Økt satsing på innovasjon

 

- Dette er noe av det første jeg tok tak i som nærings- og handelsminister. Regjeringens innovasjonspolitikk skal legge grunnlaget for å sikre fremtidig verdiskaping. Innovasjon handler om fornyelse - det vil si at bedrifter bruker kunnskapen sin til å jobbe smartere. Dette er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten, slik at vi kan sikre gode skoler, sykehus og barnehager også i fremtiden, sier den norske nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.
I Soria Moria-erklæringen (den sittende regjerings erklærte politiske plattform) sier regjeringen at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor nasjonen har fortrinn. -Norge skal være et godt land å drive næringsvirksomhet i, heter det. Derfor satses det nå på innovasjon.

Første gang

Det er første gang det lages en stortingsmelding om innovasjon i Norge. Stortingsmeldingen om innovasjon skal vise hvordan staten skal engasjere seg på et bredt felt for å bidra til nyskaping og et konkurransedyktig næringsliv. Arbeidet med denne meldingen favner også bredt i regjeringen, og berører de fleste departementene.
Næringslivet har en betydelig evne til omstilling og innovasjon. Det tas kontinuerlig i bruk ny teknologi og nye arbeidsmåter. Et eksempel på dette innenfor norsk industrihistorie, er det som idag går under betegnelsen ”lettmetallmiljøet på Raufoss”. For over hundre år siden begynte man her med produksjon av ammunisjon. Etter mange ulike utviklingstrinn i løpet av disse årene, finner man idag en svært avansert materialteknologi og produksjon av høyt spesialiserte produkter.

Økt konkurranse

Nyskaping og innovasjon er avgjørende for å møte en stadig tøffere internasjonal konkurranse. -Norsk næringsliv verken kan eller bør konkurrere på å ha de laveste lønningene. Vi skal konkurrere på å ha god kunnskap og kompetent arbeidskraft, samt evnen til å utnytte det. En stortingsmelding om innovasjonspolitikk vil styrke og tydeliggjøre regjeringens arbeid for å legge til rette for fremtidig verdiskaping, sysselsetting og velferd, sier Dag Terje Andersen.
AS Norge går godt, men det er i gode tider det er viktig å satse på innovasjon i form av forskning og utvikling av nye produkter og nye produksjonsmetoder. Næringslivet må forberede seg på de utfordringer som ligger foran dem. Norge vil møte store økonomiske endringer i årene som kommer, og gjennomsnittsalderen vil øke. Dette vil innebære at arbeidstokken blir redusert samtidig som kravet til økt produksjon blir sterkere.

Endringskompetanse

Globaliseringen vil også gjøre sitt til at større deler av næringslivet blir utsatt for internasjonal konkurranse og at konkurransen i vare- og tjenestemarkedene blir stadig større. Behovet for endringskompetanse øker i takt med kravene. -Selv om tilstanden i norsk økonomi per i dag er god, er det viktig å ikke hvile på våre laurbær. Vi må erkjenne at verden forandrer seg. Norsk næringsliv må være i konstant utvikling. Derfor er det viktig at vi arbeider med denne stortingsmeldingen om innovasjon, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.
Kjerstin Spjøtvold i Nærings- og handelsdepartementet er leder av sekretæriatet som leder arbeidet med å utforme denne meldingen. Hun bekrefter at den kommende meldingen er viet stor interesse fra mange hold. Så langt har de fått inn over 150 inspill fra ulike samfunnsaktører. Hun opplyser om at de forventer å kunne presentere innovasjonsmeldingen for stortinget våren 2008.

Kilde: www.regjeringen.no