Workshop 1

 

Rapport fra workshop 1: Validering / erkännande av reell kompetens i utbildningar

 
Presentatörer: Finn Amby och Ulla Nistrup, utvecklingskonsulter från Aarhus tekniske Skole, Danmark; Pekka Heinonen, vicerektor, Paimion Aikuiskoulutuskeskus, Finland
Pekka Heinonen
Pekka Heinonen
 

Man kan sammanfatta denna workshop med de utmaningar/udfordringer utbildningarna står inför då det gäller validering. Utmaningarna är i hög grad likadana i alla Nordiska länder. Ett framtida utvecklingsbehov är därför att samarbeta mer nordiskt i dessa frågor. I denna form av samarbete finns det också uppgifter för NVL.

 

Referenceramme

En grundläggande fråga för en valideringsprocess är utgångspunkten, skall man utgå från läroplaner, examenskriterier, jobbprofiler eller något annat. Vem skall då fastställa det som är utgångspunkten, utbildningsorganisationerna, arbetsplatserna, någon myndighet eller någon ny form av samarbetsorgan mellan t.ex arbetsgivare och utbildningsorganisationer. Idag finns varierande praxis på detta område. Den är olika i de nordiska länderna, men den är också olika i olika utbildningsformer, universitet, yrkesutbildning och fri bildning eller folkbildning arbetar inte på samma sätt, valideringsprocessen är inte likadan.

 

Fleksibilitet

Ett spänningsfält kommer in i valideringsprocessen genom kravet på flexibilitet å ena sidan och standardiserad utbildning å andra sidan. Vilken är individens rätt till validering, när och hur kan han kräva sin rätt att få sina kunskaper bedömda och erkända? Bestämmelser om detta borde ingå i utbildningslagstiftningen. Vem skall ha inflytande över krav, kriterier och dokumentation, vem och hur skall man standardisera utbildningarna? Vilka element eller moduler skall ingå i en valid och reliabel utbildning och kompetens? Hur skall detta standardiseras, så att man vet, att olika personer på olika håll i norden har samma kompetens?

 

Samarbejde

 

Validering kräver ett samarbete mellan olika aktörer eller intressenter, hvilket blev fremhævet i begge oplæg. För att kunna bygga upp jobbprofiler och kunna översätta dem till utbildningsmål, krävs samarbete mellan skolor eller utbildningsorganisationer och branscher eller verksamheter.
Värdering av kompetensen kräver samarbete mellan bedömare (utbildningsorganisationerna) och myndigheter. Kompetensintyg eller någon form av intyg över den kompetens individen innehar bör ges och dessa skall gärna vara likadana inom de olika verksamheterna eller branscherna. Norden bör dessutom följa med den europeiska utvecklingen, t.ex genom att beakta EuroCV processen.

 

 
Workshop 1
Workshop 1
 

NVL perspektiv

NVL kan samla på ”best practices”, visa på lyckad ”benchmarking” och inbjuda till samtal t.ex på sina hemsidor, men gärna också fysiskt i mindre sammanhang, t.ex. med direkt anknytning till den egna branschen eller verksamheten. Nordiska sammankomster om validering enligt verksamhet eller bransch.

 

Danmarks presentation (.ppt)

 

Finlands presentation (.ppt)

 

RKV-bogen, hvor en række konkrete, afprøvede værktøjer præsenteres

 

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger (.pdf)

 

Validering i utbildningssystemet - workshop 1 (pdf)