eVejledning i Grønland – nyt initiativ skal vejlede flere i uddannelse

Nyt eVejledningsinitiativ i Grønland skal sikre, at flere borgere vejledes i uddannelse og træffer det rigtige uddannelsesvalg første gang.

 
Foto:  Startup Stock Photos Foto: Startup Stock Photos

Uddannelsesmulighederne i Grønland bliver flere. Og andelen, der vælger at tage en uddannelse, bliver større. Det er yderst positive takter. De mange muligheder kan dog også komplicere uddannelsesvalget for de uddannelsessøgende og overvejelserne og spørgsmålene kan være talrige. Skal jeg læse videre på universitetet? Hvilke adgangskrav er der for at komme ind på mit drømmestudie? Kan jeg få en læreplads, hvis jeg vælger en erhvervsuddannelse? Kan jeg tage til udlandet for at dygtiggøre mig undervejs i uddannelsesforløbet? Fælles for disse spørgsmål er, at de nu kan søges besvaret gennem eVejledning, som er det nyeste redskab i værktøjskassen for Center for National Vejledning i Grønland. Et redskab, der skal vejlede flere i uddannelse og sikre, at langt flere træffer det rigtige uddannelsesvalg første gang.

Geografi og bosætningsmønster kræver innovative løsninger

Uddannelsesområdet i Grønland udvikler sig på mange måder i en positiv retning i takt med, at flere grønlandske unge vælger at gennemføre en uddannelse. Geografien og bosætningsmønstret i Grønland influerer dog uddannelsesområdet og kræver, at der fortsat udvikles nytænkende og innovative tilgange, så den positive udvikling kan fortsætte. Personer, der skal til at vælge retningen for deres studieliv, står over for et af livets første store valg. Det er et valg, som kan vise sig at blive afgørende for resten af livet, og derfor har Center for National Vejledning i Grønland indført et innovativt vejledningsinitiativ, så studerende og personer uden for arbejdsmarkedet nu kan få kyndig og professionel vejledning online, så de kan træffe dette store valg på det bedst mulige grundlag.

- Grunden til, at idéen opstod var, at der i alle byer er et Majoriaq-center (der findes 17 byer i Grønland, og i hver by findes der et Majoriaq-center, som er job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, red.), men vi har over 50 bosteder. Kutymen har været – og er til stadighed – at man som borger rent fysisk går ind og får vejledning. eVejledning giver i stedet borgerne mulighed for, at uddannelsesvejledningen kan løftes, fordi borgerne kan henvende sig direkte til os online. Vi skal ikke ændre den måde der udføres vejledning på, men vi vil tilføje noget til den eksisterende vejledning for at hjælpe alle enhederne. eVejledningen er ikke kun til unge og voksne, som skal have vejledning, men det er også et redskab til vejlederne selv. Oftest sidder de alene og skal svare på alle henvendelser. Det kan være svært, fortæller Christine Tønnesen, centerleder i Center for National Vejledning og fortsætter:

- Vi oplever desværre, at mange af de uddannelsessøgende tager deres beslutninger til allersidst – måske dagen før ansøgningsfristen. De skulle gerne vejledes og have informationer hen ad vejen, så de har opbygget en viden og er beslutningsdygtige inden ansøgningsfristen udløber.

Fælles vejledningsservice for borgere med sorg og social angst

I Grønland søges undervisningen og metoderne til læring konstant videreudviklet. Elevernes opnåede resultater og videre gang i uddannelsessystemet skal sikre, at alle elever – ud fra deres forudsætninger, behov og interesser – gøres robuste og kompetente til at træffe valg om deres fremtid og forfølge deres ambitioner og mål. Det er derfor også lovpligtigt, at alle borgere vederlagsfrit tilbydes målrettet og kvalificeret vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen skal bidrage til, at frafald og omvalg af uddannelser begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Center for National Vejledning har det overordnede ansvar for vejledningen og skal sikre, at vejlederne på Majoriaq, uddannelsesinstitutionerne og folkeskolen kan yde kvalificeret vejledning. Derudover skal Center for National Vejledning tilbyde landsdækkende psykologisk og social rådgivning og terapiforløb for studerende på uddannelsesinstitutionerne og borgere i Majoriaq-forløb.

- Vi har forskellige fokusområder i Center for National Vejledning, og vi kan hjælpe med, at de borgere vi er i kontakt med, vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi er med til at sikre, at der sker en mindskning af frafald på uddannelserne og at flere gennemfører. Med eVejledning sikrer vi dog også noget helt tredje. Vi sikrer nemlig, at folk med sorg, social angst eller andre problemer kan få hjælp online. Det er personer, som ikke tør møde fysisk op og få vejledning. På den måde kan vi få fat på de unge, som er bange for at sige noget højt. Der har ikke været en fælles service for disse personer; men det er der nu.

Vejledningsprocessen skal vendes om

Gennem samtalen med Christine Tønnesen bliver det tydeligt, at Center for National Vejlednings har et ønske om, at vejledningsindsatserne i Grønland skal bevæge sig fra et lineært perspektiv, som uddannelsesplaner ofte kan være et udtryk for, til et mere komplekst perspektiv, hvor en lille indsats kan generere store resultater. De uddannelsessøgende skal udstyres med de rigtige værktøjer til at kunne tage ansvar for sig selv og sin egen læring hele livet igennem. Og hvis det skal lykkes, så skal der sættes ind tidligt, fordi det i sidste ende vil medføre både bedre forudsætninger for de uddannelsessøgende, men også et større afkast for samfundet.

- I folkeskolen får de unge ikke meget vejledning. Det optrappes i stedet undervejs, men vi ønsker, at processen skal vendes om. De unge skal informeres tidligere. De skal simpelthen fodres med informationer om potentielle uddannelser og hvad de kan blive i fremtiden. Det handler i bund og grund om en holdningsændring. Vi vil gerne lære dem, at de skal være i løbende dialog. Vi oplever alt for mange, som dropper ud tidligt i deres forløb. Med eVejledning kan vi i sagens natur ikke hjælpe de uddannelsessøgende med at lave deres ansøgninger, men hvis de får god hjælp, så bør det være nemmere for dem, at drøfte det med Majoriaq. Mange voksne er i tvivl om, hvem de kan få hjælp fra. De tror Majoriaq kun er for de unge. Vejledningsdelen i Majoriaq gælder for alle aldersgrupper.

Det nye eVejledningssystem er allerede velintegreret og er blevet modtaget godt af de vejledningssøgende. Der er således mange positive tilbagemeldinger samt stor interesse for at benytte systemet:

- Vi har fået gode tilbagemeldinger på det nye initiativ, og jeg har en meget stærk tro på, at vi kan hjælpe de forskellige målgrupper og hjælpe mange flere med kvalitetsvejledning. Vi har så mange gode ressourcer, så jeg ser et stort potentiale i eVejledning. Vi har store ambitioner, afslutter Christine Tønnesen.