Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2020

 

Målgruppen för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund som inte har något av de nordiska språken som modersmål. Alfarådet arbetar för att stärka målgruppens grundläggande färdigheter och kunskaper för aktivt deltagande i samhället och arbetsmarknaden. Detta görs genom att nätverket kommunicerar, diskuterar och utvecklar underlag för att öka kunskapen om målgruppens förutsättningar och de nödvändiga didaktiska verktyg som lärare och institutioner behöver och önskar. Målet är att skapa anpassade och mer effektiva utbildningsvägar för vuxna som behöver grundläggande litteracitetsfärdigheter och språkkompetens parallellt.

Mål för Alfarådets verksamhet för 2020


Alfarådet skall bidra till kompetensutveckling av vuxenlärare och använda resultat från nordiskt utvecklingsarbete inom lärarfortbildning. 

Alfarådet skall stimulera lokala seminarier och bidra till vidareutbildningar, där Alfarådets Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska följs upp genom konkreta utvecklingsområden. 

Alfarådet skall bidra till utveckling av kompetenser och kunskap om grundläggande litteracitet inom de nordiska utbildningssystemen. Alfarådet skall göra en utredning av litteracitetsundervisning i de nordiska länderna.

  • Syftet är att få uppdaterade information av litteracitetsundervisning i nordiska länder, bl.a. organisering, styrdokumenten, utvärdering och lärarens kvalifikationer. Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) skall används som basis dokumenten. 

Alfarådet skall verka för opinionsbildning oh samhällspåverkan. 

  • Alfarådet skall förmedla kunskap kring frågor om litteracitet i samhällsdebatten, stärka lärares praxis utifrån forskning och beprövad erfarenhet, samt stödja lärare i att delta i opinionsbildning kring litteracitetsfrågor. 
  • Frågan kring Alfarådets påverkande och samverkande funktion kommer att diskuteras och följas upp under verksamhetsåret. 

Alfarådet skall samarbeta genom nordiska och europeiska nätverk. 

  • Samarbete med EPALE, EBSN, LESLLA, FLIN, FLIS och med övriga nätverk inom NVL fortsätter. I alla nordiska länder informerar de nationella nätverken behöriga myndigheter och akademiska institutioner om nätverkets arbete och rekommendationer. Även information och samverkan med andra utbildningar som har relation till undervisning av flyktingar sker. 
  • LESLLA-nätverkets nästa symposium kommer att genomföras den 5–7 augusti 2020 i Malmö. Qarin Franker och Katri Kuukka kommer att ha en plenarföreläsning om Alfarådets arbete. 

Alfarådet skall arbeta systematiskt med synliggörandet av resultaten och den nationella förankringen.

  • Alfarådets hemsida skall uppdateras regelbundet med information av konferensen och möten. Den nya verksamhetsplanen och aktuell information om medlemmar och aktuella nya texter sätts in.

Möten, konferensen och seminarier 2020

  • Skype möten 2020 två till tre gånger på våren och hösten. 
  • Ett seminarium och möte och i februari i Danmark. Temat av seminariet i Slagelse Språgcenter: Att reflektera Alfarådets kompetensbeskrivelse över Mads Kirkebæks undervisningsmaterial. Ett möte i Köpenhamn hos SIRI med en kort presentation och diskussion om hur SIRI arbetar med utvärdering på DU1. 
  • Ett möte i samband med Nordisk konferens om matematikinlärning för vuxna 20.-22.4.Mötet med lärare och ledare för det grundläggande litteraturprogrammet/vidareutbildningsprogrammet vid DPU. 
  • Ett möte och seminarium i Oslo 17.-18.9. Tema: Bruk av flerspråkiga strategier och resurser och planering av den nästa Alfa-konferensen i Sandefjord 10.-12.11.2021.