Yrke og utdanning!

 

- Island har en særstilling blant de Nordiske landene, sier Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, administrerende direktør for FA. Vi har i igjennom flere år hatt den laveste arbeidsløsheten i Norden, men samtidig har vi også den største andel av arbeidsføre voksne som ikke har fått seg en utdanning på videregående skole. Men de har derimot tilegnet seg noen nyttige erfaringer i arbeidslivet. Denne problematikken gjenspeiles i FA’s arbeide med å utvikle flere veie for de voksne som fører til en godkjent yrkesutdanning. Oppgaven innebærer ikke bare at det skal bli flere tilbud som passer til voksne lærende men vi skal også gjøre det lettere for voksne at komme i gang med utdanning etter å ha vært vekk fra skole i en lengre periode.

Varierte studietilbud for voksne med kort utdanning

Ifølge Ingibjörg, så har FA valgt at gripe oppgaven an med løsninger som kan grovt sett kategoriseres i to deler: Ved å beskrive korte og mellomlange studietilbud og utvikling av realkompetansevurdering inn mot videregående skole. Begge deler bygger på at voksnes erfaringer av arbeidslivet er likestilte med utdanning på skole og kan derfor forkorte studietiden.
- Studieplanene vi har laget og fått godkjent er etter hvert blitt 22, korte og mellom lange studier. De kan deles i to kategorier. I den ene, faller studier som er spesielt egnet til å hjelpe de voksne å komme i gang med studier igjen. Mange voksne trenger til å styrke selvtilliten og sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. Enn videre har vi utviklet studieplan om islandsk språk og samfunn for innvandrere.
- Den andre kategorien er mer yrkesorientert og målet er at styrke voksne stilling på arbeidsmarkedet, sier Ingibjörg. Til den hører studieplaner for yrkesopplæring innen helse- og sosialfag, turisme og næringsmiddel industrien. Som eksempel på denne type studieplan, kan den siste FA har utgitt om utdanning for sikkerhetsvakter nevnes.
År 2006 bevilget regjeringen for første gang midler for å arrangere kurser som FA forvalter. Det er studiesentra, rundt om kring Island og i hovedstaden, som arrangerer kursene. Siden har vi sett en kolossal økning i kursaktiviteten.

Vurdering av kompetanser som voksne har tilegnet seg i arbeidslivet

Den andre veien FA driver banebrytende arbeid på, ifølge Ingibjörg er realkompetansevurdering. - FA har et overordnet ansvar for feltet, leder nettverk, initierer tiltak og driver utviklingsarbeid sier Ingibjörg. Det handler om dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i Island. På dette felt er yrkesopplæringssentrene viktige samarbeidsparter. Der er vi kommet lengst på vei med de lovbundne yrkesfagene. Innen det formelle system tar denne type utdanning som regel tre til fire år og foregår vekselvis på skole og ute på arbeidsplassene. De voksne som ønsker realkompetansevurdering har som regel arbeidet flere år innen for faget, noen begynte på utdanningen da de var unge, men droppet ut av skolen uten å bli ferdige. Sammen med representanter fra fagforeninger, faglærere og veiledere blir deres kunnskaper og ferdigheter på relative fagområder vurdert mot den formelle utdanningen. Dermed blir utdanningsforløpet forkortet, det sparer tid, resurser og penge, både for den enkelte voksne, arbeidslivet og samfunnet. Siste år fikk 106 personer sin realkompetanse vurdert i gjennom forskjellige tiltak. Gjennomsnittlig ble deres kompetanse vurdert mot 23 studiepoeng, som svarer til forkortelse på nesten ett helt ”skoleår” og det er klart at det gjør forskjell!
I alt arbeidet med realkompetanse spiller veiledning en uhyre viktig rolle, konstaterer Ingibjörg. Veiledere deltar aktivt i alle veiledningsprosser sammen med fagforeningens representanter og faglærere. Veilederne er også aktivt oppsøkende tar ut i bedrifter for å informere om muligheter for utdanning og invitere til samtale om personlig utvikling.
(Se nærmere i Dialog 7/2006 Ditt valg – din vei!
www.nordvux.net/portals/0/_dokumenter/2013/2006_07_dialog.pdf


Hva står Arbeidslivets opplæringssentersenter for?

I Island har Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbeidslivets opplæringssenter) ansvaret for å styrke og øke utdanningstilbud for kortutdannede i arbeidsfør alder samt utvikle metoder for evaluering av real- og studie kompetanse inkludert evaluering og dokumentering av uformelle studier og yrkesopplæring i samarbeide med arbeidslivet og opplæringsansvarlige. FA ble stiftet 2002 av arbeidslivets partnere ASÍ (Landsorganisasjonen LO) og SA (Næringslivets hovedorganisasjon). Partnerne eier hver sin halvdel av aksjeselskapet, men sentret arbeider etter en tjenestekontrakt med departementet for udanning. FA’s samarbeidsparter, er 10 opplæringssentra, 9 rundt om landet og en i hovedstaden, i tillegg til de islandske yrkesopplæringssentra. www.frae.is


Hva innebærer FA’s studietilbud

De studietilbud som FA beskriver kan enten være allerede eksisterende studietilbud som er blitt satt i gang og kjørt som pilot prosjekt ved ett av opplæringssentrere. De kan også være grunnet på en behovsanalyse som er utført av FA eller andre i samarbeide med virksomheter, bransje-, og/eller fagforeninger.
Studieplanene egner seg for lærende, undervisere og aktører som tilbyr voksne utdanning av den type som planene beskriver. Planene egner seg spesielt til å vurdere studiene til arbeide, forsatte studier eller annet som utdanning av denne typen kan ha betydning for. Utdanningsdepartementet har samtykket å vurdere studieplanene inn mot utdanning i den videregående skole. I inngangen til hvert studieplan og ett særskilt kapittel beskrives hvordan den kan valideres for å forkorte skoleutdanningen.
Det er FA som utgir studieplanene med det hovedmål at øke effektivitet og kvalitet av voksenopplæring, gjøre de mere transparent og forenkle validering inn mot utdanning på videregående skoletrinn. FA stiller krav til de som vil bruke studieplanene om at de oppfyller kvalitetsbestemmelser som FA har utviklet og godkjent. Enn videre skal utdanningstilbydere leve opp til bestemte pedagogiske krav.