• |Norden
  01-08-2008

  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Publicerad 2011
  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • NMR 2012
  |
  01-08-2008

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Ladda ner publikation (gratis)Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?


 • |
  01-08-2008

  Global pressure - Nordic solutions?

  The Nordic Globalization Barometer 2008
  An important question remains: how can the Nordic countries also in the future continue be competitive on a global scale?
  The first Nordic Globalization Barometer identifies central issues related to the dynamics of globalization and evaluates the position of the Nordic countries in the global economy in three main categories: Economic performance, competitiveness, and globalization readiness.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:741

 • |
  01-08-2008

  Att utbilda världsmedborgare

  – nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
  Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
  Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

 • |Norden
  01-08-2008

  Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

  Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.
  Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
  E-post: nhs(ät)ffd.dk

 • |
  01-08-2008

  En lærerig vej til resultater – håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori

  Publicerad 2009
  Håndbogen giver konkret vejledning til, hvordan projektledere og pædagogiske konsulenter kan planlægge og evaluere udviklingsprojekter. Den tager udgangspunkt i indsatsteorien og kan bruges af projektansvarlige som et værktøj til at få overblik over projekter og processer.
  Læs mere og download håndbog:
  PDF

 • |Finland
  01-08-2008

  Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

  Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
  Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

 • |
  01-08-2008

  Finsk nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande

  På svenska (pdf)
  In English (pdf)

 • forskning |Sverige
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält

  Linköping 2008
  Anna Lundins avhandling: Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

  Publicerad 2009
  I Danmark er de 22 voksenvejledningsnetværk just blevet evalueret (midtvejsevaluering) – evalueringsrapporten kan læses her:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

  Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
  Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.
  Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2009:505

 • |
  01-08-2008

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
  Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.
  Rapport (pdf)

 • vuxnas lärande fängelseutbildning |Norden
  01-08-2008

  Nordic prison education

  (TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

 • |
  01-08-2008

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2008

  Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren. Publicerad 2009
  En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.

 • |
  01-08-2008

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  Bjarne Wahlgren, 2009
  Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager
  til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i
  en arbejdssituation.

 • |
  01-08-2008

  Rapporter 2003-2008


  Rapporter i varje sektion presenteras alfabetiskt enligt titel
  The reports in each section are presented in alphabetical order.

 • |
  01-08-2008

  Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

  Publicerad 2007
  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549

 • |
  01-08-2008

  Indicators for the information society in the Baltic region

  Action Line 6. Pubished 2005
  The Northern e-Dimension Action Plan - NeDAP - 2005-06 was adopted by the Heads of Government of the Council of the Baltic Sea States during the 5th Baltic Sea States Summit in June 2004, and by the Nordic Council of Ministers in August 2004.
  The action plan is a tangible result of a new cooperation arrangement between the Council of Baltic Sea States, the European Commission and the Nordic Council of Ministers.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:577

 • |
  01-08-2008

  Tro och mångfald

  Religionsmöten och religionsteologi i Norden, red. Yvonne Terlinden. TemaNord 2005:582
  Bakgrunden till boken är en nordisk konferens om religionsmöten och religionsteologi, som arrangerades hösten 2004 på Lärkkulla i Finland. Arrangör för konferensen var Nordiska Kyrkliga Studierådet (NKS). NKS är ett samarbetsorgan för kyrkliga vuxenpedagoger i Norden. Boken har bekostats av Nordisk Kulturfond.
  Mera information: Sinikka Metsätähti, sinikka.metsatahti(ät)evl.fi
  www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdf

 • |
  01-08-2008

  Det framtida behovet av utbildning på Åland

  ÅSUB Rapport 2006:2
  Rapporten er udgivet af Ålands landskapsregerings Utbildnings- och kulturavdelning Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Den bygger på en kortlægning og analyse af det nuværende og kommende uddannelsesbehov i Åland hos aldersgrupperne 17-60 år. Rapporten udgør et prognose- og analyseværktøj til uddannelsessektoren og skaber videnskabeligt grundlag for beslutningstagere og forvaltninger.
  Download rapport:
  PDF

 • |Norden
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
  Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

  Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

  LINKÖPINGS UNIVERSITET
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande
  SE-581 83 Linköping
  Avhandling (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  Publicerad 2008
  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
  Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
  Mere om idekataloget og rapporten:
  www.vejledning.net

 • |
  01-08-2008

  Kartläggning av alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Publicerad 2007
  Rapport analyserar utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
  Läs mer...

 • |
  01-08-2008

  Kunnskapsgrunnlaget

  Publicerad 2005
  Sluttrapporten fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring.
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

 • |
  01-08-2008

  Kvalitetssikring

  Publicerad 2005
  Kvalitetssikting skal styrkes:
  Kommunikeet etter ministerkonferansen i Bergen i mai 2005
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Læring, et bidrag til god livskvalitet

  Publicerad 2006
  Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige. Synteserapport fra prosjektet:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Miljöer som stöder lärande. en introduktion till lärmiljötänkande

  Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007

  Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.
  2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
  Kan beställas från
  www.oph.fi/svenska/bokhandel

 • |
  01-08-2008

  Mønsterbryterne

  Slutrapport publicerad 2005
  Prosjekt i utdannings- og forskningsdepartementet med mandat å utrede forslag til ny kunnskapspolitikk
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

  Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.

 • |
  01-08-2008

  Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

  Hólmfrídur Bjarnadóttir och Karin Bradley
  (Nordregio Report 2003:2) 145 s.
  SEK 150 excl. VAT ISBN 91-89332-32-6
  Order from library(ät)nordregio.se.
  Rapport som pdf-fil:
  www.nordregio.se/Files/r0302.pdf

 • |
  01-08-2008

  Status livslang læring. rapport fra kunnskapsdepartementet

  Publicerad 2007
  Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2004 – två rapporter om deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet

  Folkbildningsrådet, 2005.
  Rapporten omhandler Folkbildningsrådets fjerde undersøgelse af deltagere i studiecirkler. Den bygger på en undersøgelse af 10.800 deltagere og 87 dybdegående interviews. Rapporten giver en dybere forståelse af deltagernes motiver for at deltage i studiecirkler samt betydningen for individ, foreningsliv og samfund.
  Link til FBR’s rapporthjemmeside:
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Studieforbundene – læring for livet

  En offentlig utredning om studieforbundenes rolle for den enkelte, samfunnet og for arbeidslivet (NOU 2007:11)
  Länk

 • |
  01-08-2008

  Til gavn for uddannelserne

  Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.

  Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse.

  Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle.

  Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier.

  Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om
  styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

  Publicerad/Published 2008
  On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.

 • |
  01-08-2008

  Utbildning och arbete – hand i hand

  Utbildning och arbete – hand i hand

 • |
  01-08-2008

  Vuxenutbildning på Åland

  - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur.
  Vuxenutbildningskommitténs betänkande 3.4.2007.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Yrkesprøving

  Publicerad 2004
  En metode for realkompetansevurdering
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936

 • |
  01-08-2008

  Årsbok för folkbildning 2006

  Föreningen för folkbildningsforskning, 2006. Redaktion: Anders Ekman, Maj-Britt Imnander, Stellan Boozon og Bo Ardström.
  Siden 1994 har Föreningen för folkbildningsforskning udgivet årsbøger om aktuelle emner inden for voksenuddannelse og forskning i voksnes læring.

  Årsbok om folkbildning 2006 indeholder 12 artikler, der bl.a. omhandler voksenuddannelse i et globalt og international perspektiv, studiecirkler og andre dannelsesfremmende projekter og initiativer i og uden for Norden. Derudover findes der en årsoversigt over, hvad der skete på voksenuddannelsesområdet i løbet af 2006 samt statistik.

  Se en oversigt over årsbøger fra Föreningen för folkbildningsforskning og bestil årsbogen:

  Föreningen för folkbildningsforskning, Box 730, 101 34 Stockholm, eller per fax 018-13 7040 eller per e-post anders.ekman(ät)folkbildning.net
  Innehållsförteckning
  Föreningen för folkbildningsforskning

 • |
  01-08-2008

  Action plan on adult learning

  Published 2007
  The Action Plan aims to help strengthen the adult learning sector in order to be able to use its full capacity. This is a complex sector, with a wide variety of providers, reaching all kinds of target groups. The cross-sectoral nature of adult learning is recognised. The general objective of the Action Plan is to implement the five key messages established in the Communication It is never too late to learn: to remove barriers to participation; to increase the quality and efficiency of the sector; to speed up the process of validation and recognition; to ensure sufficient investment; and to monitor the sector.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Adult education trends and issues

  Published 2006

  The study (73 pages) is a high quality analysis of the current State of the Art in non-formal adult education. The full version of the study is available through the link below.
  www.eaea.org/index.php?k=10263

 • |
  01-08-2008

  Adult learning: it is never too late to learn

  Published 2006
  On 23 October 2006, the European Commission adopted a Communication calling on the Member States to promote adult learning in Europe. The pressures of demographic change, globalisation and the emergence of newly industrialised and highly competitive countries mean that adult learning must be placed firmly on the political agenda. To do so, the Commission will work with the Member States to produce an Action Plan on Adult Learning in 2007. This aims to support European adult education, with high quality information, guidance and assessment systems, excellent learning content and delivery mechanisms.
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Bringing education to life

  Published 2003
  Reaching hard-to-reach learners by creating innovative approaches to adult and community learning
  A UK–Sweden initiative
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Civil dialogue: making it work better

  Published 2006

  The Civil Society Contact Group published in autum 2006 the study Civil Dialogue, making it work better, which reviews and assesses NGOs' participation in the European project. "NGOs have played a key role in the development of a more democratic and accountable European Union. Over the years we witnessed the multiplication of opportunities for citizens to take part more directly in the EU project, going from online consultations to citizens' forums or juries" said Ilona Kish, chair of the Civil Society Contact Group. "However, more is not necessarily better: time has come for a common reflection on how to make participatory democracy work better in the EU", she added.

  Based on case studies analysing key moments of the EU public debate (such as the constitutional process and the Service Directive), the study is intended as a contribution to the heated debate on how to better connect the EU to its citizens.

 • |
  01-08-2008

  Comparative analysis of lll strategies in Nordic and Baltic countries

  Published 2003
  The report has been produced as the background document for the Nordic - Baltic Lifelong Learning Conference “A Human Touch – Adults Learning with a Difference”
  PDF

 • |
  01-08-2008

  National policies concerning lifelong learning

  Source: International Labour Office
  Denmark
  Finland
  Norway
  Sweden
  Estonia

 • |
  01-08-2008

  New approaches in education for adult migrants

  Grundtvig Award 2006 project
  www.hydra.com.tr/eng/projects.php

 • |
  01-08-2008

  New learning pathways for adults

  Published 2002A cross-sectoral overview of lifelong learning strategies.
  Report (pdf)
  Direct link to Outcomes

 • |
  01-08-2008

  OECD work on education

  Published in 2006
  "Assisting members and partners to achieve high quality lifelong learning for all that contributes to personal development, sustainable economic growth and social cohesion".
  www.oecd.org/dataoecd/35/40/30470766.pdf

 • |
  01-08-2008

  Participation in adult learning

  OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Qualifications systems: bridges to lifelong learning

  OECD 2007
  Evidence suggests that some mechanisms, such as those linked to credit transfer, recognition of prior learning, qualifications frameworks and stakeholder involvement, are especially powerful in promoting lifelong learning.
  This book presents policy responses to lifelong learning agendas that countries have adopted and that relate directly to their national qualifications system.
  Link to OECD page

 • |
  01-08-2008

  Recent developments in adult education

  Published 2005
  EU Commission DG for education and culture. Reports 2005 from Czech Republic, Denmark, Ireland, Lithuania, Hungary, Slovak Republic, Norway.
  Word (.doc)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  The right to knowledge and development - liberal education in a global context

  Published 2004
  Nordic Folk High School Council International Conference
  in Moshi, Tanzania 26.9.-2.10.2004

  PDF

 • |
  01-08-2008

  Pressrum

  Välkommen till NVL:s Pressrum!

 • |
  01-08-2008

  En vellykket innovasjonskonferanse 4. – 5. juni 2012

  - en omfattende dokumentasjon fra konferansen er tilgjengelig her:

  DOKUMENTASJON

 • |
  01-08-2008

  Synkron

  omtaler aktiviteter, forskning, prosjekter, institusjoner og personer knyttet til fjernundervisning og fleksibel utdanning.
  I nr 1/2013: “Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring diskuterer hvilke konsekvenser denne utviklingen har for måten vi lærer på.”:
  www.nade-nff.no/nffs-publikasjoner_222.html

 • |
  01-08-2008

  Nordplus

  Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring.

 • |
  01-08-2008

  Vox

  Vox er NVL's værtsorganisation

 • validering utbildningspolitik |Norden
  25-07-2008

  Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

  Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

 • kvalitetssäkring hållbar utveckling |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |Finland
  27-06-2008

  Pohjoismaista yhteistyötä oppimisen tutkimuksessa

  Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus on saanut vuosille 2009 – 2011 Nordic Network of National Centres of Excellence statuksen ja rahoituksen.

 • |Sverige
  27-06-2008

  Nordiskt samarbete i forskning av inlärning

  Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009 – 2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.

 • |
  19-06-2008

  5/2008

  5/2008

 • |Danmark
  19-06-2008

  Spennandi endurmenntunartilboð fyrir kennara í fullorðinsfræðslu, náms- og starfsráðgjafa, kennsluráðgjafa og námshönnuði.

  Á fundi í faghópi um kennslufræði fullorðinna í september 2006, kom fram, í næstum öllum framsöguerindum, að bjóða ætti kennurum og

 • |Finland
  19-06-2008

  Robert Jansson kehittämään opitun tunnustamista

  Maakunnan hallitus on nimittänyt Robert Janssonin johtamaan hanketta, jonka päämääränä on luoda Ahvenanmaalle järjestelmä

 • |Finland
  19-06-2008

  Opettajille laillistamismenettely ja tiukemmat pätevyysvaatimukset

  Tuoreessa mietinnössä ehdotetaan, että opettajan ja lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittaisiin laillistamismenettely. Ehdotuksen mukaan

 • |Finland
  19-06-2008

  Islantia maahanmuuttajille -hankkeen kokous

  Islannin opetusministeriön islantia maahanmuuttajille -hanke sai alkunsa kasvaneesta islanninopetuksen tarpeesta. Hallitus on myöntänyt

 • |Finland
  19-06-2008

  Vuoden 1982 ikäluokan opinnot tilastoina

  Kesäkuun 3. päivänä ilmestyi Islannin tilastokeskuksen laatima raportti vuonna 1982 syntyneiden islantilaisten suorittamista opinnoista.

 • |Finland
  19-06-2008

  Ammatillinen korkeakoulutus keskitettiin kahdeksaan oppilaitokseen

  Tanskassa kaikki keskipitkät ei-yliopistolliset korkeakoulutusohjelmat on nyt keskitetty kahdeksaan ammatilliseen korkeakouluun

 • |Finland
  19-06-2008

  ”Nuorisoasteen koulutus kaikille” -konferenssi

  Tanskan opetusministeriö ja kuntaliitto Kommunernes Landsforening ovat järjestäneet konferenssin, jonka aiheena oli nuorten toisen asteen koulutuksen osallistujamäärien kasvattaminen.

 • |Finland
  19-06-2008

  Tanskan valtiolta taas aikuiskoulutustukea lyhyisiin täydennyskoulutuksiin

  Työmarkkinaorganisaatioiden ja hallituksen neuvotteluista syntynyt uusi laki palauttaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden

 • |Finland
  19-06-2008

  Uudet oppimisprosessit käytännössä

  - kahden modulin kurssi aikuiskouluttajille

 • |Island
  19-06-2008

  Upphafsskot að eflingu fullorðinsfræðslu og símenntun í Danmörku

  Miðvikudaginn 18. júní 2008 opnar menntamálaráðherra Bertel Haarder (V) Færniþróunarmiðstöðina (Nationalt Center for

 • |Island
  19-06-2008

  Lýðháskólar vilja samstarf við formlegar námsleiðir

  Menntamálaráðuneytið leggur til hliðar 3 mill. DKK á hverju ári frá 2007 - 2009 til þess að styrkja lýðháskóla, hússtjórnar- og handverksskóla sérstaklega til þess að þróa líkön um samstarf milli lýðháskóla/Verslunarskóla og menntastofnana í formlega skólakerfinu.

 • |Island
  19-06-2008

  Nýtt Danmerkurkort yfir allt styttra framhaldsnám

  Allt styttra framhaldsnám í Danmörku er nú í átta stórum starfsmenntunarháskólum

 • |Island
  19-06-2008

  Menntun fyrir allan æskulýð

  Menntamálaráðuneytið og Samtök sveitarfélaga héldu ráðstefnu um verkefnið "Menntun fyrir allan æskulýð" í Ráðstefnumiðstöðinni í Óðinsvéum.

 • |Island
  19-06-2008

  Námsstyrkur til starfstengds náms innan fullorðinsfræðslu

  Skv. endurskipulagi ríkisstjórnarinnar á menntakerfinu tryggja ný lög möguleika á því að þátttakendur í starfstengdu námi innan fullorðinsfræðslu geti sótt um námsstyrk (SVU).

 • |Danmark
  18-06-2008

  Spændende efteruddannelsestilbud for voksenlærere, vejledere, konsulenter, læringsdesignere

  På Voks. ped arbejdsmøde i september 2006, fremgik det af næsten alle oplæg, at lærere og voksenlærere burde tilbydes viden om og træning i at tilrettelægge læreprocesser, der fremmer nye innovative kompetencer.

 • |Island
  18-06-2008

  Jansson þróar raunfærnimatskerfi

  Landsstjórn Álands hefur skipað Robert Jansson verkefnastjóra til þess að þróa kerfi fyrir raunfærnimat á Álandi.

 • |Island
  18-06-2008

  Leyfisbréf og skerptar reglur um hæfni kennara

  Í reglugerðinni Leyfisbréf og skerptar reglur um hæfni kennara (SOU 2008:52) er lagt til að m.a. verði krafist leyfisbréfs sem kveði á um

 • |Island
  18-06-2008

  Fækkun þátttakenda í fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna

  Haustið 2007 tóku 116 300 einstaklingar þátt í fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélagannasem þýðir fækkun um 21% frá hausti 2006. Þetta

 • |Island
  18-06-2008

  Nýr norrænn upplýsingavefur um tryggingamál

  Yfirvöld tryggingamála á Norðurlöndunum, hafa tekið höndum saman og opnað sameiginlegan upplýsingavef. Vefurinn geymir upplýsingar um

 • |Island
  18-06-2008

  Upp og niður í námskeiðahaldi

  Fólk í Noregi hefur enn áhuga á að sækja námskeið. Ríflega helmingur þátttakenda er konur og handverk og fagurfræðilegar greinar eru á toppnum í tölfræði námsflokkanna.

 • |Island
  18-06-2008

  Mikilvæg lög í Noregi

  Samþykkt hafa verið ný lög um aðgreiningu og aðgengi

 • |Finland
  18-06-2008

  Nousua ja laskua kurssien osanottajamäärissä

  Opintokeskusten järjestämät kurssit ovat Norjassa edelleen suosittuja. Reilusti yli puolet kurssien osanottajista on naisia, ja käsityö- ja

 • |Finland
  18-06-2008

  Syrjintä- ja esteettömyyslaki hyväksyttiin Norjassa

  Laki takaa vammaisille juridisen suojan syrjintää vastaan. Laissa on myös esteettömyyttä koskeva osa, joka velvoittaa suunnittelemaan

 • |Finland
  18-06-2008

  Kansanopistot yhteistyöhön formaalin koulutuksen kanssa

  Tanskan opetusministeriö on varannut kolme miljoonaa kruunua vuodessa kansanopistojen ja kotitalous- ja käsityöopistojen kehittämistyöhön

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi osaamisen kehittämiskeskus avataan

  Opetusministeri Bertel Haarder avaa 18. kesäkuuta kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (Nationalt Center for

 • |Finland
  18-06-2008

  Kunnallisen aikuiskoulutuksen osanottajamäärä laski

  Syyslukukaudella 2007 kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa (Komvux) opiskeli 116 300 opiskelijaa, mikä on 21% vähemmän kuin

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

  Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaiset ovat luoneet yhdessä uuden verkkosivuston. Portaalissa on tietoa toiseen Pohjoismaahan muuttaville,

 • |Island
  17-06-2008

  Samningur um stofnun Aalto-háskólans verður undirritaður í júni

  Ráðuneytið veitti menntamálaráðherra, Sari Sarkomaa, heimild þann 29. maí sl. til þess að undirrita stofnsamning og

 • |Island
  17-06-2008

  Óloknu starfsnámi verður hægt að ljúka innan fullorðinsfræðslu

  Einstaklingar, sem hafa horfið frá starfsnámi sjá nú fram á að geta lokið námi, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ráðuneytið tók ákvörðun um

 • |Island
  17-06-2008

  Stafrænt bókasafn bætir rafrænt aðgengi að efni bóka-, skjala- og annarra safna

  Menntamálaráðuneytið hefur hrint af stað verkefni um stafrænt bókasafn (2008-2011). Markmiðið með verkefninu er að veita aðgengi að rafrænu

 • |Island
  17-06-2008

  Kynningarfundur um íslenskukennslu fyrir útlendinga

  Verkefnisstjórn menntamálaráðuneytis um íslenskukennslu fyrir útlendinga heldur kynningarfund um stöðu verkefnisins þriðjudaginn 3. júní nk. kl. 14:00 – 16:00 í Rúgbrauðsgerðinni að Borgartúni 6 í Reykjavík.

 • |Sverige
  17-06-2008

  Jansson utvecklar system för validering

  Ålands landskapsregering har utsett Robert Jansson till projektledare med uppdrag att utveckla ett system för validering på

 • |Danmark
  17-06-2008

  Startskud til styrkelse af voksen- og efteruddannelsen i Danmark

  Onsdag 18. juni 2008 foretager undervisningsminister Bertel Haarder (V) den officielle åbning af Nationalt Center for

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Island
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Sverige
  17-06-2008

  Legitimation och skärpta behörighetsregler för lärare

  I betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) föreslås bland annat att det ska krävas legitimation för att en

 • |Sverige
  17-06-2008

  Minskning av antalet studerande i komvux

  Under hösten 2007 studerade 116 300 personer i kommunal vuxenutbildning. Det är en minskning med 21 procent sedan hösten 2006. Detta visar

 • |Danmark
  17-06-2008

  Højskoler vil samarbejde med formelle uddannelser

  Undervisningsministeriet har afsat 3 mio. kr. hvert år fra 2007 - 2009 til styrkelse af højskolers og husholdnings- og håndarbejdsskolers udviklingsarbejde, herunder især til udvikling af samarbejdsmodeller mellem højskoler / HH-skoler og uddannelsesinstitutioner i det formelle uddannelsessystem.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Nyt Danmarkskort for alle mellemlange videregående uddannelser

  Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark er nu samlet i otte store professionshøjskoler.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle”

  Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har afholdt en konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle” i Odense Congress Center. Der er brug for de unge på arbejdsmarkedet og på konferencen blev det diskuteret, hvordan man kan få flere unge i uddannelse.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

  Som led i regeringens kvalitetsreform sikrer ny lov genindførelsen af muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser

 • |Danmark
  17-06-2008

  Undervisning i islandsk for indvandrere

  Undervisningsministeriets projektledelse om undervisning i islandsk for indvandrere holdte et møde om projektets status for nylig.

 • |
  17-06-2008

  Nordic – European workshop 2008

  Nordic – European workshop 2008

 • |Island
  16-06-2008

  Nýjar tölur frá Hagstofunni um nemendur og námslok við 24 ára aldur

  Þann 3. júní sl. kom út hjá Hagstofu Íslands hefti þar sem nám og námslok einstaklinga sem fæddir voru á Íslandi árið 1982 eru skoðuð. Stuðst er við nemendaskrá og prófaskrá Hagstofunnar og er tekið mið af því hvaða námi þessir einstaklingar höfðu lokið árið 2006, árið sem þeir eru 24 ára.

 • |Danmark
  16-06-2008

  Nye tal fra Islands Statistik om elevers afsluttede eksamen ved 24 års alderen

  Den 3. juni udkom en rapport hos Islands Statistik hvor man har undersøgt studie og afsluttede eksamen hos individer som er født i Island året 1982. Ved undersøgelsen støttede man sig til Islands Statistik's register over elever og deres afsluttede eksamen med fokus på hvilke n uddannelse disse individer havde afsluttet i 2006, året da de fyldte 24 år.

 • |Finland
  13-06-2008

  Aalto-korkeakoulun säädekirja allekirjoitetaan kesäkuussa

  Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministeri Sari Sarkomaan allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön

 • |Finland
  13-06-2008

  Keskeytyneet ammattikorkeakouluopinnot loppuun työvoimakoulutuksena

  Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen keskeyttäneet voivat suorittaa tutkintonsa loppuun työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Valtioneuvosto päätti asetusmuutoksesta 29.5.2008. Asetus tulee voimaan 1. syyskuuta 2008.

 • |Finland
  13-06-2008

  Kansallinen digitaalinen kirjasto -projekti

  Digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen sähköistä saatavuutta.

 • |Norge
  13-06-2008

  Opp og ned i kursverdenen

  Folk i Norge vil fortsatt gå på kurs. Godt over halvparten er kvinner, og håndverks- og estetiske fag topper statistikken fra studieforbundene.

 • |Norge
  13-06-2008

  Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge

  Loven vil gi personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en

 • |Norge
  13-06-2008

  Ny nordisk trygdeportal

  Trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om en nettportal. Portalen gir informasjon om trygderegler for personer som bor,

 • |Sverige
  13-06-2008

  Stiftelseurkunden för Aalto-högskolan undertecknas i juni

  Statsrådet gav torsdagen den 29 maj undervisningsminister Sari Sarkomaa fullmakt att underteckna stiftelseurkunden och

 • |Sverige
  13-06-2008

  Avbrutna yrkeshögskolestudier kan fullbordas som arbetskraftsutbildning

  Personer som avbrutit avläggandet av yrkeshögskoleexamen kan fullborda sin examen som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Statsrådet fattade ett beslut om en förordningsändring den 29.5.2008. Förordningen träder i kraft den 1 september 2008.

 • |Sverige
  13-06-2008

  Nationellt digitalt bibliotek -projekt

  förbättrar den elektroniska tillgängligheten till bibliotekens, arkivens och museernas material.

 • |
  09-06-2008

  Workshops

  Workshops

 • |
  29-05-2008

  8/2008 NVL Frettir

  8/2008 NVL Frettir

 • |
  29-05-2008

  8/2008 NVL Uutisia

  8/2008 NVL Uutisia

 • |
  29-05-2008

  7/2008 NVL Frettir

  7/2008 NVL Frettir

 • |
  29-05-2008

  7/2008 NVL Uutisia

  7/2008 NVL Uutisia

 • |
  29-05-2008

  4/2008

  4/2008

 • |Finland
  29-05-2008

  Kansansivistys ilmastokonferenssissa

  NVL on saanut tehtäväkseen vastata työpajasta syyskuussa Tanskan Odensessa pidettävässä ilmastokonferenssissa.

 • |Island
  29-05-2008

  Átta milljónir króna til alþýðufræðslu

  Í tillögum ríkisstjórnarinnar er lagt til að alþýðufræðslan taki yfir ákveðin verkefni Miðstöðvar sveigjanlegs náms (Nationellt centrum för

 • |Island
  29-05-2008

  Lokaskýrsla nefndar um raunfærnimat til umsagnar

  Nefnd um raunfærnimat hefur afhent Menntamálaráðuneytinu lokaskýrslu sína. Skýrslan er nú til umsagnar og athugasemdir skulu hafa borist

 • |Island
  29-05-2008

  Mesti nemendafjöldi nokkru sinni í sænskunámi fyrir innflytjendur - 65.000 nemendur

  Námsárið 2006/07 tóku rúmlega 65.000 nemendur þátt í sænskunámi fyrir innflytjendur (sfi), sem er mesti fjöldi sem mældur hefur nokkru sinni.

 • |Island
  29-05-2008

  Mælt með stofnun starfsmenntaháskóla

  Ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, Anders Franzén, leggur til að öll starfsmenntun eftir framhaldsskóla, sem ekki er í boði í háskólum, verði safnað saman undir eitt svið, Starfsmenntaháskóla. Skólinn gæti boðið upp á framhaldsbrautir fyrir þá sem eru með færni framhaldsskóla en háskólarnir hafa ekki slíka braut fyrir þennan hóp nemenda. Markmið með tillögunni er einnig að stuðla að og tryggja aðgang að þeirri starfsfærni sem atvinnulífið óskar. Þessu nýja sviði verður stýrt af nýrri stofnun.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kahdeksan miljoonaa kruunua kansansivistykselle

  Ruotsin hallituksen kevätbudjettiesityksessä esitetään, että kansansivistyksen piiriin tulisi tiettyjä toimintoja, jotka aiemmin kuuluivat

 • |Finland
  28-05-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnan raportti lausuntokierrokselle

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on jättänyt loppuraporttinsa Ruotsin opetusministeriölle. Raportti menee nyt lausuntokierrokselle, ja lausunnot toimitetaan ministeriölle viimeistään 30. toukokuuta 2008.

 • |Finland
  28-05-2008

  Maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa osallistujaennätys – 65 000 opiskelijaa

  Lukuvuonna 2006–2007 runsas 65 000 opiskelijaa osallistui ruotsia maahanmuuttajille -opetukseen (sfi). Tämä on kaikkien aikojen osallistujaennätys.

 • |Finland
  28-05-2008

  Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ehdotetaan

  Hallituksen selvitysmies Anders Franzén ehdottaa, että kaikki toisen asteen jälkeinen ammattikoulutus kootaan uuden ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan) puitteisiin. Järjestelmä tarjoaisi kehittymismahdollisuuksia lukiokoulun suorittaneille, joille nykyisissä korkeakouluissa ei ole sopivia vaihtoehtoja. Ehdotuksella pyritään osaltaan myös varmistamaan työelämän tarvitseman ammattitaidon saatavuus. Ammattikorkeakoulujärjestelmää hallinnoimaan perustetaan uusi viranomainen.

 • |Finland
  28-05-2008

  Oppiminen valokeilassa NFF-konferenssissa 18.-19.11.2008

  Oppiminen on teemana NFF:n (Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto) tämänvuotisessa konferenssissa, joka järjestetään

 • |Finland
  28-05-2008

  Opintokeskusten järjestämien kurssien määrä laski vuonna 2007

  Vuonna 2007 Norjan opintokeskukset (studieforbundene) järjestivät 37 000 valtion tukeen oikeuttavaa kurssia. Kursseilla oli yhteensä 490 000

 • |Finland
  28-05-2008

  Kirjastoalalla kiistellään digitalisoinnista ja resursseista

  Kirjastoalalla on käynnissä kiivas kilpailu resursseista. Keskustelun ydinkysymyksenä on, tuleeko Norjan kansalliskirjaston digitalisoida ”kaikki”.

 • |Finland
  28-05-2008

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

  Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kampanja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen helpottaa pääsyä jatkokoulutukseen – tämä on Tanskan opetusministeriön tuoreen tiedotuskampanjan pääviesti.

 • |Finland
  28-05-2008

  Arviointiraportti ”uudesta AMU-koulutuksesta”

  Aikuisten ammatillinen työvoimakoulutus (AMU) siirrettiin vuonna 2001 silloisen työministeriön alaisuudesta opetusministeriöön, ja laki

 • |Finland
  28-05-2008

  Uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus

  15. toukokuuta perustettiin Tanskaan uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus. Ajatuksena on ollut luoda tutkimustiedon voimakeskus, josta päättäjät, oppilaitokset, yritykset, aikuiskouluttajat ja -opiskelijat voivat hankkia tietoa aikuiskoulutusalasta.

 • |Finland
  28-05-2008

  Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

  Eri pohjoismaiden hyvinvointi- ja työviranomaiset ovat valinneet erilaisia ratkaisuja tehostamis- ja yhtenäistämisvaatimuksiin vastatakseen. Työkyvyttömien ja pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko on kuitenkin koko Pohjolaa yhdistävä haaste.

 • |Finland
  28-05-2008

  Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

  – kurssi aikuiskasvatusalan kouluttajille, suunnittelijoille ja tiedottajille NVL:n aikuiskasvatustyöryhmä järjestää syksyllä 2008 kahdesta moduulista koostuvan kurssin. Yhteistyökumppaneina ovat suomalainen Tiimiakatemia, tanskalaiset Tietgen kompetencecenter ja Performer House sekä ruotsalainen Växsjön yliopisto.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kurssi ”Demokraattinen dialogi käytännössä”

  Kuinka voimme elää epätäydellisen maailmamme demokratiapulmien kanssa? Ja miten muuttuvaan demokratiaan tulisi suhtautua?  Kurssi on

 • |Island
  28-05-2008

  Mynda bandalag til aðstoðar þeim sem eru utangarðs í atvinnulífinu

  Velferðar- og atvinnumálastofnanir Norðurlandanna hafa valið ólíkar lausnir til þess að mæta kröfum um árangur og samlegð. Sú áskorun, sem er sameiginleg öllum löndunum, er stækkandi hópur veikra einstaklinga og langtíma atvinnulausra sem hafa lent utangarðs í atvinnulífinu.

 • |Island
  28-05-2008

  Nýbreytni í kennsluaðferðum

  – námskeið fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu, -skipuleggjendur, námskeiðsmiðlara og -hönnuði Kennslufræðihópur NVL skipuleggur í samvinnu við Teamacademy í Finnlandi, Tietgen - færnimiðstöð í Danmörku, Performer House í Danmörku og Växsjö háskólann, námskeið í tveimur lotum haustið 2008.

 • |Island
  28-05-2008

  Námskeið - Hagnýtar lýðræðislegar samræður

  Hvernig getum við lifað við lýðræðislegar klípur í ófullkomnum heimi og hagað okkur í lýðræði sem er breytingum undirorpið. Þetta eru þemu norræns námskeiðs sem haldið verður 2. – 4. október.

 • |Island
  27-05-2008

  Fræðslustarfsemi námsflokkanna – Fækkun á fjölda námskeiðsstunda árið 2007

  Árið 2007 skipulögðu norsku námsflokkarnir 37.000 niðurgreidd námskeið. Þátttakendur voru 490.000 og fjöldi námskeiðsstunda 1.315.000. Það

 • |Island
  27-05-2008

  Snörp umræða um stafrænan gagnabanka í bókasöfnunum

  Um þessar mundur fer fram snörp barátta um auðlindir og úrræði á norskum bókasöfnum. Kjarni umræðunnar er spurningin: Á norska þjóðarbókhlaðan að setja öll sín gögn í stafrænan gagnabanka?

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • |Island
  27-05-2008

  Nám í brennidepli á ráðstefnu NFF dagana 18. og 19. nóvember 2008

  NÁM er þema á ráðstefnu NFF (Norsk samtök fyrir fjarkennslu og sveigjanlegt nám) sem fer fram í Høgskolen í Osló þann 18. og 19. nóvember.

 • |Island
  27-05-2008

  Gæðaverðlaun til starfsþjálfa Rinnehemmet og heiðurstilnefning til Securitas Ab

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt gæðaverðlaunin árið 2008. Starfsþjálfar Rinnehemmet stofnunarinnar, sem þjónustar þroskahamlaða, hlaut

 • |Island
  27-05-2008

  Sarkomaa: Markmið breytinga á háskólunum er öflugt svæðisbundið háskólasamfélag

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa leggur áherslu á að markmiðið með endurskipulagi háskólanna sé að greiða fyrir enn frekara samstarfi innan allra finnskra háskóla.

 • |Island
  27-05-2008

  Alþýðufræðslan á loftslagsráðstefnu

  NVL ber ábyrgð á málstofum á norrænu loftslagsráðstefnunni í Óðinsvéum í september.

 • |Island
  27-05-2008

  Herferð um raunfærni

  Raunfærnimat auðveldar aðgengi að endurmenntun er aðalboðskapur mikillar herferðar sem danska Menntamálaráðuneytið hefur nýlega hleypt af

 • |Island
  27-05-2008

  Matsskýrsla um verkefnið „Ný vinnumarkaðsmenntun“

  Vinnumarkaðsmenntunin (AMU) var árið 2001 flutt frá þáverandi Vinnumálaráðuneyti til Menntamálaráðuneytisins. Árið 2003 voru lögin um nýju

 • |Island
  27-05-2008

  Ný landsmiðstöð fyrir færniþróun

  Þann 15. maí 2008 verður dönsk þekking á færniþróun í fullorðinsfræðslu og sí-og endurmenntun (VEU) saman komin á einn stað.

 • |Island
  27-05-2008

  Raunfærnimat er mikil hvatning til frekara náms

  Mímir – símenntun útskrifar þjónustufulltrúa í fjármálafyrirtækjum

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kampagne om realkompetence

  Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Ny nationalt center for kompetenceudvikling

  Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

  I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

  Det pågår for tiden en heftig ressurskamp i den norske biblioteksektoren. Hovedkjernen i debatten er spørsmålet: skal det norske Nasjonalbiblioteket digitalisere ”alt”?

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Læring i fokus på NFF-konferansen 18.og 19. november 2008

  LÆRING er tema for årets NFF-konferanse (Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel læring) som finner sted på Høgskolen i Oslo 18. og

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Folkeopplysning i klimakonferanse

  NVL har fått ansvar for en workshop under den nordiske klimakonferansen i Odense i september.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Åtta mkr till folkbildningen

  I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Valideringsdelegationens rapport på remiss

  Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

  Läsåret 2006/07 deltog drygt 65 000 elever i svenskundervisning för invandrare, vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

  Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

 • |Finland
  22-05-2008

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Rinnekoti-Säätiölle ja kunniamaininta Securitas Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon kehitysvammaisten palveluita tuottavalle

 • |Finland
  22-05-2008

  Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko

  Opetusministeri Sari Sarkomaa painottaa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • hållbar utveckling fängelseutbildning |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.