Webinar: Ingegerd Green

 
Som et ledd i oppladningen til den store nordiske konferansen "Nordiske broer for livslang læring" i Reykjavik i juni, arrangerer NVL fire webinarer denne våren. Dette er webinar #3. 

 

Webinar: Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

9. April kl 14.00-15.00 CET 

Med Ingegerd Green      Moderator: Torhild Slåtto 

              
Ingegerd Green er CEO på Skärteknikcentrum, et firma som "tillsammans med olika aktörer erbjuda produktivitets- teknik- och kompetensutveckling till företag verksamma inom skärande bearbetning." Ingegerd Green på LinkedIn

Torhild Slåtto er direktør i Fleksibel Utdanning Norge, og medlem av nettverket NVL Distans. 
 
Webinar #3 i oppkjøringen til "Nordiske broer for livslang læring" handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hviordan sikre framtidas konkurransekraft? 

Varifrån ska arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv? Vems är ansvaret att gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar motsvarar företagens och arbetsplatsernas kompetenskrav? Vad gör företagen/arbetsplatserna själva för att systematiskt utveckla yrkeskompetensen hos de som redan är anställda? Hur reducerar vi den arbetslöshet som beror på otillräcklig kompetens kopplat till lediga jobb?

Tiden är förbi då enbart tillgång till råvara, teknik och en billig arbetskraft var de viktigaste produktionsfaktorerna för ett framgångsrikt och lönsamt näringsliv. Vi är nu inne i ett nytt arbetslivsparadigm, där det är individens och arbetsgruppens kompetens att utföra alltmer komplicerade arbetsuppgifter i en alltmer föränderlig arbetsorganisatorisk kontext som är/kommer att vara avgörande för konkurrenskraften. Detta ställer höga krav både på den enskilde individen, företaget och det omkringliggande formella utbildningssystemet vad det gäller förmåga till lärande och utveckling av ”rätt” kunskap och kompetens kopplat till arbetsuppgift och yrkesroll. 

Frågorna är många och angelägna, inte minst ur ett samhälleligt perspektiv. Inom industrins delbranscher har vi sedan många år arbetat med lösningar som involverar arbetsmarknadens parter, utbildningsväsende och arbetsförmedling. Det handlar om system för validering av yrkeskompetens, lättillgängliga former för kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet, kvalitetssäkring av gymnasieskolans teknik- och industrirelaterade utbildningar, kvalitetskriterier för Yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar… 

Under webinaret redoviser Ingegerd Green de utmaningar dom inom industrin uppfattar vara generella för arbetsmarknaden, oavsett sektor och bransch, samt diskutera de komponenter som vi uppfattar som viktiga delar i ett väl fungerande system för kompetensförsörjning i ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv.

 

Registrering til: Webinar: Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv >>>