Norge

Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 

Den omfatter alle voksne og bygger på samhandling mellom ulike aktører. De viktigste resultatene av Kompetansereformen er 

  • Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring 
  • Nasjonal ordning for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse 
  • Bedring av studiefinansieringen 
  • Rett til utdanningspermisjon for arbeidstakere 
  • Skattefritak for utdanning 

Voksnes rett til formell grunnopplæring en integrert del i opplæringsloven. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å gi et tilrettelagt opplæringstilbud. 

Ny lov om voksenopplæring trådte i kraft 1. januar 2010 og omfatter studieforbund og nettskoler. Folkehøyskolene har egen lov. 

Utdanningsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er statlige etater med ansvar for voksnes læring. 
VOFO – Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for 15 studieforbund i frivillig og ideell sektor.

For voksnes læring i Norge gjelder to lovområder:

Opplæringsloven
Lov om Voksenopplæring

Her finner du en samlet oversikt over tall og fakta på voksnes læring i Norge. www.vox.no/statistikkbank