• |Sverige
  21-02-2008

  Valideringsdelegationens slutrapport

  Valideringsdelegationen har främst fokuserat sitt utvecklingsarbete på en samverkan med de organisationer på arbetsmarknaden och inom

 • |Sverige
  21-02-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Förslag till en ny betygsskala

  I en departementspromemoria presenteras ett förslag till en ny betygsskala. Betygsskalan föreslås att innehålla sex steg och en sjunde

 • |Sverige
  21-02-2008

  Förbättrad svenskundervisning för invandrare

  Goda språkkunskaper ökar i hög grad möjligheterna att få ett arbete, men statistiken över sfi-undervisningen ger en nedslående bild: 60

 • drop-outs |Sverige
  20-02-2008

  test

  test

 • |Finland
  20-02-2008

  Perusopetuksen laadun kehittämiseen 11,8 miljoonaa euroa

  Opetusministeriö on myöntänyt kunnille ja yksityisille koulutuksenjärjestäjille valtion erityisavustuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien sekä oppilaanohjauksen kehittämiseen yhteensä 11,8 miljoonaa euroa.

 • |Finland
  20-02-2008

  Kulttuurisetelit tulossa!

  Opetusministeriön kesäkuussa asettama työryhmä on valmistellut alustavan ehdotuksen ns. verovapaasta kulttuurisetelijärjestelmästä. Työryhmän asettanut kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kannattaa tässä vaiheessa työryhmän valitsemaa laajaa kulttuurinäkemystä, jossa myös urheilutapahtumat ovat mukana.

 • |Finland
  20-02-2008

  Opettajien täydennyskoulutus vähentynyt – Koulutuksen tarve lisääntynyt

  Opettajien työhön kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Oman oppiaineen tuntemuksen lisäksi opettajan tulee kyetä mm. toimimaan lisääntyvän maahanmuuttajaoppilaiden määrän ja monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten kanssa sekä tukemaan oppilaiden tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja. Samaan aikaan kun koulutustarpeet ovat lisääntyneet, opettajien täydennyskoulutus on vähentynyt, kertoo tuore tutkimus.

 • |Sverige
  20-02-2008

  11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen

  Undervisningsministeriet har beviljat statens specialunderstöd, totalt 11,8 miljoner euro, till kommuner och privata utbildningsanordnare för utveckling av undervisning och stödåtgärder samt till elevhandledning för elever med särskilda behov.

 • |Sverige
  20-02-2008

  Kultursedeln kommer!

  En arbetsgrupp, som tillsattes av undervisningsministeriet i juni, har berett ett preliminärt förslag till ett system med skattefria kultursedlar. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin stöder i detta skede gruppens förslag som innebär att kulturbegreppet skulle breddas till att omfatta också idrottsevenemang.

 • |Sverige
  20-02-2008

  Mindre fortbildning för lärare – fastän utbildningsbehovet ökat

  Kraven på lärarens arbete ökar hela tiden. Förutom att känna sitt eget ämnesområde borde läraren också kunna handskas med en ökande skara invandrare och de frågor som härrör sig till en mångkulturell grupp, han skall också stöda sina elevers emotionella och sociala förmåga etc. Samtidigt som kraven ökar minskar fortbildningen enligt forskning vid Jyväskylä universitet.

 • |
  20-02-2008

  6/2008 NVL Uutisia

  6/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  6/2008 NVL Frettir

  6/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  5/2008 NVL Uutisia

  5/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  5/2008 NVL Frettir

  5/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Frettir

  4/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Uutisia

  4/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Uutisia

  3/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Frettir

  3/2008 NVL Frettir

 • |Finland
  14-02-2008

  Hyvä lukija,

  4.–5. joulukuuta 2007 Riiassa järjestettiin NVL:n ja EAEA:n konferenssi, jonka otsikkona oli Equal Opprtunities for All – the Value of Adult Learning in Promoting Equality. Latvian konferenssiin osallistui noin 170 ihmistä 26 maasta. Myös tämänkertainen DialogWebin keskittyy yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

 • |Sverige
  14-02-2008

  Kära läsare,

  Från den 4. till 5. december 2007 hölls en NVL- och EAEA-konferens i Riga, med temat ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. Ca 170 personer från 26 länder samlades i Lettlands huvudstad. Också det föreliggande numret av DialogWeb fokuserar på lika möjligheter till lärande.

 • lika möjligheter vuxnas lärande |
  14-02-2008

  Dear Reader,

  From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.

 • hållbar utveckling folkbildning |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • vuxnas lärande lika möjligheter |
  13-02-2008

  In Focus: People with Learning Difficulties

  The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.

 • invandrare lika möjligheter |Norge
  12-02-2008

  Den stygge andungen

  Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.

 • vuxenutbildning invandrare |Sverige
  12-02-2008

  Stegen ut i arbetet

  ”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.

 • utbildningspolitik kortutbildade |Norge
  12-02-2008

  Hardt arbeidende Islendinger

  Det er ikke noe nytt at Islendingene arbeider mye og lenge. Forskjellige statistiske kilder bekrefter at Island ligger på topp på flere områder. I følge tall fra OECD fra år 2006 var over nitti prosent av arbeidsføre Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide eller så søkte de etter arbeide. Andel kvinner på arbeidsmarkedet er også høyt. Tall fra samme år viser at over åtti prosent av arbeidsføre kvinner var i arbeide. Begge tall de høyeste for de land som var med i rapporten.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  12-02-2008

  Krassa värderingar hot mot medborgarsamhället

  En stor utmaning för folkbildningen i Finland är den stora grupp av unga män som riskerar att falla helt utanför samhället. Att finansieringen av utbildningen i dag fokuserar på kvantitet i stället för innehåll gynnar inte dem som löper risk att bli utslagna.

 • kortutbildade vuxnas lärande |Danmark
  12-02-2008

  Tillid og dialog er forudsætninger for en god seniorpolitik

  På mange arbejdspladser begynder kortuddannede medarbejdere i overenskomst med deres ledere allerede i 45-50 års alderen delvis at fokusere på pensionisttilværelsen. Skal ældre medarbejdere fastholdes og fortsat udvikle sig i jobbet og gennem efteruddannelse, kræver det en ny, åben dialog og en målrettet indsats, som sætter medarbejdernes ønsker og muligheder i centrum, pointerer forskere

 • lika möjligheter vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2008

  Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

  ”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.

 • folkbildning livslångt lärande |
  12-02-2008

  2006

  2006

 • folkbildning forskning |
  12-02-2008

  2005

  2005

 • lika möjligheter vuxenutbildning |
  12-02-2008

  1/2008: Lika möjligheter

  1/2008: Lika möjligheter

 • |
  11-02-2008

  Nordisk konferens 2008

  Nordisk konferens 2008

 • |
  01-02-2008

  11/2007

  11/2007

 • |Finland
  01-02-2008

  Web 2.0 opetuksen apuna

  Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL ja siihen kuuluva Distans-verkosto järjestävät mielenkiintoisen mini-symposiumin Oslossa 4.

 • |Finland
  01-02-2008

  Vankilakoulutuksen suuntaviivoja

  Islannin opetusministeri ja oikeusministeri esittelivät viime viikolla hallitukselle tuoreen raportin maan vankilakoulutustilanteesta.

 • |Finland
  01-02-2008

  Raportti kansanopistojen järjestämästä työllistymiskoulutuksesta

  Ruotsin kansanopistoissa syksyllä 2007 toteutetusta pitkäaikaistyöttömien työllistymiskoulutuksesta on ilmestynyt seurantaraportti.

 • |Finland
  01-02-2008

  Uusi työnvälitysvirasto perustettiin

  1. tammikuuta 2008 perustettiin uusi työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen

 • |Finland
  01-02-2008

  Oppisopimuskoulutus alkaa syksyllä 2008

  Toisen asteen oppisopimuskoulutus alkaa Ruotsissa kokeiluluontoisena. Koulutuksessa ainakin puolet opintopisteistä suoritetaan työssä

 • |Finland
  01-02-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta lakkautettiin

  Ruotsin Valideringsdelegationen lopetti toimintansa 31.12.2007. On kuitenkin tärkeää muistaa, että opitun tunnustamisen parissa tehtävä työ

 • |Finland
  01-02-2008

  Kansallinen seminaari tulevaisuuden osaamisesta

  Seminaari järjestetään Tukholmassa konferenssikeskus Piperska Murenissa 28. helmikuuta 2008. Seminaari on maksuton. NVL tarjoaa lounaan ja

 • |Finland
  01-02-2008

  Norjaan vähemmän ja suurempia yliopistoja?

  Professori Steinar Stjernøn johtama Stjernø-toimikunta on noin kahden vuoden ajan tehnyt selvitystyötä Norjan

 • |Finland
  01-02-2008

  Ajankohtainen kirja aikuisten korkeakouluopiskelusta

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning” (Näkymätön opiskelija – aikuiset joustavassa korkeakoulutuksessa) on Wenche Rønningin toimittama tuore teos.

 • |Finland
  01-02-2008

  Korkeakouluneuvosto puoltaa yliopistotasoisen opettajantutkinnon perustamista

  Aarhusin yliopisto on hakenut lupaa 5-vuotisen akateemisen opettajantutkinnon järjestämiseksi. Tutkinto koostuisi 3-vuotisesta alemmasta ja

 • |Finland
  01-02-2008

  Käsikirja yksilöllisestä opitun tunnustamisesta

  Lisää tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta antaa Tanskan opetusministeriön tuore käsikirja, jossa käsitellään opitun

 • |Finland
  01-02-2008

  Opitun tunnustamisen tiedotuskeskus aloitti toimintansa

  Kansallisen opitun tunnustamiskeskuksen (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger, NVR) toiminta on käynnistynyt. Työntekijät keskuksen tuleviin hankkeisiin on palkattu, ja 31.1.2008 pidettiin sisäinen aloitusseminaari.

 • |Island
  01-02-2008

  Stefnumótun í menntunarmálum fanga

  Menntamálaráðherra og dóms- og kirkjumálar¬áðherra kynntu ríkisstjórn Íslands nýútkomna skýrslu nefndar um stefnumótun í menntunar¬málum fanga í síðustu viku.

 • |Danmark
  01-02-2008

  Retningslinjer i fængselsundervisning

  Undervisningsministeren sammen med Justitsministeren præsenterede, i sidste uge, for Islands regering en ny rapport om fængselsundervisning i Island. Et nævn fik den opgave at se på fjernundervisning via Internettet, erhvervsundervisning, uddannelse for fanger af udenlandsk afstamning samt den gruppe fanger som af en eller anden grund ikke afsluttede folkeskolen. I vedhæng med rapporten følger en mindre nordisk rapport om fangers uddannelse som fanger i afsoning deltog i, i 2006.

 • |Island
  01-02-2008

  ”Verklagsreglur innan atvinnu- og þróunarábyrgðarinnar”

  Eftirfylgni á tillögum lýðháskólanna haustið 2007 hefur nú verið lögð fram í nýrri skýrslu. Í skýrslunni er mati á skipulagi fyrirtækja

 • |Island
  01-02-2008

  Vinnumiðlun: ný stofnun

  Þann 1. janúar 2008 var sett á stofn ný stofnun, Vinnumiðlunin. Stofnunin er sett saman af Vinnumarkaðsstjórninni (AMS) og öllum 20

 • |Island
  01-02-2008

  Menntun nemenda í starfsnámi hefst í Svíþjóð haustið 2008

  Starfsnámið felur í sér að um það bil helmingur námsins, 1250 af 2500 framhaldsskólaeiningum, á að fara fram á vinnustað. Í byrjun verða

 • |Island
  01-02-2008

  Raunfærnimatsnefndin hætti 31. december 2007!

  Mikilvægt er að benda á það að vinnu við þróun raunfærnimats telst aldrei lokið því þróunarvinnan heldur áfram þar sem röksemdafærsla,

 • |Island
  01-02-2008

  Málþing um færni til framtíðar

  … verður haldið á Piperska Muren í Stokkhólmi þann 28. febrúar 2008. Málþingið er þátttakendum að kostnaðarlausu. NVL – norrænt tengslanet

 • |Island
  01-02-2008

  Stærri og færri háskólar í Noregi?

  Í næstum tvö ár hefur hinn svo nefndi Stjörnu-nefndin, undir handleiðslu prófessors Steinar Stjernø, skoðað horfur hvað varðar framtíð æðri menntunar í Noregi. Nú er skýrslan komin.

 • |Island
  01-02-2008

  Hinn ósýnilegi nemandi – fullorðnir í sveigjanlegu námi á framhalds- og háskólastigi

  Hinn fullorðni, sveigjanlegi nemandi mætir mörgum ögrunum, - Við verðum að skrapa yfirborðið, segir Wenche Rønning. Hún ritstýrir nýrri bók um aðstæðu og kjör fullorðinna í námi við háskólana og menntastofnanir á háskólastigi í Noregi, Svíþjóð og Danmörku.

 • |Island
  01-02-2008

  Þekkingarsetur um raunfærnimat

  Þekkingarsetur um raunfærnimat (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR) hefur nýlega hafið starfsemi sína. Ráðningu starfsfólks er lokið og opnunarmálþing fyrir starfsmenn var haldið fimmtudaginn 31. janúar 2008.

 • |Island
  31-01-2008

  Spá um færni og menntun í framtíðinni

  Fyrsta skýrslan, um þörf menntunar í náinni framtíð, hefur litið dagsins ljós. Vinnuhópur gefur út skýrslu, einu sinni á ári, sem spáir

 • |Island
  31-01-2008

  Kennaramenntun á háskólastigi fær meðmæli matsnefndar

  Umsókn Háskólans í Árósum um 5 ára háskólamenntun fyrir kennara – 3ja ára grunnnám til bachelor gráðu og 2ja ára framhaldsnám til

 • |Island
  31-01-2008

  Handbók um raunfærnimat einstaklinga

  Enn meiri innblástur um raunfærnimat má nálgast í nýrri útgáfu menntamálaráðuneytisins, þ.e. Handbók um raunfærnimat einstaklinga i AMU kerfinu – raunfærnimat í starfsnámi.

 • |Sverige
  29-01-2008

  ”Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin”

  En uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten 2007 redovisas i nu aktuell rapport. Rapporten innehåller en beskrivning och värdering av

 • |Sverige
  29-01-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och

 • |Sverige
  29-01-2008

  Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008

  Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd. Inledningsvis

 • |Sverige
  29-01-2008

  Valideringsdelegationen upphörde den 31 december 2007!

  Viktigt att påpeka är att arbetet med valideringsutveckling aldrig kan sägas vara avslutat, utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklingsarbete där legitimitet, likvärdighet och kvalitet alltid sätts i fokus.

 • |Sverige
  29-01-2008

  Nationellt seminarium om framtidens kompetenser

  …. genomförs på Piperska Muren i Stockholm den 28 februari 2008. Seminariet är
  kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under

 • |Island
  29-01-2008

  Fullorðinsfræðslan vinsæl

  Næstum annar hver maður á vinnumarkaði tekur þátt í fullorðinsfræðslu. Árið 2006 sóttu um það bil 1,7 milljón Finna á aldrinum 18 - 64 ára nám á vegum fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  29-01-2008

  Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista

  Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän ensimmäinen raportti on valmistunut. Koordinaatioryhmä raportoi kerran vuodessa koulutus-

 • |Sverige
  29-01-2008

  Rapport om prognostisering av utbildningsbehoven

  Den första rapporten om prognostiseringen av utbildningsbehoven har färdigställts. Koordinationsgruppen rapporterar en gång om året om hur

 • |Danmark
  29-01-2008

  Initiativ til akademisk lærerbachelor anbefalet af akkrediteringsrådet

  Århus universitets ansøgning om en 5 års akademisk læreruddannelse - 3 års bachelor og 2 års kandidatoverbygning er blevet positivt vurderet og anbefalet af akkrediteringsrådet

 • |Danmark
  29-01-2008

  Håndbog om individuel kompetencevurdering

  Yderligere inspiration om realkompetencevurdering kan hentes i en ny publikation fra undervisningsministeriet: ”Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU systemet - realkompetencevurdering indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne”

 • |Danmark
  29-01-2008

  Nationalt videncenter for realkompetence

  Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR er nu gennem sin første etableringsfase. Projekterne under NVR er bemandet og der blev afholdt et internt åbningsseminar torsdag den 31. januar 2008.

 • |Norge
  28-01-2008

  Større og færre universitet i Norge?

  I nesten to år har det såkalte Stjernø-utvalget, etter lederen professor Steinar Stjernø, vurdert hvordan framtidas høyere utdanning i Norge skal se ut. Nå er utredningen kommet.

 • |Norge
  28-01-2008

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

  Den voksne fleksible student møter mange utfordringer, -Vi har skrapa i overflata, sier Wenche Rønning, Hun er redaktør av den nye boka om voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark.

 • |Island
  28-01-2008

  Hvernig nota má Web 2.0 í fræðslustarfi

  Fjarkennsluhópur (DISTANS) Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna NVL (www.nordvux.net), boðar til áhugaverðrar málstofu þann 4. mars um notkun nýrra (ókeypis) verkfæra á Vefnum við fræðslustarf með fullorðnum – mannauðsþróun.

 • |Danmark
  28-01-2008

  Hvordan man kan bruge Web 2.0 i undervisning?

  Nordisk netværk om voksnes læring NVL www.nordvux.net og et af deres netværk, Distans, inviterer til et interessant mini-symposium i Oslo den 4. marts 2008. På symposiet præsenteres hvordan man kan bruge nye, gratis værktøj, som findes på Webben, til undervisning med særligt henblik på voksne – udvikling af menneskelige ressourcer.

 • |Finland
  28-01-2008

  Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

  Melkein joka toinen työikäinen osallistuu aikuiskoulutukseen. Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa 18-64-vuotiaista osallistui koulutukseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006.

 • |Sverige
  28-01-2008

  Vuxenutbildningen populär

  Nästan var annan person i arbetsför ålder deltar i vuxenutbildning. År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare i åldern 18-64 år i utbildningen.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • |
  21-01-2008

  2007

  2007

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Frettir

  2/2008 NVL Frettir

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Uutisia

  2/2008 NVL Uutisia

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |
  16-01-2008

  2007

  2007

 • |Danmark
  20-12-2007

  Fængselsundervisning på kontrakt

  Fængselsskolens aktiviteter på undervisningsområdet bliver i stigende grad en del af fængslernes kontrakter med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • |
  20-12-2007

  10/2007

  10/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • |Sverige
  19-12-2007

  Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Tusentals deltagare i Norden med ursprung i många olika länder deltar i en utbildning som ska ge dem grundläggande baskunskaper för ett aktivt deltagande i utbildning, arbets- och samhällsliv. För att få större kunskap både om organisation av utbildningen och om utbildningsvillkoren för denna grupp vuxna bildades ett nordiskt nätverk, Alfarådet, som med medel från Nordplus Voksen under 2006 – 2007 har genomfört en kartläggning av alfabetiseringsundervisningen i Norden.

 • |Sverige
  18-12-2007

  Folkeoplysningen skal være eksperter i kulturmøde

  En interessant artikel om folkeoplysning og kulturmøder sætter fokus på folkehøjskolernes muligheder og udfordringer i forhold til at skabe rammer for kulturmøder.

 • |Danmark
  18-12-2007

  Nyt nationalt videnscenter for vejledning

  VUE er et nationalt videncenter, der er etableret af flere CVU’er i Danmark og er støttet af Undervisningsministeriet.
  VUE’s opgave er

 • |Danmark
  18-12-2007

  100 millioner kroner till vejledning

  Nye voksenvejledernetværk skal sikre en én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • |Norge
  14-12-2007

  Boldic Award til Vitus Bering Danmark

  Energibevisste lastebilsjåfører får pris for læringsinnsats

 • |Norge
  14-12-2007

  Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

  Ny kurs i opplæring for innsatte og folk i soningskø

 • |Norge
  14-12-2007

  Nytt masterstudium i voksnes læring

  Forskningsbasert utdanning om voksnes læring og kompetanseutvikling ved NTNU i Trondheim.

 • |Norge
  14-12-2007

  Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

  Er du opptatt av spørsmålet, bør du sette av 14. og 15. mai. NVL inviterer til konferanse om temaet kvalitet i voksnes læring i Nynäshamn utenfor Stockholm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • |in English
  14-12-2007

  Dear Reader!

  The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.

 • |Finland
  14-12-2007

  Hyvä lukija!

  Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • |Sverige
  14-12-2007

  Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012

  Likvärdiga möjligheter till utbildning, högtstående utbildning och forskning, tryggad tillgång på kunnig arbetskraft, vidareutveckling av

 • |Sverige
  14-12-2007

  Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa har delat ut kvalitetsprisen för medborgarinstitut. Tre medborgarinstitut fick priset år 2007; Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto och Helsingfors lärocentral för de vuxna (Helsingin aikuisopisto). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro. Specialtemat för år 2007 kvalitetspris var medborgarinstitutens språkutbildning.

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

  Som ett projekt i anslutning till temaåret för lika möjligheter för alla publiceras i dag Seppo Niemeläs rapport Toteutumattomat oikeudet. I den kartläggs organisationers synpunkter på problem med att uppnå likabehandling och hur problemen kunde rättas till.

 • |Sverige
  13-12-2007

  PISA 2006: De finländska eleverna nådde toppresultat

  De finländska eleverna placerar sig i täten när det gäller kunskaper i naturvetenskaper, matematik och läsfärdighet. I naturvetenskaper och

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • |Danmark
  13-12-2007

  Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

  Arbejdslivets oplæringscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA) har for første gang stået for valg af læringsambassadører i Island. På FA's årsmøde i november modtog prisvinderne, to kvinder, en prisbelønning, en diploma, blomster samt en bærbar computer med programmer.

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • baskunskaper IKT kompetens |Sverige
  13-12-2007

  Kära läsare!

  Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.

 • språk folkbildning |in English
  13-12-2007

  Long Time Without Work

  Despite the fact that unemployment in Estonia has significantly decreased during the last years, the amount of long-term unemployed people has remained constant, in 2006 forming 52 per cent of all unemployed.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  13-12-2007

  Samhall kan ge alla ett arbetsliv

  Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Frettir

  1/2008 NVL Frettir

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Uutisia

  1/2008 NVL Uutisia

 • |Sverige
  13-12-2007

  Integration på Åland

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Integrationskommittén har lämnat sin slutrapport. I den konstateras att huvuddelen av den folkökning som skett under år 2006 beror på flyttningsrörelsen. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

  Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ska få svensk legitimation. Den nuvarande ordningen gör att det för många tar lång tid att få behörighet för att verka på den svenska arbetsmarknaden.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

  Konferensen äger rum den 10-11 mars 2008 och är förlagd till Stockholm. Konferensen innehåller såväl storföreläsningar med ett övergripande

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • IKT kompetens vuxnas lärande |Sverige
  11-12-2007

  Datavärlden lockar seniorer

  – Jag trodde nog att jag var den sista som skulle skaffa en dator. Pensionerade kontorstjänstemannen Lis-Beth Nyberg från Dalsbruk sitter vid sin dator och visar ett bildspel med gamla fotografier som hennes väninna har skickat till henne via e-post. Hennes fascination inför datorns möjligheter går inte att ta miste på. Hon har överraskat både sig själv och sin omgivning med sitt nya intresse.

 • läs- och skrivkunnighet kortutbildade |Danmark
  11-12-2007

  Store huller i viden om læseproblemer

  Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • |
  29-11-2007

  9/2007

  9/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

  Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Náms-og starfsráðgjafar geta nú hafist handa við að styrkja raunfærnimat í alþýðufræðslu

  22 reyndir náms- og starfsráðgjafar úr alþýðufræðslu geta nú hafist handa við raunfærnimat í alþýðufræðslu og annars staðar í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Frumkvöðlaátakið – nýsköpun og framkvæmdir

  Danska menntamálaráðuneytið vill með Frumkvöðlaátakinu beina sjónum sínum að nýsköpun og frumkvæði, á öllum stigum menntakerfisins.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

  Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

  22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

  Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Gæðastefna alþýðufræðslunnar

  Fimmtudaginn 15. nóvember afhenti alþýðufræðslan Alþýðufræðsluráðinu gæðaskýrslu ársins. Allir lýðháskólar og námssamtök skilaði sínum skýrslum á tilskildum tíma.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Ný sameinuð sænsk fullorðinsfræðslustofnun

  Fullorðinsfræðsla í Svíþjóð hefur verið sett undir einn hatt í nýrri stofnun. Föstudaginn 19. október var hin nýja stofnun sett á laggirnar VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, með sameiningu Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

  Skipulagið felur í sér að ábyrgð ríkisins á málefnum skólakerfisins verður komið fyrir í þremur nýjum skólastofnunum með skýr og afmörkuð verkefni: skólaeftirlit, yfirstjórn skólamála og sérkennslumál.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Viðurkennd áætlun að grunnfærniþjálfun fullorðinna

  Vox hefur lagt fram tillögur að áætlun, með áfangalýsingum og færnimarkmiðum, um fullorðinsfræðslu í lestri, skrift og reikningi ásamt tölvum.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • |Norge
  27-11-2007

  Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter

  Vox har utarbeidet forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse.

 • |Norge
  27-11-2007

  Akademisk likestilling må oppmuntres

  Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • |Danmark
  27-11-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

  Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

  Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

  Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.