Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

 

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2022

Alfarådet utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare, och arbetar med olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Alfarådet skall avsluta uppdateringen av alfarådets tidigare rapport Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) (2007). Rapporten inkluderar information om styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse, samt ser på likheter och skillnader av utbildning inom grundläggande litteracitet i nordiska länder. Rapporten vill bidra till identifiering av viktiga utvecklingsområden.

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i maj 2022. Konferensen skall öka lärarnas kompetenser om digitala arbetssätt, metoder och användandet av flerspråkiga resurser.