Filter Nyheter, Nyhetsbrev • vägledning vuxnas lärande |Island
  26-02-2018

  Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

  Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  distrikt veiledning |Norge
  23-02-2018

  Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

  23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 • Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
  integrering |Norge
  23-02-2018

  Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

  – Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  23-02-2018

  Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

  En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

 • Foto: Pexels
  yrkesutbildning integration |Åland
  23-02-2018

  Brist på kockar på Åland

  Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

 • Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
  livslångt lärande validering |Finland
  23-02-2018

  Nationellt register för examina

  Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2018

  Regeringen vill reglera yrket undersköterska

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

 • //www.naestaskref.is
  vägledning validering |Island
  19-02-2018

  Nästa steg

  Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

 • livslångt lärande näringsliv utbildningspolitik |Finland
  16-02-2018

  Arbetslivet förändras – är du redo?

  Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

 • Pixabay.com
  folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  15-02-2018

  Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

  Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

 • utbildningspolitik |Finland
  30-01-2018

  Utbildningsnivån sjunker

  Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

 • utbildningspolitik högre utbildning |Finland
  29-01-2018

  Nu skall Finland höja utbildningsnivån

  Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

 • Lilja Dögg Alfreðsdóttir
  utbildningspolitik |Island
  27-01-2018

  Regeringen har satt fokus på utbildning

  Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

 • Helena Jónsdóttir
  folkbildning |Island
  26-01-2018

  Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

  Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

 • integration utbildningspolitik |Åland
  25-01-2018

  Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

  Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

 • näringsliv integration |Norden
  23-01-2018

  Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

  Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

 • utdanningspolitikk etter- og viderutdanning |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  03-01-2018

  Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

  Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

 • atvinnulíf |Sverige
  21-12-2017

  Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

  Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

 • folkeoplysning |Danmark
  21-12-2017

  Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

  Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

 • uddannelsespolitik voksenlæring vejledning |Island
  21-12-2017

  Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

  Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 • vuxnas lärande livslångt lärande |Norden
  20-12-2017

  NVL flyttar till Århus

  Nu blåser nya vindar i NVL.

 • folkbildning forskning |Finland
  20-12-2017

  Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

  Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

 • vägledning |Norden
  20-12-2017

  Karriärvägledning intresserar

  Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

 • integrering innvandrere |Norden
  20-12-2017

  Inkludering genom lärande

  Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

 • realkompetansevurdering |Norge
  20-12-2017

  Forskning for bedre realkompetansevurdering

  Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

 • näringsliv |Sverige
  20-12-2017

  Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

  Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  19-12-2017

  Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

  I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins er nú komin út á íslensku

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  28-11-2017

  Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

  På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  28-11-2017

  Kompetansestrategi – hvorfor?

  Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

 • forskning integration näringsliv folkbildning |Norden
  24-11-2017

  Folkbildning som inkluderar

  En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

 • invandrare integration |Norden
  22-11-2017

  Lyckad nordisk satsning på integration

  Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

 • näringsliv vägledning |Sverige
  06-11-2017

  Livslång vägledning föreslås i utredning

  Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

 • integration innovation |Sverige
  03-11-2017

  Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

  Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

 • voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  30-10-2017

  Turismens kompetansesenter styrket

  Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, minister for turisme og nyskaping på Island underskrev en sørviskontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter den 5. oktober om å være vertskap for Turismens kompetansesenter.

 • Islands universitet
  uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-10-2017

  Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

  Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Danmark
  28-10-2017

  Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

  Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-10-2017

  Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

  Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • yderområder |Grønland
  16-10-2017

  2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

  I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  09-10-2017

  Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

  Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 • kompetenceudvikling |Norden
  29-08-2017

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

  Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • erhvervsliv indvandrere |Island
  29-08-2017

  Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

  Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 • forskning |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  29-08-2017

  65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

  Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
  Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • livslang læring voksenuddannelse |Færöerne
  29-08-2017

  Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

  Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

 • voksenopplæring demokrati |Norge
  22-06-2017

  «Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

  NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

 • yderområder |Færöerne
  12-06-2017

  Dialogmøde mellem Grønland, Åland og Færøerne

  Den 31. maj 2017 blev der arrangeret et historisk dialogmøde møde mellem Grønland, Åland og Færøerne.

 • nám fullorðinna raunfærnimat |Island
  31-05-2017

  IÐAN fræðslusetur hlýtur fyrstu verðlaun

  IÐAN-fræðslusetur hlaut fyrstu verðlaun á alþjóðlegri raunfærnimatsráðstefnum í Danmörku fyrir framúrskarandi árangur í raunfærnimati á Íslandi.

 • færniþróun nám fullorðinna |Island
  31-05-2017

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  Net NVL um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir nýja skýrslu með niðurstöðum þverfaglegs starfs og tillögur um úrbætur í Reykjavík 8. júní.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Lækkun framlaga til kvöldskóla

  Í nýlegu minnisblaði frá Alþýðufræðsluráðinu í Danmörku kemur fram að styrkir sveitarfélaganna til kvöldskóla hefur lækkað um 47,8% á árunum frá 2002 til 2017.

 • basiskompetence drop-outs |Danmark
  31-05-2017

  "Trúðu á þig, við gerum það"

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir unglinga.

 • jöfn tækifæri atvinnulíf |Norge
  31-05-2017

  Fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar?

  Hvernig er hægt að sjá til þess að fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar? 400.000 fullorðnir í Noregi glíma við vandamál í lestri og ritun.

 • færniþróun menntastefna |Norge
  31-05-2017

  Norðmenn skipa ráð um færnipólitík

  Til þess að fylgja eftir stefnu um færniþróun hefur norska ríkisstjórnin skipað ráð um fornpólitík.

 • færniþróun |Norge
  31-05-2017

  100 aðgerðir fyrir starfsmenntun

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram 100 tillögur um breytingar á starfsmenntun til þess að tryggja að nemarnir öðlist þá færni sem fyrirtækin sækjast eftir og þurfa á að halda.

 • integration invandrare |Sverige
  31-05-2017

  Fjöldi hælisleitenda hefur notið átaks alþýðufræðslunnar

  Um það bil 55 prósent af markhópnum tóku þátt í átakinu samkvæmt nýútkominni skýrslu sem Alþýðufræðsluráðið hefur afhent ríkisstjórninni.

 • menntastefna |Sverige
  31-05-2017

  Sameining um skólann – Stefna Svía um þekkingu

  Skólanefndin hefur skilað áliti sínu. Samantektin inniheldur heildarstefnu um traust skólakerfi með tækifærum til þróunar og styrkrar jafngildingar.

 • realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Island
  31-05-2017

  IÐAN – opplæringssenter på første plass

  IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  31-05-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-nettet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer ny rapport med resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid i Reykjavik 8. juni.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Fald i tilskud til aftenskoler

  I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 • drop-outs basiskompetence |Danmark
  31-05-2017

  ”Tro på dig selv, det gør vi”

  Ny forberedende grunduddannelse for unge.

 • voksenopplæring kompetanseutvikling |Norden
  30-05-2017

  Konferanse om voksnes læring i Norden

  Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-05-2017

  Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

  Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

 • like muligheter næringsliv |Norge
  12-05-2017

  Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

 • Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  11-05-2017

  Nasjonalt kompetansepolitisk råd

  For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 • kompetanseutvikling fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-05-2017

  100 tiltak for yrkesfag

  Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

 • folkbildning invandrare |Sverige
  08-05-2017

  Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

  Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

 • utbildningspolitik |Sverige
  08-05-2017

  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

  Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

 • folkbildning integration |Sverige
  04-05-2017

  22 exempel på integrerande folkbildning

  Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

 • utbildningspolitik |Finland
  03-05-2017

  Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

  Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

 • validering |Finland
  03-05-2017

  Europeisk referensram för examen och kompetenser

  I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

 • livslang læring erhvervsliv kompetenceudvikling |Færöerne
  03-05-2017

  Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

  Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 • veiledning |Norge
  03-05-2017

  Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

  Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

 • språk integration |Sverige
  03-05-2017

  Varannan kommun har kö till sfi

  Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

 • basiskompetence kortuddannede voksenlæring |Danmark
  03-05-2017

  Vedholdenhed et vigtigt element i voksnes læring

  Det kan være en lang proces at tilegne sig basale færdigheder som voksen.

 • demokrati |Danmark
  03-05-2017

  Nyt online videncenter om civilsamfundet

  Altinget en uvildig politisk netavis, opretter et Online videncenter for Civilsamfundet.

 • sprog |Island
  03-05-2017

  ”Språk er opphavet til alt”

  – Språk er opphavet til alt, sa Vigdís Finnbogadóttir ved åpningen av Verden, Vigdis hus, og Vigdis institutt – internasjonalt senter for språk og kultur, på første sommerdag, 20 april.

 • integration |Norden
  28-04-2017

  Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

  Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.

 • validering |Norden
  27-04-2017

  Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

  Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 • kompetenceudvikling |Norden
  06-04-2017

  Rapport om kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid med en serie seminarer i de nordiske landene.

 • högre utbildning |Sverige
  31-03-2017

  Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

  Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

 • dreifbýli háskólamenntun |Færöerne
  31-03-2017

  Þeim fjölgar sem vilja sækja nám á háskólastigi á Færeyjum

  Niðurstöður nýrra könnunar sýna að ungu fólki sem vill leggja stund á háskólanám í Færeyjum fjölgar.

 • menntastefna |Sverige
  31-03-2017

  Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

  Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

 • vejledning |Norden
  31-03-2017

  Æviráðgjöf fyrir alla íbúa á Norðurlöndum?

  Aðgengi að ráðgjöf verður æ mikilvægari fyrir íbúa Norðurlanda sem og Evrópu, vegna þess að hún er mikilvægur þáttur sem stuðlar að og eflir ævimenntun.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-03-2017

  Grunnleikni í sjálfboðaliðageiranum í Noregi

  Miðstöð færniþróunar í Noregi hefur úthlutað 25 milljónum norskra króna til 79 sjálfboðaliðasamtaka og frjálsra félagasamtaka úr styrkjaáætluninni Kompetansepluss frivillighet.

 • folkeoplysning |Danmark
  31-03-2017

  Stefna kvöldskóla

  Í skýrslu sem komið hefur út hjá þekkingarsetri um alþýðufræðslu (VIFO) í Danmörku um alþýðufræðslu í sveitarfélögum eru færðar sönnur á umfang og umgjörð alþýðufræðslu sveitarfélaganna.

 • livslang læring |Færöerne
  31-03-2017

  Sameiginlegur fundur fulltrúa Færeyinga, Grænlendinga og íbúa Álandseyja

  Tengiliðir NVL í löndunum vilja beina sjónum að fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • koulutuspolitiikka korkeakoulutus |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  30-03-2017

  Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

  Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

 • højere uddannelse yderområder |Færöerne
  30-03-2017

  Flere ønsker at tage en videregående uddannelse på Færøerne

  Ny undersøgelse viser, at et øget antal af unge uddannelsessøgende færinger ønsker at uddanne sig på Færøerne.

 • livslang læring vejledning |Færöerne
  30-03-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-03-2017

  Tendenser på aftenskoleområdet

  En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Færöerne
  29-03-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

 • vapaa sivistystyö tutkimus |Danmark
  29-03-2017

  Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

  Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  29-03-2017

  Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

  Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

 • ohjaus |Norden
  29-03-2017

  Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

  Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 • ohjaus |Norge
  29-03-2017

  Uraohjaus omaksi ammatikseen

  Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

 • perustaidot vapaa sivistystyö |Norge
  29-03-2017

  Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

  Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

 • koulutuspolitiikka demokratia |Island
  29-03-2017

  Naiset ja miehet Islannissa 2017

  Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

 • yrkesutbildning kompetensutveckling |Finland
  29-03-2017

  Virtuella världen – frestar till studier och arbete

  Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

 • forskning invandrare vägledning |Finland
  28-03-2017

  En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

  Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

 • integration |Norden
  27-03-2017

  Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

  19 april 2017 kl 15-16

 • voksenlæring |Færöerne
  25-03-2017

  Sameiginlegur samræðufundur fyrir Grænland, Áland og Færeyjar

  Tengiliðir NVL á Grænlandi, Álandi og Færeyjum vilja að áhersla verði lögð á fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • kompetanseutvikling basiskompetanse |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • uddannelsespolitik voksenlæring demokrati |Island
  14-03-2017

  Kvinner og menn på Island 2017

  Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 • Heimild: Hagstofa Íslands
  menntastefna lýðræði |Island
  14-03-2017

  Konur og karlar á Íslandi 2017

  Bæklingurinn Konur og karlar á Íslandi 2017 er kominn út.

 • vägledning |Norden
  13-03-2017

  Livslång vägledning för alla i Norden?

  Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Utredning om kommunal vuxenutbildning

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  28-02-2017

  Islands president overrakte Arbeidslivets utdanningspris 2017

  Islands president, Guðni Jóhannesson, overrakte arbeidslivets utdanningspris 2. februar på Arbeidslivets utdanningsdag.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  Ríkisstyrkur fyrir svæðisbundið starfsnám

  Svíar leggja áfram áherslu á starfmenntun fyrir fullorðna.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  351 námsbrautir innan fagháskóla

  Fagháskólastofnunin hefur ákveðið hvaða umsóknir hljóta styrk í umsóknarlotu ársins og fá um leið viðurkenningu sem námsbraut í fagháskóla.

 • voksenlæring kompetenceudvikling |Island
  28-02-2017

  Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson afhenti Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017

  Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017 voru veitt 2. febrúar á Menntadegi atvinnulífsins. Verðlaunin eru veitt fyrirtækjum sem skara fram úr í menntun, fræðslu og þjálfun starfsfólks.

 • atvinnulíf brottfallsnemendur |Finland
  28-02-2017

  Nálægt 79.000 karlar eru utan við vinnumarkaðinn í Finnlandi

  Í Finnlandi lítur út fyrir að næstum 79.000 karlar á vinnufærum aldri séu horfnir endanlega af vinnumarkaði, þetta staðfestir fulltrúanefnd atvinnulífsins (Eva).

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  28-02-2017

  Tilraunaverkefnið með læriföður fer vel af stað

  Norska lýðháskólasambandið fékk 1,4 milljónir norskra króna í tilraunaverkefni sem snýst um læriföðurskipulag fyrir þá nemendur í lýðskóla sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla.

 • voksenlæring |Norden
  28-02-2017

  Norðurlöndin funda með ESB

  Samlegð, færni til framtíðar og áherslur á komandi árum.

 • erhvervsliv kompetenceudvikling |Danmark
  28-02-2017

  Uddannelses- muligheder forbedres

  Overenskomst på industriens område på plads. Overenskomsten gælder for perioden 2017-2020.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  28-02-2017

  Samningar iðnaðarins í höfn. Bættir möguleikar til menntunar.

  Samningstímabilið er árin 2017-2020. Samningarnir fela í sér aðeins meiri launahækkanir en síðastliðin ár og að möguleikar til menntunar verða mun betri en verið hefur fram til þessa.

 • drop-outs |Danmark
  28-02-2017

  Politisk fokus på unge uden uddannelse og job

  Regeringen nedsatte i januar en ”Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse” som har til opgave at komme med anbefalinger til en bedre og mere direkte vej gennem uddannelsessystemet med det formål at reducere frafald og fravalg af ungdomsuddannelse og uddannelse.

 • brottfallsnemendur |Danmark
  28-02-2017

  Stjórnmálamenn beina athygli að ungum atvinnuleitendum og störfum

  Danska ríkisstjórnin útnefndi í janúar sl. fulltrúa í „Sérfræðingahóp um betri leiðir til menntunar ungs fólks“ hópnum er falið að koma með ráðleggingar um betri og beinni leið í gegnum skólakerfið með því markmiði að draga úr brottfalli og að unglingar velji að afla sér ekki menntunar.

 • vapaa sivistystyö |Norge
  28-02-2017

  Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

  Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.

 • koulupudokas |Danmark
  28-02-2017

  Koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret politiikan keskipisteessä

  Tanskan hallitus asetti tammikuussa asiantuntijaryhmän ideoimaan parempia väyliä nuorisoasteen koulutukseen.

 • elinkeinoelämä osaamisen kehittäminen |Danmark
  28-02-2017

  Teollisuusalalla päästiin sopuun työehdoista. Koulutusmahdollisuudet paranevat.

  Uusi sopimus koskee vuosia 2017–2020.

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  27-02-2017

  Mentorordningen i folkehøgskolen godt i gang

  Det norske Folkehøgskoleforbundet har mottatt 1,41 millioner kroner til et pilotprosjekt om mentorordning for elever i folkehøgskole, som ikke har fullført videregående skole.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Statsbidrag för regional yrkesvux

  Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

  Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

 • yrkesutbildning |Sverige
  27-02-2017

  351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

  Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  27-02-2017

  Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson jakoi vuoden 2017 työelämän koulutuspalkinnon

  Työelämän koulutuspalkinto jaettiin 2. helmikuuta työelämän koulutuspäivänä.

 • kortutbildade näringsliv studieavbrott |Finland
  27-02-2017

  Nästan 79 000 män har hamnat utanför arbetslivet i Finland

  I Finland finns det nästan 79 000 män i arbetsför ålder som ser ut att permanent ha fallit bort från arbetslivet, konstaterar Näringslivets delegation (Eva).

 • koulupudokas yhtäläiset mahdollisuudet elinkeinoelämä |Finland
  27-02-2017

  Lähes 79 000 miestä työelämän ulkopuolella Suomessa

  Suomessa on melkein 79 000 työikäistä miestä, jotka näyttävät pudonneen pysyvästi työelämästä, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva).

 • koulutuspolitiikka |Norden
  27-02-2017

  Pohjola kohtaa EU:n

  Synergiaa, tulevaisuuden osaamista ja tulevia panostuksia.

 • IKT kompetens flexibelt lärande |
  20-02-2017

  Webinar om tysta studenter

  Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

 • fjernundervisning |Grønland
  31-01-2017

  Nýr meðlimur í Distansneti NVL frá Grænlandi

  Nú hefur nýr fulltrúi Grænlendinga tekið sæti í Distansneti NVL.

 • menntastefna |Island
  31-01-2017

  Ný ríkisstjórn á Íslandi

  Ný ríkisstjórn tók við völdum þann 11. janúar síðastliðinn eftir margra vikna samningaumleitanir.

 • færniþróun menntastefna |Island
  31-01-2017

  Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stofnað

  - aukin hæfni í íslenskri ferðaþjónustu

 • raunfærnimat |Færöerne
  31-01-2017

  Aukin áhersla á raunfærnimat

  Undirbúningur undir kerfi fyrir mat á raunfærni í Færeyjum hefur tekið nokkur ár.

 • skammskólagengnir brottfallsnemendur símenntun |Finland
  31-01-2017

  Alþýðusambandið í Finnlandi vill lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu

  Alþýðusamband Finnlands FFC hefur lagt fram tillögu um að lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu fullorðinna.

 • nám fullorðinna rannsóknir |Finland
  31-01-2017

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Um þessar mundir safnar Hagstofan í Finnlandi inn upplýsingum um þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi með fullorðinsfræðslukönnun.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  31-01-2017

  Æfingakennsla nýtist kennurum i almennri fullorðinsfræðslu vel

  Niðurstöður mats á námi í færnieflingu í „Almennri kennslufræði fullorðinna og stjórnun kennslufræði“ fyrir kennara í almennri fullorðinsfræðslu, benda til þess að ýmsir þættir virka til framdráttar námi og upplifunar af árangri.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-01-2017

  Fjármagn til sí- og endurmenntunar ekki nýtt

  Um það bil þrír milljarðar danskra króna hafa hrúgast upp í danska menntamálaráðuneytinu.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  31-01-2017

  Alþjóðleg ráðstefna um raunfærnimat

  Aukin áhersla á mat og raunfærni á árunum 2015 og 2016.

 • basiskompetence |Danmark
  31-01-2017

  Ráðstefna um grundavallaratriðum læsiskennslu í tengslum við starfsnám og atvinnu

  Ráðstefnan verður haldin í samstarfi Norræna læsisráðsins/NVL og Útlendingastofnunarinnar í Danmörku.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  31-01-2017

  Fjórða og síðasta samkoma, en ekki síðasti fundur

  Þátttakendur í norrænni menntun um sjálfbæra þróun hittustu í síðasta skipti i Kiljavanranta í Finnlandi.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-01-2017

  Færni í Noregi

  Vox, norska færniþróunarmiðstöðin hefur fengið nýtt nafn Hæfni í Noregi.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  31-01-2017

  Krefjast þess að fyrirtæki sem á í viðskiptum við hið opinbera af ráði lærlinga

  Norska ríkisstjórnin hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2017 eigi öll bygginga- og verktakafyrirtæki á vegum hins opinbera að hafa lærlinga.

 • etäopetus |Grønland
  31-01-2017

  NVL:n etäopetusverkostoon uusi grönlantilaisjäsen

  NVL:n etäopetusverkostoon on saatu uusi grönlantilaisjäsen.

 • koulutuspolitiikka |Island
  31-01-2017

  Islannissa uusi hallitus

  Islantilaiset saivat 11. tammikuuta uuden hallituksen useita viikkoja jatkuneiden neuvottelujen jälkeen.

 • aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Island
  31-01-2017

  Matkailualan osaamiskeskus perustettu

  Matkailualan osaaminen kehittyy Islannissa.

 • opitun tunnustaminen harvaan asuttu alue |Færöerne
  31-01-2017

  AHOT-työ vauhdittuu

  Färsaarilla on muutaman vuoden ajan työskennelty AHOT-järjestelmän luomisen parissa.

 • yhtäläiset mahdollisuudet ihmiset joilla on matala koulutustaso |Finland
  31-01-2017

  SAK haluaa pidentää oppivelvollisuutta syrjäytymisen torjumiseksi

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ehdottaa oppivelvollisuuden jatkamista nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 • tutkimus aikuisten oppiminen |Finland
  31-01-2017

  Tilastokeskus tutkii aikuisten osallistumista koulutukseen

  Tilastokeskus kerää parhaillaan aikuiskoulutustutkimuksen avulla tietoja suomalaisten aikuisten koulutuksesta ja oppimisesta.

 • täydennyskoulutus |Danmark
  31-01-2017

  Aikuisopettajien käytännönläheisestä täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

  Yleissivistävän aikuiskoulutuksen opettajille suunnatusta didaktiikan ja pedagogisen johtamisen täydennyskoulutusohjelmasta laaditussa arvioinnissa nousi esiin useita piirteitä, jotka edistävät oppimista ja koettua hyödyllisyyttä.

 • täydennyskoulutus koulutuspolitiikka |Danmark
  31-01-2017

  Täydennyskoulutusvaroja jäänyt käyttämättä

  Tanskan opetusministeriölle on kasaantunut noin kolmen miljardin Tanskan kruunun verran rahaa, joka olisi pitänyt käyttää aikuis- ja täydennyskoulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  31-01-2017

  Kansainvälinen AHOT-konferenssi

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on saanut entistä enemmän huomiota vuosien 2015 ja 2016 aikana.

 • perustaidot |Norden
  31-01-2017

  Konferenssi työssäoppimisen ja työnteon rinnalla toteutettavasta perustason lukutaito-opetuksesta

  Konferenssin järjestävät yhteistyössä pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet / NVL ja Tanskan kansainvälisestä rekrytoinnista ja kotouttamisesta vastaava virasto.

 • kestävä kehitys |Norden
  31-01-2017

  Neljäs ja viimeinen kokoontuminen – mutta ei viimeinen tapaaminen

  Pohjoismaisen kestävän kehityksen koulutusohjelman osallistujien viimeinen kokoontuminen järjestettiin Suomessa Kiljavan opistossa.

 • osaamisen kehittäminen |Norge
  31-01-2017

  Osaamispolitiikan viraston nimi vaihtui

  Norjan osaamispolitiikan kansallinen virasto Vox on vaihtanut nimeään ja on nyt nimeltään Kompetanse Norge.

 • ammatillinen koulutus |Norge
  31-01-2017

  Oppisopimusopiskelijoiden käyttö julkisissa hankkeissa pakolliseksi

  Norjan hallitus on päättänyt, että 1. tammikuuta 2017 alkaen kaikissa julkisrahoitteisissa rakennus- ja maarakennushankkeissa on oltava mukana myös oppisopimusopiskelijoita.

 • fleksibel læring |Grønland
  30-01-2017

  Ny medlem fra Grønland til distansnetværket i NVL

  Der er nu kommet en ny medlem fra Grønland til distansnetværket i NVL.

 • demokrati |Island
  30-01-2017

  Ny regjering på Island

  Islendingene har fikk den 11 januar en ny regjering etter flere ukers forhandlinger.

 • kompetenceudvikling voksenlæring uddannelsespolitik |Island
  30-01-2017

  Turismens kompetansesenter opprettet

  Økt kompetanse i turismen i Island.

 • validering |Færöerne
  30-01-2017

  Fart sat på valideringsarbejde

  Arbejdet med at etablere et system for validering på Færøerne har været i gang i nogle år.

 • kortutbildade studieavbrott fortbildning |Finland
  30-01-2017

  FFC vill förlänga läroplikten för att motverka marginalisering

  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC föreslår en höjning av läropliktsåldern för att förebygga marginalisering av vuxna.

 • vuxenutbildning vuxnas lärande forskning |
  30-01-2017

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av en vuxenutbildningsundersökning.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-01-2017

  Praksisnær efteruddannelse viser god effekt for lærere ved AVU

  Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb ”AVU didaktik og pædagogisk ledelse” for lærere ved den almene voksenuddannelse peger på flere forhold, der fremmer læring og oplevelse af udbytte.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  30-01-2017

  Efteruddannelsespenge bliver ikke brugt

  Ca. 3 milliarder kroner har hobet sig op i undervisningsministeriet.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  30-01-2017

  Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

  Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

 • læse- og skrivefærdighed |Norden
  30-01-2017

  Konference om den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

  Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  30-01-2017

  Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

  Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

 • kompetanseutvikling |Norge
  30-01-2017

  Kompetanse Norge

  Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge har skiftet navn til Kompetanse Norge.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  30-01-2017

  Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

  Den norske regjeringen har besluttet at det fra 1. januar 2017 skal være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

 • vapaa sivistystyö |Island
  23-12-2016

  Uusia kansanopistoja Islantiin?

  Islannissa valmistellaan uuden kansanopiston perustamista Flateyriin, joka sijaitsee Önundafjord-vuonon rannalla (yksi Islannin länsirannikon vuonoista).

 • ammatillinen koulutus |Norge
  23-12-2016

  Tulevaisuuden ammattilaiset  

  Ammattiin opiskelevien on vastaisuudessa helpompi jatkaa opintojaan korkeakoulussa tai ylipistossa.

 • koulutuspolitiikka |Norden
  23-12-2016

  Norja johtaa Pohjolaa

  Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2017