Øget ligeværd, tak!

 

To forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet satte sig i 2003 for at skaffe større indsigt i, hvordan psykisk udviklingshæmmede oplever deres tilværelse og hvilke ønsker de har til blandt andet voksenspecialundervisningen. Målet var ud fra et brugerperspektiv ikke mindst at inspirere amternes specialundervisningscentre for voksne til i højere grad at levere undervisning med afsæt i deltagernes ønsker og behov.
Flere voksenspecialskoler involverede sig i VUL-projektet (Voksenspecialundervisning – udviklingshæmmede – livsvilkår). Lærere og pædagoger deltog blandt andet som mediatorer ved to konferencer, hvor 40 udviklingshæmmede formulerede deres tanker og ønsker i forbindelse med uddannelsesmuligheder, arbejde og privatliv eksempelvis. Deltagerne udtrykte ønske om mere målrettede uddannelsesforløb bestående af faglige, jobrelaterede og kvalificerende aktiviteter, der kan forbedre deres muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet. Nogle efterlyste, at dele af uddannelsen blev lagt på almindelige uddannelsesinstitutioner frem for på specialskolerne. Et gennemgående ønske var en mere selvhjulpen tilværelse, hvor forældres og professionelles råd og indflydelse bliver nedtonet til fordel for et større personligt råderum. Deltagerne ønskede mulighed for større personlig udvikling og pegede på en række konkrete områder, hvor de ønsker støtte til at udvikle større kompetencer. Det gælder blandt andet til at opbygge sociale netværk, få større indsigt i egen økonomi samt kurser i at flytte hjemmefra og herunder lære at tackle både sine forældre og det professionelle personale, der er en del af dagligdagen i bofællesskaber og på specialskolerne, på en god måde.

Kursister har vidt forskellige behov

En af de skoler, der engagerede sig i VUL-projektet og tog inspiration med hjem, var ASV Kolding-Fredericia, Vejle Amts Specialundervisningscenter for Voksne.
- For nylig har vi sat det tredje hold af unge udviklingshæmmede i gang med et forløb, der kombinerer undervisning på skolen med tre dages virksomhedspraktik om ugen. Deltagerne har typisk været i specialundervisningen hele deres liv, men fungerer nu som assistenter i køkkener, et supermarked eller på et gartneri eksempelvis, blandt andet fordi lærerne ofte er med ude på arbejdspladsen og både tager afsæt i deltagernes konkrete erfaringer på jobbet i skolens undervisning og samtidig kan vejlede medarbejdere på arbejdspladsen om særlige behov, de unge har. Det kan for eksempel være, at de ikke trives med for mange beskeder på én gang eller at brug af billeder for nogle er en stor hjælp, når de skal lære noget nyt, fortæller Merete Fredslund, der er skolens forstander.
Skolens udviklingshæmmede kursister er en meget mangfoldig gruppe med meget forskellige forudsætninger og behov, understreger hun. Mens deltagerne i VUL-projektet generelt var meget velformulerede, er der eksempelvis andre, som næsten ikke har almindeligt talesprog.
- Nogle ønsker sig brændende en hverdag med faglige udfordringer og samvær med kolleger på en arbejdsplads, andre vil i sådan en sammenhæng opleve nederlag ved at skille sig iøjnefaldende ud og vil længes hjem til trygge rammer i deres bofællesskab eller specialskole. Vi skal tage højde for vidt forskellige behov i tilrettelæggelsen af vores tilbud, understreger Merete Fredslund.

Video og rollespil øger medindflydelse

Den større medinddragelse og medbestemmelse, som deltagerne i VUL-projektet tragtede efter, søger ASV Kolding-Fredericia i dag at skabe blandt kursisterne generelt.
- Tidligere var det i høj grad lærerne, der stod for udarbejdelsen af de lovpligtige, individuelle undervisningsplaner og for evalueringen af undervisningen, men nu prøver vi i så vid udstrækning som muligt at involvere hver enkelt deltager i både formuleringen af mål og indhold samt i evalueringen. Undervisningsplanerne er ofte fremme på bordet til en snak – det er blevet et papir med kaffepletter på, fortæller Merete Fredslund.
Medindflydelsen og engagementet blandt de udviklingshæmmede kursister er blandt andet styrket ved, at skolen ofte benytter rollespil og videooptagelser i undervisningen. På den måde fastholder mange af deltagerne bedre deres erfaringer og læring og giver i højere grad deres besyv med, forklarer forstanderen.

Link til rapporten ”Voksenspecialundervisning – Udviklingshæmmede – Livsvilkår” af lektor Leif Buch-Hansen og lektor, ph.d. Charlotte Ringsmose, Danmarks Pædagogiske Universitet 2004:
www.lev.dk/fileadmin/templates/LEV/PDF/VUL_-_Voksenspecialundervisning_-_Udviklingsh_mmede_-_Livsvilk_r.pdf

Læs mere om ASV Kolding-Fredericia, Vejle Amts Specialundervisningscenter for Voksne:
www.asv-kolding.dk/