Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020

 

Nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» ble etablert i 2018, og har de to foregående år gjennomført seminarer om digitalisering, Return on Investment (ROI), realkompetansevurdering (validering) og motivasjon. Det er behov for å utvide nettverksperioden ut 2020, for å arbeide med sluttrapportens analyser, praksiseksempler og anbefalinger til virksomheter om hvordan de kan arbeide systematisk og strategisk med kompetanseutvikling. Råd og anbefalinger vil ta utgangspunkt i perspektiver som er viktige for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og deres medlemmer.

Nettverket, som består av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, bidrar med sitt arbeid til å realisere NMRs visjon om et konkurransedyktig Norden, gjennom å sette fokus på det som er nettverkets hovedtema, nemlig hvordan virksomheter og deres ansatte kan satse på kompetanseutvikling for å takle omstillinger og endringer i samfunnet. Dette er nødvendig for at virksomhetene skal være konkurransedyktige og for at medarbeiderne skal kunne takle omstillinger og stå lengre i arbeid. 

Nettverksperioden er utvidet med ett år, ut 2020. To av medlemmene gikk ut av nettverket ved utgangen av 2019. Representanten fraAkademikerne i Norge erstattes av en representant fra YS. LO Sveriges representant skal etter planen erstattes av en representant fra fagforbundet IF Metall. Dette er avklart med Nordens Fackliga Samorganisasjon (NSF) som oppnevnte LO da nettverket ble etablert. 

Hovedaktiviteten i 2020 er å skrive sluttrapport med resonnementer og praksiseksempler og oppmerksomhetspunkter om hvordan små, mellomstore og store virksomheter og deres ansatte kan arbeide systematisk og strategisk med kompetanseutvikling. Målgrupper for rapporten forventes å være: Beslutningstakere i arbeidslivet, på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, NVL-nettverk som arbeider med nærliggende spørsmål, aktører i relevante organisasjoner, andre som arbeider med kompetanseutvikling (utdanningstilbydere, departementer og andre myndighetsinstanser), samt virksomheter/foretak. 

I 2020 vil dette nettverket – for å bidra til en grønnere nordisk region – redusere antall nettverkssamlinger, og dermed antall flyreiser, fra fire til tre, jf. Nordisk ministerråds visjon 2030 om et grønnere Norden. 

Bakgrunn

Arbeidslivet endrer seg raskere enn før. Livslang læring står stadig høyt på den politiske agendaen både nasjonalt og i nordisk sammenheng. Kontinuerlig kompetansepåfyll for arbeidstakere setter den enkelte i bedre stand til å møte nye krav og oppgaver på arbeidsplassen og styrker samtidig den nordiske regionens konkurransekraft. Likevel finnes det ingen universalløsning for hvordan voksen- og etterutdanning organiseres i de nordiske landene. Det vises forøvrig til virksomhetsplanen for 2018 og 2019 for informasjon om bakgrunnen for etablering av nettverket. 

Målsettinger

1. Nettverket skal fremme kompetanseutvikling i og for arbeidslivet i de nordiske landene gjennom å utforske og drøfte arbeidslivsrelaterte tema og problemstillinger knyttet til voksnes læring i alle de fem nordiske landene. 

Nettverket består av representanter for partene i arbeidslivet, og fokuserer særlig på arbeidsplassen som læringsarena. Sluttrapporten som skal utarbeides i 2020 vil omfatte blant annet: 

  • Betydningen av å støtte virksomheter i arbeidet med å analysere kompetansebehov, -beholdning og -gap, herunder å dokumentere, verdsette og ta i bruk eksisterende kompetansebeholdning og sørge for nødvendig kompetanseutvikling for å kompensere for manglende kompetanse 
  • Betydningen av å arbeide systematisk med å støtte virksomheter i å gjennomføre kost-/nytteanalyser på kompetansehevende tiltak (Return on Investment /ROI), for å motivere til ytterligere fokus på kompetanseutvikling 
  • Betydningen av å vise hvordan man kan motivere enkeltindivider (ansatte mv) når det gjelder kompetanseutvikling for å takle omstillinger og stå lengre i arbeid. 

Disse temaene vil blant annet bli belyst gjennom konkrete praksiseksempler.

2. Nettverket skal bidra til utviklingen av de nordiske utdanningssystemene gjennom å forsterke policy-dialogen med MR- U/EK-U og beslutningstakere i de nordiske landene.

Nettverket ønsker gjennom sin produksjon av skriftlig materiale å, bidra til det offentlige ordskiftet om voksnes læring og samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet som læringsarena. Virksomheter, deres ansatte og beslutningstakere på ulike nivåer vil være blant målgruppene. Nettverket vil i 2020 gjennomføre tre arbeidsmøter der temaene som skal behandles i sluttrapporten vil bli analyser tog utviklet.

3. Nettverket skal bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom å arbeide med både individ-, arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv på de aktuelle problemstillingene.

Et viktig aspekt ved diskursen om kompetanseutvikling i arbeidslivet er motivasjon og konkrete effekter for de ulike aktørene. Nettverket tar i sitt arbeids hensyn både til enkeltpersonene som investerer tid og krefter i egen utdanning, arbeidsgivere som legger til rette for kompetanseutvikling hos sine medarbeidere og til sist også samfunnet for øvrig, der behovet for faglært arbeidskraft ventes å øke mens antall jobber som ikke krever formell kompetanse synker kraftig. 

4. Nettverket for kompetanseutvikling i og for arbeidslivet tar utgangspunkt i arbeidslivet, men legger vekt på å samarbeide med andre sektorer som fremmer voksnes læring og arbeidslivet som læringsarena.

Seminarene som nettverket har gjennomført, har vært åpne for ulike målgrupper. I 2020 vil det først og fremst bli arbeidet med sluttrapporten og frivillig sektor vil være blant målgruppene for denne. 

5. Nettverket skaper kunnskapsgrunnlag om aktuelle problemstilling knyttet til læring i og for arbeidslivet, og dette vil formidles både nasjonalt og på nordisk nivå i ulike formater tilpasset ulike målgrupper.

Nettverket har engasjert en konsulent som bidrar med tematiske artikler underveis og en sluttrapport som forventes å være ferdig i slutten av 2020. I tillegg vil nettverket undersøke muligheten for å produsere podcast om 1-2 relevante tema. Artiklene som skrives underveis vil brukes også i sluttrapporten. 

Nettverkskoordinator vil i samarbeid med redaktør arbeide for at 1-2 av nettverkets artikler blir bearbeidet og utviklet til podcast, for å spre nettverkets arbeid og resultater gjennom flere kanaler. 

Nettverket vil bidra på NVL-nettverkskonferanse i oktober 2019. Nettverkets resultater vil også bli formidlet på seminar/kompetansefrokost i Norge høsten 2020 (nasjonal NVL- aktivitet). 

Nettverkskoordinator vil samarbeide med øvrige nettverkskoordinatorer og NVL sentralt om formidling. 

Planlagte aktiviteter

Møtene i 2020 vil hovedsakelig være arbeidsmøter, med noen eksterne bidrag. Nettverket ønsker å bruke disse tiden vi har sammen mest mulig effektivt. Det vil derfor være behov for to overnattinger per møte slik at vi får to fulle arbeidsdager. Dette skyldes også at nettverksdeltakerne har lite tid til å arbeide med NVL-saker mellom møtene. 

Møteplan

23.-25. mars: To hele dagers arbeidsmøte med presentasjoner av NVL- nettverkene for validering og grunnleggende ferdigheter, for å sikre en hensiktsmessig avgrensning av tema som dekkes av disse nettverkene. 

10.-12. juni: To hele dagers arbeidsmøte i Oslo, der første fullstendige utkast til rapport skal være ferdig. 

Oktober: Arbeidsmøte i København, eventuelt kombinert med deltakelse på en NVL-nettverkskonferanse. Dato kommer når tidspunkt for konferansen er avklart. Her er det aktuelt å formidle resultater av nettverkets arbeid.