nvl.org/Natverk/Alfaradet/Alfagodigital. Stödmaterialet översättas om möjligt till finska och används i vidareutbildning för lärare i hela Norden.
 • Muntliga kommunikativa färdigheter utan skriftligt stöd. Alfarådet skall utvecklas utveckla stöd för vidareutbildning av alfalärare på en expertsamling i Göteborg den 10. och eventuellt den 11. April 2018.
 • Alfarådet skall utveckla stöd för vidareutbildning av alfalärare inom temat Matematik i vardagen i samarbete med doktorgradsstipendiat Marianne Eek från Universitetet Innlandet (Hamar). Materialet förväntas vara klart till den nordiska konferensen i Helsingfors 2019 och skall diskuteras på flera nordiska mötesplatser, bl.a. på seminariet på Färöarna, under hösten 2018.  

Kompetensutveckling för att främja integrationen av nya medborgare och arbetstagare

Alfarådet skall bidra till kompetensutvecklingen för nya medborgare och arbetstagare genom att stödja lärare i Norden genom vidareutbildning och spridning av didaktiskt material, t.ex .:

 • till lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå som arbetar med målgruppen vuxna med kort eller ingen skolbakgrund som behöver stöd i läs-och skrivinlärning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/litteracitetsutveckling
 • till lärare i svenska som andraspråk (och andra nordiska språk) som arbetar med grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar: ett fritt webbaserat vetenskapligt granskat utbildningsmaterial med texter, poddar och undervisningsfilmer  https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda
 • vidareutbildning till lärare i Finland som arbetar med grundläggande utbildning för vuxna, lärare inom det fria bildningsarbete och arbetsförvaltningens integrationsutbildning som gäller läs- och skrivundervisning 12.2.2018
 • Läslyftsmodulen, en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling:

           https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

Samarbete genom nordiska och europeiska nätverk

Samarbete med EPALE, EBSN, LESLLA, FLIN, FLIS och med övriga nätverk inom NVL fortsätter. Nätverket informerar de behöriga myndigheterna och akademiska institutionerna om nätverkets arbete och rekommendationer, inklusive information och samverkan med andra utbildningar med relation till undervisning av flyktingar.

Planering av konferensen 2019

Alfarådet påbörjar planeringen för en gemensam nordisk konferens 2019 för utbildare, lärare och ledare i utbildningsorganisationer. Konferensen skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitetsundervisning som främjar både anställningsbarhet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker elevernas självförtroende och egenmakt.

Konferensen synliggör verksamhet som är relevant inom FN:s Agenda 2030, särskilt mål 4 om likvärdig utbildning av god kvalitet för alla.

Huvudtemat och titeln diskuteras på webmötet den 12.1. och 7.3.2018.

Synliggörandet av resultaten och den nationella förankringen och relevansen

Uppdatering av Alfarådets hemsida

Alfarådets hemsida skall uppdateras med ny kontaktinformation till medlemmarna. Den nya verksamhetsplanen och aktuell information om medlemmar och aktuella nya texter sätts in.

Nationella seminarier

Finland kommer att fokusera på kompetenser för lärare som arbetar med grundläggande färdigheter. Detta görs genom lokala seminarier och vidareutbildningar (t.ex. nationellt seminarium 12.2.2018). Viktigt är att öka kompetenser av lärare i olika former av litteracitetsundervisning: grundläggande utbildning för vuxna, utbildningen i det fria bildningsarbetet och arbetsförvaltningens integrationsutbildning som gäller läs- och skrivundervisning. Olika länder ställer olika behörighetskrav på Alfalärare.

Sverige genomför under 2017–2018 en omfattande satsning på kompetensutveckling för lärare inom sfi och sva i kommunal vuxenutbildning i grundläggande litteracitet. Satsningen leds av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Fristående kurser på grundnivå i Alfabetisering och Grundläggande litteracitet för ungdomar och vuxna ges varje termin på distans vid Svenska språket, Göteborgs universitet.  Kurserna kan även sökas av lärare verksamma i övriga nordiska länder.  NVLs och Alfarådets material används aktivt under kurserna.

Magister/masterkurs i Grundläggande litteracitet i flerspråkig kontext ges under vårterminer och kan sökas i hela Norden.  

Kompetanse Norge arrangerar ett nationellt utvecklingsmöte (200 deltagare) om Initial literacy i Sandefjord 14.-16. November 2018. Alfarådet inbjudas och aktiviteten presenteras på Alfarådets hemsida.

Möten och seminarier 2018

Alfarådets första möte 2018 via Skype den 12 januari 2018, kl 10 svensk tid

 • Målsättningen är att gå igenom verksamhetsplanen för året 2018 och att diskutera temat för konferensen i Helsingfors 2019 i samstämmighet med NVL:s nya mål

Alfarådets andra möte 2018 via Skype den 7 mars 2018, kl 10 svensk tid

 • Målsättningen är att konkretisera temat för konferensen i Helsingfors 2019 i samstämmighet med NVL:s nya mål

Ett expertseminar i Göteborg den 10 och 11 april 2018

 • Målsättningen är bl.a. att
  • diskutera med experter om att utveckla muntlig kommunikationsförmåga utan skriftligt stöd
  • fortsätta planera och fastställa plenarföreläsningarna konferensprogrammet utifrån Alfarådets utgångspunkter
  • uppdatera de nationella initiativen utifrån verksamhetsplanen
  • förbereda seminariet på Färöarna

Alfarådet inbjuder experter/bra lärare, 1–2 från varje land på möte till en workshop om ämnet Muntlig kommunikationsförmåga utan skriftligt stöd. Den externa parten håller en halvdags session dagen före Alfarådets möte och deltar i ca. två timmars samtal med Alfarådet. Syftet är att få en uppfattning om hur nätverket bäst kan arbeta med ämnet innan Helsingfors konferensen 2019.

Ett möte och seminarium på Färöarna under hösten 2018

 • Målsättningar:
  • att bättre förstå vad lärare utan erfarenhet behöver för att kunna tillhandahålla literacitetundervisning av hög kvalitet
  • vidareutbildning för lärare kring vardagsmatematik (Marianne Eek) och literacitetundervisning (Malin Dahlström och andra Alfarådsmedlemmar)
  • Alfagodigital presenteras och diskuteras
  • Diskussion om satsningar på litteracitet i arbetslivet som genomförs i de olika länderna - olika modeller och implementeringsstrategier – att lära oss av varandra och utveckla lyckosamma strategier