Virksomhetsplan 2019

 

Detta skall alfarådet göra 2019

 

Målgruppen för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och de personer som inte har något av de nordiska språken som modersmål. Alfarådet arbetar för att stärka målgruppens grundläggande färdigheter och kunskaper för aktivt deltagande i samhället och arbetsmarknaden.

Detta görs genom att nätverket kommunicerar, diskuterar och utvecklar underlag för at öka kunskapen om målgruppens förutsättningar och de nödvändiga didaktiska verktyg som lärare och institutioner behöver och önskar. Målet är också att skapa anpassade och mer effektiva utbildningsvägar för de vuxna som behöver tillägna sig grundläggande litteracitetsfärdigheter.

Mål för Alfarådets verksamhet för 2019

Alfarådet skall bidra till kompetensutveckling av vuxenlärare

Alfarådet skall organisera lokala seminarier och vidareutbildningar, där Alfarådets Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska följs upp genom konkreta utvecklingsområden:

● Digital literacitet skall utvecklas med hjälp av Alfagodigital http://nvl.org/Natverk/Alfaradet/Alfagodigital. Stödmaterialet används i vidareutbildning för lärare i hela Norden.

● Materialet Basismatematikk og bruk av språkhjelpere har utvecklats med hjälp av Alfarådet i samarbete med doktorgradsstipendiat Marianne Eek från Universitetet Innlandet (Hamar). Materialet är klart och hittas på Alfarådets sida. Det skall översättas på finska och engelska till den nordiska konferensen i Helsingfors 2019 och skall användas i vidareutbildning för lärare.

● Alfarådets Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska är översatt på finska och skall presenteras i lokala seminarier och vidareutbildningar.

● Alfarådet bidrar till kompetensutvecklingen för isländska lärare genom en dags workshop i anslutning till ett nätverksmöte på hösten på Island.

Alfarådet skall bidra till utvecklingen av de nordiska utbildningssystemen inom grundläggande litteracitet och använda esultat från nordiskt utvecklingsarbete inom lärarfortbildning.

● Fristående kurser på grundnivå i alfabetisering och grundläggande litteracitet för ungdomar och vuxna ges varje termin på distans vid Göteborgs universitet. Det ger även kursen "Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext" på avancerad nivå (magister/master) och forskarnivå, varje vårtermin. Kurserna kan även sökas av lärare verksamma i övriga nordiska länder. NVLs och Alfarådets material används aktivt under kurserna.

Alfarådet skall bidra till kompetensutveckling, personlig utveckling och demokratiskt deltagande av nya medborgare och arbetstagare.

● Mads Kirkebæk från Danmark har publicerat ett nytt undervisningsmaterial i höst 2018: På danska 1 och 2 - grundläggande färdigheter för nybörjare språk. Målgruppen för materialet, som består av två text- och övningsböcker, hemsida och 8 filmer är för studenter med ingen eller mycket kort skolbakgrund med en språklig nivå under CEFR A1. Under våren 2019 följs publikation upp genom vidareutbildning för språklärare.

● Alfarådet medlemmar kan göra input under vidareutbildning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse eller delta för att dela erfarenheter, samla info för utvecklingsarbeten i nordiska länder.

● Alfarådet skall genomföra den fjortonde nordiska konferensen om grundläggande litteracitet. Konferensen skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitets undervisning som främjar delaktighet både i samhället och arbetslivet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker de studerandes självförtroende och identitet. Konferensen skall lyfta fram olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Alfarådet skall samarbeta genom nordiska och europeiska nätverk

Samarbete med EPALE, EBSN, LESLLA, FLIN, FLIS och med övriga nätverk inom NVL fortsätter. I Finland de nationella Nätverket informerar de behöriga myndigheterna och akademiska institutionerna om nätverkets arbete och rekommendationer, inklusive information och samverkan med andra utbildningar med relation till undervisning av flyktingar.

Alfarådet skall arbeta systematiskt med synliggörandet av resultaten och den nationella förankringen.

Alfarådets hemsida skall uppdateras regelbundet med information av konferensen och möten. Den nya verksamhetsplanen och aktuell information om medlemmar och aktuella nya texter sätts in.

Flera seminarier skall organiseras med syfte att förmedla de nordiska erfarenheter kring olika nätverken:

● I Finland det nationella nätverket av finska medlemmar i olika NVL nätverken skall mötas och representera sina aktiviteter. Den finska Alfa-referensgruppen skall mötas regelbundet både innan konferensen och efter det, och samarbeta med det finska literacitetsnätverket.

Möten, konferensen och seminarier 2019

● Alfarådet skall mötas på våren 2019 via Skype två till tre gånger, fokus i konferensen i Helsingfors 2019.

● Den fjortonde nordiska konferensen om grundläggande litteracitet skall genomföras på Hanaholmen, Esbo, Finland 3 – 5 april 2019.

● Alfarådets representant skall delta i ESBN konferens 5 – 7 juni i Tallinn, Estonia.

● Alfarådet skall mötas på hösten 2019 kring Mads Kirkebæks material och tankarna/ teorierna bakom. Syftet är att jämföra med Alfarådets egen nordiska kompetensbeskrivelse och ett annat material för didaktik och undervisning av Alfarådets målgrupp.