Vuxnas grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

 
Foto: Judit Peter Foto: Judit Peter

Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet, ma-tematikfärdigheter och digitala färdigheter. Dessa färdigheter, kunskaper och kompetenser är väsentliga för att få tillträde till och avancera på arbetsmarknaden och för att delta i vidareut-bildning och fortbildning.

Är bristfälliga grundläggande färdigheter ett problem på Åland för att få tillträde till utbildning och arbetsliv? Hur kan de grundläggande färdigheterna utvecklas inom utbildning och i arbets-liv? Hur kan vi bidra till att vuxna kan uppdatera sina kunskaper för att möta kraven i såväl vardag som arbetsliv?

På seminariet får vi en presentation av NVL:s expertnätverk om vuxnas grundläggande färdig-heter. Nätverket följer de nordiska ländernas utveckling i arbetet med grundläggande färdig-heter för vuxna med utgångspunkt i resultat från PIAAC1 och fokuserar på utbudet av utbild-ning utifrån flexibilitet, motivation, distansundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning och har nyligen gett ut ett policydokument där resultatet från nätverkets arbete presenteras samt rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries.

Målgruppen för webbinariet är lärare, skolledare/rektorer, tjänstemän och andra intresserade från Yrkesymnasiet, Folkhögskolan, Medborgarinstitutet, Bildningsförbundet, kommunernas grundskolor, Ålands landskapsregering, Ams, Visa vägen, Ung resurs, Emmaus och Ålands nä-ringsliv.

Tidpunkt: Måndagen den 5 oktober kl. 12.30 – ca 15.30

Program
 

Kl. 12.30 – 12.40 Välkommen och presentation av NVL, Bodil Regårdh, kontaktperson för NVL på Åland
Kl. 12.40 – 13.20 Marjut Kuokkanen, medlem i NVL:s expertnätverk för grundläggande färdigheter berättar om nätverkets verksamhet och presenterar nätver-kets rapporter.
13.20 – 13.40 Paus
13.40 – 14.400

Korta presentationer från:

  • Bodil Regårdh, ordförande i landskapsregeringens arbetsgrupp som planerar grundläggande utbildning för andra än läropliktiga
  • Anna-Lena Groos, biträdande rektor vid Ålands yrkesgymnasium, ungdoms- och vuxenutbildning
  • Siv Ekström, rektor på Medborgarinstitutet, sfi – utbildningar även digitalt
  • Monika Sundqvist, vägledare vid Ams och på Medborgarinstitutets sfi – utbildningar, koordinator för NTI Åland
14.40 – 15.10 Dialogpaus under ledning av Johanni Larjanko, NVL koordinator i Finland, Metoden Dialogpaus har utvecklats av Sitra och är ett sätt att diskutera i grupp och samskapa en beskrivning av en utmaning eller något som är komplext.
15.10 – ca. 15.30 Avslutande diskussion. Hur går vi vidare? Den som är intresserad kan stanna kvar för en diskussion om ett eventuellt åländskt nätverk om grundläggande färdigheter.

Anmälan om deltagande till bodil.regardh@regeringen.ax senast 1 oktober 2020.

De som anmält sig får en länk till webbinariet samt information om hur man loggar in, den 2 oktober 2020.