Yrkesvux

 
Utöver denna enkät kommer, enligt Skolverket, nya uppgifter att samlas in i samband med nästa
ansökningsomgång:
• Uppgifterna och frågorna kommer i huvudsak att vara desamma som i enkäten i juni
• Skolverket planerar en konferens om yrkesvux i Stockholm den 29 oktober.
• Preliminär tidplan för hösten 2009:
 - Ansökan för år 2010 blir tillgänglig för kommunerna under sommaren.
 - De uppgifter som efterfrågas i denna ansökningsomgång kommer i huvudsak att vara desamma som i förra ansökningsomgången.
 - Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 15 september 2009.
 - Beslut planeras till den 15 oktober 2009.
 - Regeringen beslutar därefter slutgiltigt om satsningen inför 2010.
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/15639
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14728