Yrkesinriktad utbildning

 

Yrkesinriktad utbildning


"Det är det bästa jag gjort"

En kartläggning av yrkesutbildningar inom kriminalvården
Kartläggning (pdf)

Presentation (pdf)

Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

Bråttsförebyggande rådet, Rapport 2010:14
Författare: Fredrik Marklund, Stina Holmberg

Brå har haft i uppdrag av regeringen att undersöka i vilken utsträckning arbetsmarknadsutbildning i anstalt leder till att de som deltar får jobb och klarar sig från återfall i brott efter frigivning.
Uppdraget inkluderar även en uppföljning av vilka effekter de nya möjligheterna till arbetsmarknadsåtgärderna Nystartsjobb, Jobb och utvecklingsgaranti och Jobbgaranti för unga fått. Detta är slutredovisningen av uppdraget.
PDF

Gode erfaringer med realkompetansevurdering eller validering i norske fengsel

Dette viser mellom annet sluttrapporten "Din tur til å bevise" fra prosjektet: Realkompetansevurdering i opplæringa innenfor kriminalomsorgen i Norge.
For mer informasjon les
www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=3179100
Kontaktperson: Torfinn.Langelid@fmho.no, tel + 47 5557 2366.

Med blikket rettet fremover

Når elever i fengslene får vurdert sine arbeidserfaringer, kurs, og avbrutte studieløp opp mot læreplaner, kalles det realkompetansevurdering (validering), blir det et gode både for den enkelte og for skoleverket.
Dette er en av konklusjonene fra evalueringen av det treårige prosjektet om bruk av realkompetansevurdering i opplæring innenfor kriminalomsorga fra Oxford Research AS. Evalueringen viser at prosjektet har ført til stor grad av kompetanseheving ved bruk av denne metoden ved de skolene og fengslene som har vært med i prosjektet. Skolene utviklet også gode rutiner for å nå aktuelle elever med informasjon.
Realkompetansevurdering i seg selv er en motivasjonsfaktor for denne elevgruppen, noe som fører til at elevene i større grad ser framover etter avsluttet soning. Gjennomføringen skjer best når elevene får personlig oppfølging og veiledning. Oxford Research mener at metoden bør benyttes og videreutvikles innen opplæringen i kriminalomsorgen.
Evalueringen viser at de fem fylkeskommunene som var med i prosjektet har ulike system for hvordan de gjennomfører en vurdering. Evalueringen peker på disse utfordringene som ligger i selve realkompetanseorganiseringen i fylkeskommunene og behovet for nasjonale standardiseringer.
Evalueringsrapporten fra Oxford Research, "Med blikket rettet fremover. Sluttrapport for evaluering av realkompetanseprosjektet innenfor Kriminalomsorgen", er dermed avslutningen av det treårige prosjektet som Vox ledet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.
Prosjektet, var en oppfølging av St.meld.nr.27 (2004-2005) Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen ”Enda en vår”. I meldingen bledet sagt at realkompetansevurdering er lite benyttet som metode/verktøy i opplæringen innenfor kriminalomsorgen. Metoden blir flere steder omtalt som spesielt eignet for denne elevgruppen, samtidig som behovet for en mer helhetlig planlegging/gjennomføring og tilpasset opplæring blir understreket.

Se vedlagt rapport.

Uppgiftslämnare: torfinn.langelid(ät)fmho.no

Rapport (pdf)Opplæring innanfor kriminalomsorga 2008

Fleire tilbod om yrkesopplæring innanfor opplæring i kriminalomsorga.
Les meir... (pdf)

Produktionsledarrollen

på kriminalvårdsanstalterna Skogome och Sagsjön
Rapport (pdf)

Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Brottsförebyggande rådet, Rapport 2009:21
Författare: Emma Lindahl, Erik Sundström och Fredrik Marklund

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera resultatet av yrkesutbildning för intagna samt att utvärdera om fängelsedömdas medverkan i Nystartsjobb, Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för unga underlättat för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden.
Uppdraget ska redovisas i två delrapporter. Föreliggande rapport är den första delrapporten och uppdraget slutredovisas i sin helhet den 1 juli 2010. Slutrapporten kommer bland annat att bestå av en studie om yrkesutbildningens effekter på återfall i brott.
PDF

Yrkesutbildning 2007

Uppräkning av vilka anstalter som har yrkesutbildning och vilken sorts utbildning det är.
Dokument (pdf)

Yrkesutbildning för fångar

Utredning (pdf)


Foto: Magnus Fröderberg /norden.org
Foto: Magnus Fröderberg /norden.org