Økt satsning på høyere utdanning og kompetanse

I Norge vil Kunnskapsdepartementet satse mer på høyere utdanning og kompetanse i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som skal utvikles i 2022 og være klar i 2023.

 

I sitt innspill til planen har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse understreket at utdanning og kompetanse (HK-dir) må ha en mer sentral plass i den nye planen enn det har hatt i den som gjelder nå.

Ifølge Sveinung Skule, direktør i HK-dir, er det også behov for sterkere koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning og økt samarbeid på tvers av virkemiddelapparatet.

I sitt innspill til Kunnskapsdepartementets nye langtidsplan understreker HK-dir at det er behov for opptrappingsplaner for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), utdanning i pleie- og omsorgsfag og sykepleie, IKT-kompetanse, videreutdanning og tverrfaglig utdanning og forskning.

Les mer her

Fem hovedbudskap fra HK-dir:

De komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor krever omstilling på mikro,-, meso- og makronivå. I den nye langtidsplanen må det derfor satses på:

  • Kvalitet og relevans i utdanning og kompetanseutvikling
  • Livslang læring pågår hele livet og både universitets- og høyskolesektoren og virkemiddelapparatet må bidra til kontinuerlig med tilgjengelige og fleksible tilbud som gir kompetanse i arbeidslivet og samfunnet forøvrig
  • Digitalisering gir mulighet for kunnskapsproduksjon, nye samarbeidsformer og nye arbeidsmåter. Derfor må morgendagens arbeidstakere både ha god digitalkompetanse og teknologiforståelse. Forskning og høyere utdanning må gå i front
  • Internasjonalisering og globalt samarbeid står sentralt både innen høyere utdanning og for å løse komplekse samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og det grønne skifte
  • Studenten må være aktiv deltaker i egen læring og ha mulighet for å samarbeide med fagmiljøer innen forskning og innovasjon.