• |Finland
  25-09-2007

  Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

  Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja

 • |Sverige
  25-09-2007

  Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen

  Arbets- och näringsministeriet, som inleder sin verksamhet i början av år 2008, har en central ställning när det gäller innovations-,

 • |Sverige
  25-09-2007

  Konferenser om vuxenutbildning i höst

  Flexmöten 2007, 10-11 oktober – Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling.
  CFL-konferensen har som tema

 • |Sverige
  25-09-2007

  Validering

  Valideringsdelegationen har fått i uppdrag att initiera och leda en pilotverksamhet avseende validering av minst 500 till 1 000 personers utländska yrkeskompetens.

 • |Sverige
  25-09-2007

  Budgetpropositionen för 2008

  I budgeten föreslås en omfattande satsning på läsa, skriva och räkna omfattande 900 miljoner under mandatperioden. Satsningen ska stärka arbetet med elevernas basfärdigheter.

 • |Norge
  25-09-2007

  Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

  Men en undersøkelse gjort ved Norges teknisk, naturvitenskapelige universitet (NTNU, ViLL), tyder på at hørselshemmede i varierende grad opplever støtte fra kolleger og ledelse.

 • |
  24-09-2007

  Effekter av vuxenvägledning

  The network has done a pre-study, consisting of a mapping of existing research on evidence based guidance, and a mapping of existing policy documents on adult guidance counselling.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |Finland
  19-09-2007

  OECD: Education at a Glance

  OECD:n vertailuraportti: Nuorten suomalaisten koulutustaso lähestyy maailman kärkeä

 • |Sverige
  19-09-2007

  OECD: 90 % unga finländare studerar

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav tisdagen den 18 september ut sin rapport Education at a Glance.

 • |
  14-09-2007

  Demos-Nyt 2007

  Demos-Nyt 2007

 • |
  14-09-2007

  Publikationer

  Publikationer

 • |
  14-09-2007

  Nätverk

  Nätverk

 • |
  14-09-2007

  Projekt

  Projekt

 • |in English
  14-09-2007

  Dear Reader,

  This issue of DialogWeb describes the work of distance learning networks from different perspectives. These networks serve two purposes: they act as a bridge over geographic distances and bring together people with shared – often very specific – areas of expertise.

 • |Finland
  14-09-2007

  Hyvä lukija

  Tässä DialogWebin numerossa käsitellään erilaisia etäopetuksen verkostoja ja niiden työtä. Verkostot muodostavat siltoja kaukana toisistaan asuvien ihmisten välille ja tuovat yhteen henkilöitä, joilla on yhteisiä – usein hyvin spesifisiä – kiinnostuksen kohteita.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Danmark
  12-09-2007

  Vi har informationsteknikken men vi mangler indeholdet!

  ”Informationsteknikken er god nok. Vi har et hurtigt landsdækkende IT netværk og opdateret udstyr på de fleste steder i landet. Det vi mangler er bare at finde ud af hvordan vi skal bruge det.”

 • distansutbildning IKT kompetens |Sverige
  12-09-2007

  Promise är ett aktivt nätverk

  Under termen distansnätverk kan man läsa in många olika sorters sammanslutningar.

 • distansutbildning folkbildning |Sverige
  12-09-2007

  Kära läsare

  I det här numret av DialogWeb speglar vi hur man från olika utgångspunkter arbetar i nätverk för distansutbildning. Det sker dels för att överbrygga geografiska avstånd dels för att hålla samman människor som har samma – ofta ganska specifika - intresseområden.

 • flexibelt lärande lika möjligheter |Norge
  10-09-2007

  Sinnemestringskurs

  Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.

 • distansutbildning fängelseutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Utvecklingsarbete – en förutsättning för nätbaserat lärande

  För att utveckla nätbaserat lärande krävs både tekniska resurser och ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att lärare hinner sätta sig in i den mångfald av nya frågor detta kräver. På Åland står lärcentret Navigare för utvecklingen av tekniska resurser och tekniskt stöd medan projektet Flex-learn arbetat för att utveckla ett flexibelt system – Öppna gymnasieskolan – för vuxnas lärande.

 • flexibelt lärande glesbygd |Sverige
  10-09-2007

  Flexibelt lärande – hinder eller möjlighet?

  Medborgarinstitutet i Mariehamn firar i år 60 år. Liksom andra liknande institut i Finland startades verksamheten utifrån tanken om att skapa förutsättningar för folkbildning. Idén är fortfarande densamma men i och med utvecklingen inom IKT har man har försökt anpassa sig till de nya möjligheter som erbjuds. Det har visat sig att det inte är alldeles enkelt.

 • folkbildning glesbygd |Sverige
  05-09-2007

  Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

  Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.

 • |
  04-09-2007

  Sverige

  Sverige

 • |
  04-09-2007

  Europa

  Europa

 • |
  04-09-2007

  Island

  Island

 • |
  04-09-2007

  Norge

  Norge

 • |
  31-08-2007

  6/2007

  6/2007

 • |Finland
  31-08-2007

  Päiväkodista aikuiskoulutukseen

  Koulutus Norjassa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kiinnostus ulkomaalaisille annettavaa islanninopetusta kohtaan nousussa

  Ulkomaalaisilla henkilöillä ja yrityksillä on kasvava kiinnostus islannin kielen oppimista kohtaan. Tämä käy ilmi Islannin opetusministeriön aiemmin tänä vuonna annetuista tiedoista, jotka perustuvat hakemuksiin ja tukipäätöksiin.

 • |Island
  31-08-2007

  Stýrihópi falið að undirbúa allsherjarumbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu

  Finnska menntamálráðuneytið hefur sett á laggirnar stýrihóp til þess að undirbúa umbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu. Vinnu

 • |Island
  31-08-2007

  Styrkja skal þverfaglegt samstarf um náms- og starfsráðgjöf fyrir unglinga

  Hluti unglinga á aldrinum 15 til 17 ára sem hvorki leggur stund á nám eða er í vinnu á ekki kost á neinni ráðgjafaþjónustu. Þetta hefur í för með sér aukna áhættu á að komast hvorki í áframhaldandi nám né vinnu t.d. að loknum grunnskóla. Velferðar- og menntakerfi virka ekki eins fyrir alla.

 • |Finland
  31-08-2007

  Johtoryhmä valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta

  Opetusministeriö on asettanut johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoa.

 • |Finland
  31-08-2007

  Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettava nuorten ohjauksessa

  Osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15–17-vuotiaista nuorista jää vaille ohjausta, jolloin riski jäädä ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa esim. peruskoulun jälkeen kasvaa. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu ei näin toteudu tasapuolisesti.

 • |Finland
  31-08-2007

  Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista

  Oppimisella kohti inkluusiota – kenelle ja miksi?

 • |Finland
  31-08-2007

  Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

  LENA (Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv) on Nordplus voksenin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia avuksi luku- ja kirjoituskurssien järjestämiseen yrityksissä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

  Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

 • |Finland
  31-08-2007

  Uusi kansallinen NVL-koordinaattori

  Tanskan uutena NVL-koordinaattorina toimii 1.8.2007 alkaen Maria Marquard, joka on koulutukseltaan cand.pæd.pæd (vastaa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • |Finland
  31-08-2007

  Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

  Lukutaidon perusopetukseen kehitetty portfolio tukee opettajien työtä ja dokumentoi pedagogisesti opiskelijan edistymistä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

  Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä

 • |Finland
  31-08-2007

  Opettajankoulutus uudistuu

  Ruotsin hallitus teettää selvityksen opettajankoulutuksen uudistamisesta. Entisen yliopistonkanslerin Sigbrit Franken tekemän selvityksen on määrä olla valmis 15. syyskuuta 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Nýr fulltrúi Dana í NVL

  Maria Marquard, kennslufræðingur og lektor í kennslufræði fullorðinna hóf störf sem danskur fulltrúi í NVL þann 1. ágúst s.l.

 • |Island
  30-08-2007

  Dönsk greinargerð: Stefna Dana í símenntun. „Menntun og sífelld færniþróun fyrir alla“ 2007

  Danska menntmálaráðuneytið kynnir í ritinu „Stefna Dana í símenntun“ hvaða áherslur á að leggja og á hvaða sviðum til þess að tryggja samkeppni og velferð í Danmörku í hnattvæddu hagkerfi. Skýrslan byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar í alþjóðavæðingu og er svar við hvatningu Evrópuráðsins til aðildarlandanna til að lýsa þeim aðgerðum sem þjóðirnar ætla að grípa til svo þær nái markmiðum Lissabonáætlunarinnar; Menntun 2010.

 • |Island
  30-08-2007

  Námsstefna um fullorðinsfræðslu í Færeyjum.

  Í Norræna húsinu í Færeyjum þann 25. september næstkomandi verður sjónum beint að nauðsyn þess að fjölga námstækifærum fullorðinna með litla eða enga grunnmenntun.

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrarkennsla fyrir fullorðna

  Lestrarfærnimappan (Alfaportföljen) inniheldur bæði stuðningsefni fyrir þá sem kenna fullorðnum lestur sem og kennslufræðileg skráning á vinnu þátttakendanna.

 • |Island
  30-08-2007

  Færniþróun fyrir sfi-kennara.

  (sfi = svenska för invandrare, sænska fyrir útlendinga)
  Í haust verður hrint í framkvæmd nýrri áherslu um einingabæra færniþróun fyrir

 • |Island
  30-08-2007

  Endurskoða kennaramenntun

  Í byrjun júní skipaði sænska ríkisstjórnin nefnd sem gera á tillögur um úrbætur á kennaramenntun. Lars Leijonborg, menntamálaráðherra, hefur falið fyrrverandi yfirmann háskólasviðsins, Sigbrit Franke að leiða vinnu nefndarinnar sem á að vera lokið 15. september 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Haldið upp á fullorðinsfræðslu í Noregi

  Nám sem aðgangur fyrir hvern og til hvers?

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum

  LENA – Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum er lítið verkefni sem er fjármagnað af Nordplus voksen áætluninni.

 • |Island
  30-08-2007

  Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það

  Álíka sögur um vinnufúst fólk, sem hefur ekki fengið störf við hæfi vegna þess að það uppfyllir ekki ströngustu kröfur atvinnulífsins, höfum við bæði lesið og heyrt.

 • |Island
  30-08-2007

  Frá leikskóla til fullorðinsfræðslu

  Menntun í Noregi

 • |Norden
  30-08-2007

  Vuxenpedagogik

  NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.

 • vägledning |
  30-08-2007

  Nordiskt vägledarnätverk

  Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis. • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • flexibelt lärande |Norden
  30-08-2007

  Flexibelt lärande, IT och demokrati

  ​Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

 • |
  30-08-2007

  Alfarådet

  Alfarådet

 • distansutbildning |
  30-08-2007

  Distansnätverk

  Distansnätverk

 • |
  30-08-2007

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

 • |Finland
  30-08-2007

  Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta

  25.9.2007 Färsaarilla Pohjolan talossa järjestettävässä seminaarissa pohditaan, miten voitaisiin parantaa vähän koulutettujen aikuisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen ja vapaan sivistystyön tarjontaan.

 • |Island
  30-08-2007

  Úrbætur í lestri-, ritun, og upplýsingatækni fyrir fullorðna með litla menntun

  Nýlega kom út skýrsla um norræna forrannsókn á umfangi lesrarörðugleika fullorðinna, einkum þeirra sem minnsta menntun hafa, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi og Íslandi Þar er að finna yfirlit yfir úrval möguleika sem standa þessum hópi til boða í löndunum öllum sem og lýsing og umfjöllun um einstök lestrar- og ritunarnámskeið.

 • |Norge
  29-08-2007

  Norge feirer voksne lærende

  Læring for inkludering – for hvem, til hva?

 • |Finland
  28-08-2007

  Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

  Tutkimusraportti kartoittaa lukivaikeuksien esiintymistä Pohjoismaiden aikuisväestössä erityisesti vähän koulutettujen keskuudessa.

 • |Island
  28-08-2007

  Áhugi á kennslu í íslensku fyrir útlendinga

  MIKILL áhugi er á íslenskukennslu hjá útlendingum og fyrirtækjum eins og kom fram í fjölda umsókna um styrki til kennslunnar fyrr á þessu ári, skv. upplýsingum menntamálaráðuneytisins.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Seminar på Færøerne om voksnes læring

  Den 25. september bliver der i Nordens Hus på Færøerne sat fokus på nødvendigheden af at styrke mulighederne for uddannelse og folkeoplysning for voksne med lav eller ingen uddanning.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Økt interesse for islandsk undervisning for utlendinger

  Der er stor interesse for undervisning av islandsk både blant utlendinger og bedrifter. Dette fremkommer av opplysning fra utdanningsdepartementet og viste seg i antall søknader om støtte tidligere på året.

 • |Norge
  28-08-2007

  Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

  LENA – Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – er et lite prosjekt finansiert over Nordplus voksen. Hensikten med prosjektet er å samle erfaringer som kan være nyttige for tilbydere av kurs i lesing og skriving i bedrifter. Det er med andre ord den vanskelige kommunikasjonen mellom skole og næringsliv som har fokus i prosjektet.

 • |Norge
  28-08-2007

  Fra barnehage til voksenopplæring

  Utdanning i Norge

 • |Norge
  28-08-2007

  Fikk ikke jobb som sentralborddame – rullestolen en hindring.

  Vi har hørt og lest mange liknende historier om arbeidsvillige som har fått avslag fordi de ikke fyller arbeidslivets strømlinjeformede krav.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Alfabetisering av vuxna

  Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Kompetensutveckling för sfi-lärare

  (sfi = svenska för invandrare)
  Den nya satsningen på poänggivande kompetensutveckling för sfi-lärare startar i höst med 9 kurser på

 • |Sverige
  28-08-2007

  Reformerad lärarutbildning

  I slutet av juni antog regeringen direktiv för en utredning som ska föreslå en reformerad lärarutbildning. Utbildningsminister Lars Leijonborg har nu givit den förra universitetskanslern Sigbrit Franke uppdraget att leda utredningen och hon ska redovisa sitt uppdrag den 15 september 2008.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen

  Undervisningsministeriet har tillsatt en ledningsgrupp för att förbereda genomförandet av en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Ledningsgruppens arbete skall vara klart 31.12.2010.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Det tväradministrativa samarbetet inom vägledningstjänster för unga skall stärkas

  En del av de ungdomar mellan 15 och 17 år som varken studerar eller arbetar blir utan vägledningstjänster. Detta leder till att risken att inte få studieplats för fortsatta studier eller arbete, efter t.ex. den grundläggande utbildningen, ökar ytterligare. Utbildnings- och samhällsgarantin för unga förverkligas således inte jämlikt.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Ny dansk national koordinator

  Maria Marquard, cand.pæd.pæd, lektor i voksenpædagogik, er pr. 1/8 blevet ny dansk national koordinator i NVL. Maria er ansat på Silkeborg seminarium / Professionshøjskolen VIA, der bliver værtsinstitution for NVL.

 • |Danmark
  28-08-2007

  National redegørelse ”Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle” 2007

  Undervisningsministeriet præsenterer i publikationen ”Danmarks strategi for livslang læring” de initiativer og indsatsområder, der skal medvirke til at sikre konkurrenceevne, og velfærd for Danmark i en global økonomi.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og diskussion af udvalgte nordiske eksempler på læse- og skrivekurser.

 • |
  16-08-2007

  Äldre i arbetslivet

  Äldre i arbetslivet

 • flexibelt lärande IKT kompetens |
  02-08-2007

  New Target Groups for the Web

  Web-based learning has a distinct place in Estonian non-formal education. It is used particularly systematically for the training of adult educators. These courses have also included other countries.

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Frettir

  11/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  11/2007 NVL Uutisia

  11/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Frettir

  10/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  10/2007 NVL Uutisia

  10/2007 NVL Uutisia

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Frettir

  9/2007 NVL Frettir

 • |
  30-07-2007

  9/2007 NVL Uutisia

  9/2007 NVL Uutisia

 • norden.org
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |
  29-06-2007

  Finland

  Finland