Yrkesutbildare spår framtiden med hjälp av lokala krafter

– De enkäter som ortens prognosticeringscenter Concordia gör gynnar oss mera konkret än de nationella utvärderingarna.
Det säger Anna-Lena Forsman som är rektor för lärande vid yrkesutbildningen Optima i Österbotten i Finland.

 
 Yrkesutbildare spår framtiden med hjälp av lokala krafter På OptiCareer Day träffar ett fyrtiotal företag blivande arbetskraft på yrkesskolan Optima. Det sker i samarbete med det lokala utvecklingsbolaget Concordia. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker

Under många år har den finlandssvenska yrkesutbildaren Optima haft ett tätt samarbete med utvecklingsbolaget Concordia kring företagsamhet. Under senare år har samarbetet kring prognosticering blivit allt viktigare. Till verktygen hör en näringslivsenkät som görs vartannat år.

– Från den senaste fick vi reda på hur många som kommer att gå i pension inom olika branscher. Enkäten ledde också till interna diskussioner och att en utbildning som inte längre har en koppling till regionen utgick från vårt utbud, säger Anna-Lena Forsman. Skolan har också omarbetat innehållet i olika utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov.

Anna-Lena Forsman Rektor Anna-Lena Forsman måste hela tiden hålla sig a jour med det lokala näringslivets behov av arbetskraft. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker

– Inom utbildningen för textil och mode ändrade vi från kompetensområde sömmerska till kompetensområdet modeassistent. Vi har märkt att olika tjänster kring mode har ökat. Numera utbildar vi skräddare och sömmerskor endast via läroavtal.

Tusentals ungdomar möter företagen

Genom aktivt samarbete med Concordia och näringslivet har skolan upptäckt att det finns en större efterfrågan på utbildning inom tredje stadiet än tidigare.

– Det beror på att många enklare arbetsuppgifter robotiserats, och det ställer krav på annat kunnande. Arbetslivet behöver personer som har god kommunikationsförmåga, god dokumentationsförmåga och även språkfärdigheter, säger Anna-Lena Forsman.

Den här kunskapen om nuläget på arbetsmarknaden erhåller skolan på olika sätt. En gång i året träffas olika utvecklingsteam per bransch.

En till två gånger i året ordnas Arbetslivsarenan där man sammankallar arbetslivsrepresentanter från olika branscher. Under OptiCareerDay sammanförs tusentals ungdomar, utbildningsanordnare och en uppsjö av företag och organisationer.

Efterfrågan på unga som kan arbetslivets spelregler

Det täta samarbetet med det lokala prognosticeringscentret Concordia ersätter ändå inte de nationella framtidsanalyserna.

Optima finns i Österbotten i Finland Optima finns i Österbotten i Finland Optima finns i Österbotten i Finland. Det är en företagarvänlig region med utvecklingspotential och stort utbildningsbehov. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker

– De som görs av Osaamisen Ennakointifoorumi (Framtidsforum för kompetens) är mera långsiktiga och de är också viktiga verktyg. Utbildningsstyrelsen avgör ju på ett mera övergripande plan vilka yrkesutbildningar som ska finnas kvar och vilka som ska utgå, säger Anna-Lena Forsman. Optima har också egna forum där man träffar representanter för arbetslivet.

– Genom den dialogen har vi märkt hur viktig fostran till arbetslivet är. Arbetsgivarna önskar att våra studerande ska ha ett kunnande om kollektivavtal och upprätthållande av den egna arbetsförmågan. Ur studerandes synvinkel är det viktigt att de känner till sina rättigheter på arbetsmarknaden.