Yrkesprøving

 

Yrkesprøving

- en metode for realkompetansevurdering

I Norge skal opplæringen for voksne være tilpasset behovet til den enkelte. Dette innebærer bl.a. at den skal bygge på den kompetanse den voksne har fra før. Fylkeskommunen har plikt til å vurdere den voksnes realkompetanse slik at denne kompetansen danner grunnlag for inntak til videregående opplæring.
Det gis også på visse vilkår en rett til å bli vurdert selv om det ikke søkes om opptak til videregående opplæring. Denne vurderingen gir rett til en offentlig dokumentasjon; et kompetansebevis. Hensikten er at personer som søker arbeid også skal få mulighet til å få sin kompetanse dokumentert og verdsatt. Yrkesprøving er en metode som har vist seg å være godt egnet til å vurdere en persons kompetanse i forhold til utøvelse av et yrke.

Realkompetansevurdering og innvandrere

Mange innvandrere og flyktninger kommer til Norge med arbeidserfaring og/eller utdanning fra hjemlandet som de ønsker å nyttiggjøre seg i det norske markedet. For dem som mangler dokumentasjon på egen yrkeskompetanse, eller som har dokumentasjon som ikke blir anerkjent i norsk arbeidsliv eller i utdanningsinstitusjoner, kan det være vanskelig å få nyttiggjort seg denne kompetansen.
I yrkesprøvingen får den voksne anledning til i praksis å vise hva vedkommende kan innen et fagfelt. Den tar utgangspunkt i og prøver ut det en kandidat faktisk kan og gir kandidaten mulighet til å få vist sin reelle kompetanse når det gjelder å utøve et yrke.
Metoden er primært blitt utviklet i forhold til voksne innvandrere som av ulike grunner mangler dokumentasjon på utdannelse og/eller arbeidserfaring, eller der foreliggende dokumentasjon ikke er direkte sammenlignbar med norske læreplaner. Metoden kan imidlertid benyttes overfor alle voksne uavhengig av hvor og hvordan utdanning og arbeidserfaring er ervervet.
Yrkesprøving er en dokumentasjonsmetode som kombinerer intervjuer og en praktisk, yrkesrettet prøve for å synliggjøre og dokumentere realkompetanse. Dokumentasjon fra yrkesprøving skal kunne brukes både direkte i forhold til arbeidslivet og i forhold til søknad om videre opplæring.

Kartlegging av erfaringer

En undersøkelse*) gjort av forskningsinstituttet Fafo i 2002, gir klare indikasjoner på at yrkesprøving kan være et viktig bidrag til mer effektiv integrering av innvandrer og flyktninger på arbeidsmarkedet, og et godt redskap i arbeidet for å tilrettelegge kostnadseffektive opplæringsløp fram mot fagbrev eller vitnemål. Men for å oppnå disse effektene mener rapporten at en del forutsetninger bør være på plass. Men, sier rapporten, i første rekke ønsker man å bidra til økt innsikt i forutsetningene for at yrkesprøving kan bidra til integrasjon og bedre muligheter på arbeidsmarkedet gjennom synliggjøring, utvikling, verdsetting og bruk av realkompetanse.
Fafo intervjuet i forbindelse med rapporten en del kandidater. Disse viser at de i hovedsak har positive erfaringer med yrkesprøvingen, og at de som virket mest fornøyd er de som har fått mulighet til å praktisere yrket samtidig som de fikk den opplæringen de manglet. De som var minst fornøyd manglet konkrete mål eller visste ikke hvordan de skulle få manglende opplæring.

Fafo: Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving - En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere. Anna Hagen, Elin Svensen, Kari Folkenborg. Rapport:
www.fafo.no/pub/rapp/388/index.htm