• |
  25-04-2016

  eGuidance for silent and invisible learners requires skills of a detective

  How to reach, help and support those online learners who don’t actively take part and make themselves

 • Hróbjartur i cyberspace.
  fjernundervisning voksenlæring |Norden
  25-04-2016

  Forskellige nok til at kunne lære af hinanden

  E-mail, blog og video – tre vigtige redskaber, når NVL-veteranen Hróbjartur Árnason udfører fjernundervisning fra sin skærm.

 • leseferdighet innvandrere |Norden
  22-04-2016

  Peter Villads Vedel - Alfarådet

  "Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

 • innovation högre utbildning näringsliv |Finland
  21-04-2016

  Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

  Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 • yrkesutbildning |Finland
  21-04-2016

  Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

  En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-04-2016

  Nytt förslag till förändringar av systemet med nationella prov

  I den nyligen framlagda utredningen (SOU 2016:25) om nationella prov är ett av huvudförslagen att syftet med de nationella proven ska renodlas.

 • erhvervsliv |Danmark
  21-04-2016

  Niveau for efteruddannelse har trods kriser været stabilt siden 2007

  Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

 • højere uddannelse |Danmark
  21-04-2016

  Faldende akademikerledighed i Danmark

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er steget med 100.000 fra 1996 til i år samtidig med at akademikerledigheden er faldet fra 8,7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i 2016.

 • integrering innvandrere |Europa
  21-04-2016

  Europeisk temauke om innvandring og læring

  Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

 • etter- og viderutdanning |Norge
  21-04-2016

  Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

  Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

 • integrering bærekraftig utvikling |Norge
  21-04-2016

  Strengere asylpolitikk

  Den norske regjering vil innføre krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

 • |
  20-04-2016

  Etiken i praktiken

  Nordisk Konferens för lärare, skolledare & vägledare inom särskild utbildning/specialundervisning för vuxna 15-16.9.2016

 • Norskkonferansen
  basiskompetanse innvandrere |Norge
  20-04-2016

  Norskkonferansen 2016

  Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

 • Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna
  integration |Sverige
  19-04-2016

  Snabbspår för lärare

  Snabbspåret är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända med utländsk lärarexamen och som vill fortsätta arbeta som lärare i Sverige.

 • |
  18-04-2016

  Digital international collaboration in education

  Finland is chairing the Nordic ministerial collaboration in 2016. In connection to the Nordic-Baltic educational collaboration programme

 • |
  18-04-2016

  Kvalitetseminarium

  Plats: Alandica kultor- och konferens, Mariehamn
  Mer information om programmet kommer så snart alla medverkande

 • Sveriges Jarnvegar er dyktige til å minne kundene om deres innsats for miljøet. SJs miljøkalkyle gjør godt i «miljøsamvittigheten».
  bærekraftig utvikling |Norge
  18-04-2016

  Karbonnøytral nettverksbygging?

  Å kjøre tog gir meg god miljøsamvittighet. Her om dagen fikk jeg en hyggelig melding fra Sveriges Jarnvegar, SJ. Du har reist 492 kilometer med oss, og du har spart miljøet for 47 kilo CO2, forteller SJ.

 • vägledning |Åland
  18-04-2016

  Nya vindar för vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • |
  15-04-2016

  Fra utenforskap til ny sjanse


  Konferansen er i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet
  Målgruppen er studieforbund og frivillige organisasjoner og alle som

 • |
  15-04-2016

  Dialog konferanse RVI, Trondheim

  Enter event description

  Presentasjon av NVL i plenum, NVL med egen workshop om Dialog i praksis, Maria var

 • näringsliv |Norge
  14-04-2016

  Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

  "Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
  Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.

 • Christina Gutiérrez-Malmbom
  näringsliv invandrare |Sverige
  13-04-2016

  Vård och skola skapar allt fler jobb för nyanlända

  Jobben för de nyanlända finns främst inom städservice och restaurang, men skolan har börjat anställa språkstöd och allt fler får jobb inom vården, rapporterar Barometern.

 • baskunskaper flexibelt lärande integration |Sverige
  13-04-2016

  Miljardär tar fram språkspel för nyanlända

  Miljardären Roger Akelius, 71, satsar 100 miljoner kronor på ett online-spel där nyanlända elever får leka sig fram till svenska språket berättar Aftonbladet.

 • yderområder |Danmark
  11-04-2016

  En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme

  I 2010 blev Winni Grosbøll socialdemokratisk borgmester i Bornholms Kommune. Hun er i årene siden blevet kendt som ”Bornholms stemme” takket være sit store fokus på at styrke opfattelsen af øen; en af hendes meget synlige bedrifter er etableringen af Folkemødet på Bornholm.

 • uddannelsespolitik basiskompetence |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • kompetensutveckling forskning |
  06-04-2016

  Joint Report of the Council and the Commission

  2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Norden
  06-04-2016

  Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

  Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

 • lika möjligheter |Sverige
  05-04-2016

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare

  Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen.

 • Monika Sundqvist
  realkompetens validering yrkesutbildning |Åland
  04-04-2016

  Styrelsebeslut för valideringen framåt

  På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.

 • hållbar utveckling |Sverige
  04-04-2016

  Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

  Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

 • Alexandru Panican
  utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-04-2016

  Synen på yrkesutbildningar måste förändras

  Stort fokus finns på svensk yrkesutbildning, men attraktionskraften är fortfarande låg för elever att välja den utbildnings­vägen i gymnasiet.

 • validering utbildningspolitik |Sverige
  29-03-2016

  Pär Sellberg - Valideringsnettverket

  "Nettverket gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss."
  Pär Sellberg - Valideringsnettverket.

 • yrkesutbildning aðlögun |Sverige
  21-03-2016

  SMILE. Nýtt verkefni til þess að þróa leiðsögn og ráðgjöf

  Verkefnið SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) miðar að því að auðvelda íbúum af erlendu bergi brotnu leið inn á vinnumarkaðinn og jafnframt uppfylla kröfur iðnaðarins fyrir færni.

 • menntastefna |Sverige
  21-03-2016

  Ríkisstjórnin skipar rannsóknarnefnd um aðgang að háskólum

  Til þess að ná fram einfaldari og opnari kröfum fyrir þá sem sækja um nám í háskólum hefur sænska ríkisstjórnin fyrirskipað rannsókn til þess að fá yfirsýn yfir aðgengi að háskólanámi.

 • sjálfbær þróun |Norge
  21-03-2016

  Við erum öll á sama báti

  Veröld fyrir alla, en hvernig?

 • menntastefna erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norge
  21-03-2016

  Gríðarleg þörf á tækifærum til þess að komast á samning

  Starfsnám er mikilvægt og áhuginn eykst en skortur er á góðum tækifærum til þess að komast á samning.

 • kortutbildade menntastefna |Norden
  21-03-2016

  NVL á fundið með fulltrúum um menntastefnu ESB

  Norrænt tengslanet um nám fullorðinna hélt fund í Helsinki ásamt fulltrúum menntastefnu ESB á Norðurlöndunum.

 • menntastefna efter- og videreudddannelse |Island
  21-03-2016

  Ný framtíðarsýn um starfsþróun kennara og skólastjórnenda

  Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara hefur afhenti mennta- og menningarmálaráðherra lokaskýrslu um störf sín ásamt tillögum um næstu skref.

 • háskólamenntun raunfærnimat |Island
  21-03-2016

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum að frumkvæði matsskrifsstofu Háskóla Íslands hefur tekið til starfa.

 • jöfn tækifæri dreifmenntun færniþróun |Færöerne
  21-03-2016

  Aukin tækifæri fyrir unglinga og fullorðna með námsörðugleika

  Um árabil hefur skort skipulögð námstækifæri fyrir unglinga með námsörðugleika á Færeyjum, en nú hafa fleiri tækifæri til starfsnáms opnast yngri fullorðnum sem ekki geta stundað venjulegt nám á framhaldsskólastigi.

 • færniþróun símenntun |Finland
  21-03-2016

  Vinnustaðurinn – gott námsumhverfi

  Mikill meirihluti launþega telur að þeir vinni á stað þar sem þeir geta sífellt lært eitthvað nýtt.

 • menntastefna |Finland
  21-03-2016

  Menntaútflutningi hraðað með sameiginlegu vegakorti

  Menntaútflutningi frá Finnlandi verður hraðað meðal annars með því að vöruvæða menntaþjónustu, efla samstarf og fjarlægja hindranir fyrir menntaútflutning.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  21-03-2016

  Inntökuviðtal og auknar aðgangskröfur draga úr brottfalli

  Árið 2012 voru aðgangskröfur í kennaranám í Danmörku hertar með það að leiðarljósi að efla gæði menntunarinnar.

 • menntastefna |Danmark
  21-03-2016

  Nýr ráðherra mennta og vísinda

  Eftir breytingar á dönsku ríkisstjórninni þann 29. febrúar 2016 er Ulla Tørnæs nýr ráðherra mennta og vísinda.

 • ammatillinen koulutus kotoutuminen |Sverige
  21-03-2016

  SMILE – uusi mentoroinnin ja ohjauksen kehityshanke

  SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) on hanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja samalla vastata teollisuuden osaamistarpeisiin.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  21-03-2016

  Hallitus teettää selvityksen korkeakoulutukseen pääsystä

  Ruotsin hallitus selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen valintajärjestelmiä.

 • kestävä kehitys |Norge
  21-03-2016

  Olemme kaikki samassa veneessä

  Kaikille yhteinen maailma, mutta miten?

 • koulutuspolitiikka |Norge
  21-03-2016

  Oppisopimuspaikoista kova pula

  Ammattiosaaminen on tärkeää, ja kiinnostus sitä kohtaan on nousussa.

 • ihmiset joilla on matala koulutustaso koulutuspolitiikka |Norden
  21-03-2016

  NVL kohtasi eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL tapasi EU:n eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman vastaavia koordinaattoreita Helsingissä pidetyssä verkostotapaamisessa.

 • koulutuspolitiikka täydennyskoulutus |Island
  21-03-2016

  Tulevaisuuden visio opettajien ja koulujen johdon urakehityksestä

  Opettajien täydennyskoululutusta käsittelevä asiantuntijaneuvosto luovutti Islannin opetus- ja kulttuuriministerille loppuraporttinsa, jossa käsitellään neuvoston työtä ja esitetään ehdotuksia seuraaviksi toimenpiteiksi.

 • opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka |Island
  21-03-2016

  Uusi valtuusto kartoittaa korkeakoulutason AHOT-toimintaa

  Korkeakoulutasolla tapahtuvaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) käsittelevä valtuusto on aloittanut toimintansa.

 • tasa-arvo monimuoto-opetus |Færöerne
  21-03-2016

  Uusia opiskelumahdollisuuksia nuorille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita

  Färsaarilla ei pitkään aikaan ollut juurikaan tarjolla erityisnuorille suunnattuja koulutusohjelmia.

 • täydennyskoulutus osaamisen kehittäminen |Finland
  21-03-2016

  Työpaikka on hyvä oppimisympäristö

  Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  21-03-2016

  Koulutusvientiin vauhtia yhteisellä tiekartalla

  Suomalaista koulutusvientiä vauhditetaan tuotteistamalla koulutuspalveluita, lisäämällä yhteistyötä sekä purkamalla koulutusviennin esteitä.

 • korkeakoulutus laadunvarmistus |Danmark
  21-03-2016

  Hakijoiden haastattelu ja korkeammat pääsyvaatimukset vähentävät keskeyttämisiä opettajankoulutuksessa

  Tanskalaisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksia kiristettiin vuonna 2012, koska koulutuksen tasoa haluttiin nostaa.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  21-03-2016

  Uusi opetus- ja tutkimusministeri

  Ministerikierrätyksen seurauksena Ulla Tørnæs nimitettiin uudeksi opetus- ja tutkimusministeriksi 29.2.2016.

 • Caroline Söder
  validering näringsliv vuxenutbildning livslångt lärande |Sverige
  18-03-2016

  Ökade krav på livslångt lärande för yrkesverksamma

  Hur kan de som har kort utbildning och har arbetat länge på samma arbetsplats få hjälp av validering och vidareutbildning för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden om några år?

 • Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.
  integration yrkesutbildning |Sverige
  18-03-2016

  SMILE. Nytt projekt för att utveckla mentorskap och handledning.

  Projektet SMILE ( Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality )syftar till att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt tillgodose industrins kompetensbehov.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  18-03-2016

  Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

  För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

 • bærekraftig utvikling |Norge
  18-03-2016

  Vi er alle i samme båt

  En verden for alle, men hvordan?

 • fag- og yrkesopplæring næringsliv |Norge
  18-03-2016

  Stort behov for læreplasser

  Yrkesfag er viktig og interessen øker, men gode læreplasser er en mangelvare.

 • efter- og videreudddannelse uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Ny framtidsvisjon for lærers og skoleleders karriereutvikling

  Fagrådet for etter- og videreutdanning for lærere overrakte sluttrapport om rådets arbeide og forslag på neste skritt til utdannings og kulturministeren.

 • validering uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Nyt råd om validering på høyskolenivå

  Et nyt råd om validering på høyskolenivå er kommet i gang.

 • lige muligheder fleksibel læring kompetenceudvikling |Færöerne
  18-03-2016

  Flere muligheder for unge og voksne med særlige udfordringer

  I mange år har organiserede skoletilbud til unge med særlige udfordringer været en stor mangelvare på Færøerne, men nu er der åbnet op for flere muligheder for kompetencegivende uddannelser til unge voksne, som ikke kan indgå i en almindelig gymnasial uddannelse.

 • fortbildning kompetensutveckling |Finland
  18-03-2016

  Arbetsplatsen - en bra inlärningsmiljö

  Största delen av löntagarna anser att de har en arbetsplats där man kontinuerligt kan lära sig något nytt.

 • utbildningspolitik |Finland
  18-03-2016

  Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

  Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  18-03-2016

  Optagelsessamtaler og højere adgangskrav på læreruddannelsen giver mindre frafald

  I 2012 blev adgangskravene til den danske læreruddannelse skærpet med det formål at øge det faglige niveau på uddannelsen.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  18-03-2016

  Ny uddannelses og forskningsminister

  Efter en ministerrokade er Ulla Tørnæs er den 29. februar 2016 udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister.

 • Landshövding Lars Bäckström var imponerad
  invandrare jämställdhet integration |Sverige
  17-03-2016

  Bra samarbete kring integrationen

  Skaraborgs arbete med integrationen av nyanlända får beröm av regeringens företrädare.

 • Björn Wiechel
  utbildningspolitik kortutbildade |Sverige
  17-03-2016

  Kunskapslyft i hela Sverige

  Vi ser att genom att höja kunskapsnivåerna kan vi minska arbetslösheten i hela landet. Det gör vi genom satsningar på yrkesvux, komvux och folkhögskolor runt om i Sverige, skriver Björn Wiechel (S), riksdagsledamot från Västerbotten.

 • |
  15-03-2016

  Realkompetansevurdering i universitetet (arbeidstittel)

  Nordens hus i Reykjavik arrangementet er i samarbeid med NVL ekspertgruppe for validering og NVL Island. 

 • Deidre and Göran discusses validation in Ireland and Sweden.
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level education policy |Norge
  15-03-2016

  Strong commitment for validation in Oslo

  A silent white coat of snow fell on Oslo as almost 50 adult education professionals from all over Europe met at the AVA expert seminar on validation at the beginning of February. The goal: an action-plan to make validation of non-formal education a reality.

 • studieavbrott |Sverige
  15-03-2016

  Massflykt från lärarutbildningen

  Upp till en tredjedel av lärarstuderandena vid Malmö högskola hoppar av, trots stor lärarbrist.

 • |Sverige
  14-03-2016

  Hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?

  Deltagare skapade handlingsplaner och tog fram konkreta idéer för lokalt samarbete.

 • Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
  utbildningspolitik kortutbildade |Norden
  14-03-2016

  NVL mötte EU-agendan

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  14-03-2016

  Utdanning for holdbar utvikling

  Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • |
  09-03-2016

  Realkompetanse

  Torsdag 17. mars på Scandik Helsfyr

 • høyere utdanning like muligheter likestilling utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • distansutbildning folkbildning flexibelt lärande |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • invandrare integration validering |Sverige
  08-03-2016

  Framtidscentrum fokuserar på individen

  Framtidscentrum var från början ett tidsbegränsat integrationsprojekt. Nu har verksamheten startats på nytt, men den här gången är målet att hjälpa bland annat nyanlända att komma ut i jobb eller utbildning.

 • fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  08-03-2016

  Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

  Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

 • Entreprenante lærere. Tórhild og Rúni Bjarkhamar har udviklet et kursus for tilflyttere i Eysturkommuna.
  demokrati lige muligheder integration |Færöerne
  07-03-2016

  Nemmere dagligdag for tilflyttere

  Tilflytterne i kommunen skal føle sig velkomne, og de skal kende deres nye hjemland. Sproget spiller naturligvis en vigtig rolle, men indblik i samfundsforhold og kultur er også afgørende for et vellykket integrationsforløb, siger lærerparret Tórhild og Rúni Bjarkhamar til DialogWeb, der er på besøg i deres hjem i bygden Leirvík i Eysturkommuna.

 • lika möjligheter |Sverige
  04-03-2016

  Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

  Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 • Jonas Milton (2009)
  validering |Sverige
  03-03-2016

  Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

  Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering.

 • Læreren er ordblind og vælger at bruge et kamera for at dokumentere, hvor mange elever er mødt op. Her fra undervisning i computerfærdigheder.
  efter- og videreudddannelse IT færdigheder kompetenceudvikling kortuddannede læse- og skrivefærdighed motivation drop-outs |Island
  03-03-2016

  Tilbage til skolebænken

  Efteruddannelsescentre i Island tilbyder kurser for voksne ordblinde, der skal styrke deres selvværd og træne deres læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af den såkaldte Davis-strategi. Knapt 1.200 voksne har gennemført kurset siden det blev søsat i 2004.

 • fleksibel læring IKT-kunnskap |Danmark
  03-03-2016

  Danmarks Læringsfestival giver indblik i fremtidens it og læring

  Den største nationale konference er et sandt overflødighedshorn for alle, der arbejder med uddannelse.

 • Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
  fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  02-03-2016

  Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

  Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 • fængselsundervisning |Island
  29-02-2016

  Work and education -cooperation and innovation

  Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries.
  Conference organised by The Nordic network for education in prison, Reykjavik 12/9 – 15/9 – 2016.

 • |
  26-02-2016

  KUNSKAP ÄR KUL

  Flexibla möjligheter till livslångt lärande i Jämtland Härjedalen

 • Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna.
  folkbildning vuxnas lärande validering |Sverige
  25-02-2016

  Lär barn och vuxna olika?

  Är du specialpedagog och intresserad av att forska om vuxnas lärande? Enligt Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, kan du bli efterfrågad. DialogWeb har pratat med honom om några olika skillnader mellan att undervisa barn och vuxna.

 • forskning |Norden
  25-02-2016

  Mimers årliga forskarkonferens

  Arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Ný hraðleið fyrir nýaðflutta leikskólakennara og kennara

  Sænska ríkisstjórni hefur átt viðræður við aðila vinnumarkaðarins um hraðleið til starfa fyrir innflytjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem skortur er á í Svíþjóð.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Hækkun kennaralauna til þess að bæta námsárangur í skólum

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja árlega þremur milljörðum sænskra króna til þess að hækka laun kennara og annarra starfsmanna í skólum til þess að bæta námsárangur í skólum.

 • grunnleikni |Norge
  23-02-2016

  Mikilvægt stjórnarfrumvarp

  „Frá því að vera utangátta til annars tækifæris“ er titill nýs stjórnarfrumvarps sem beðið hefur verið eftir!

 • alþýðufræðsla |Norge
  23-02-2016

  Nám fyrir stjórnendur, loksins

  Nám lýðskóla fyrir stjórnendur – Breytingastjórnun byggð á gildum – hefst vorið 2016 við Lýðskólann í Suðaustur Noregi.

 • sjálfbær þróun |Norden
  23-02-2016

  Vinsæl menntun

  Mikill áhugi og margar umsóknir um norræna námstilboðið Menntun til sjálfbærrar þróunar.

 • erhvervsliv raunfærnimat |Island
  23-02-2016

  Vel menntað starfsfólk grunnurinn að samkeppnishæfni fyrirtækja

  Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka framleiðni þeirra.

 • menntastefna |Island
  23-02-2016

  Menntadagur atvinnulífsins 2016

  Menntun og fræðsla sem nýtist öllu atvinnulífinu var í kastljósinu á menntadegi atvinnulífsins 28. janúar en þetta er í þriðja sinn sem dagurinn hefur verið haldinn.

 • fjarkennsla færniþróun dreifbýli |Færöerne
  23-02-2016

  Fjarnám skapar tækifæri í dreifbýli

  Allt frá því að Fjarlestrardepilin, Fjarkennslumiðstöðin í Vogi á Færeyjum var komið á laggirnar fyrir um það bil þremur árum hefur sókn í ólík námstækifæri sem boðið eru upp á við miðstöðina aukist.

 • menntastefna |Færöerne
  23-02-2016

  Stefna fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Færeyskur vinnuhópur um upplýsingatækni og ráðgjöf átti í janúar 2016 frumkvæði að því að halda fund með þremur ráðuneytum til þess að móta stefnu fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf og koma þverfaglegu samstarf i yfirvalda varðandi stefnumótun á dagskrá.

 • menntastefna |Finland
  23-02-2016

  Umfangsmiklar fjöldauppsagnir í háskólum

  Ákvarðanir finnsku ríkisstjórnarinnar um niðurskurð bitna harkalega á finnskum háskólum.

 • upplýsingatækni símenntun |Finland
  23-02-2016

  Sí- og endurmenntun kennara afgerandi fyrir þróun upplýsingatækni í menntun

  Nemendur og námsmenn hjá kennurum sem hafa notið sí- og endurmenntunar á sviði upplýsingatækni beita henni helmingi oftar en þeir sem eru hjá kennara sem ekki hafa fengið sí- og endurmenntun á sviðinu.

 • livslang læring |Danmark
  23-02-2016

  Aukin áhersla á hagnýta og seljanlega þekkingu við þróun fullorðinsfræðslu (VUC) í Danmörku

  Á árlegri ráðstefnu fullorðinsfræðsluaðila í Danmörku sem bar yfirskriftina VUC miðlar þekkingu, voru meginviðfangsefni VUC rædd með tilliti til þróunar og framsækni og í ljósi þeirra áskorana sem blasa við vegna efnahags-, menningar- og samfélagslega aðstæðna.

 • kestävä kehitys |Norden
  23-02-2016

  Suosittu koulutus

  Pohjoismainen kestävän kehityksen koulutusohjelma herätti paljon kiinnostusta.

 • maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

  Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

  Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 • vapaa sivistystyö osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Viimeinkin oma johtajakoulutus

  Norjan kansanopistojen johtajuuskoulutus ”Arvopohjainen muutosjohtajuus” käynnistyy keväällä Høgskolen i Sørøst -oppilaitoksessa.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  23-02-2016

  Viktig stortingsmelding

  «Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 • perustaidot osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Tärkeä poliittinen selonteko

  ”Ulkopuolisuudesta uuteen mahdollisuuteen” on kauan odottamamme hallituksen poliittisen selonteon otsikko.

 • elinkeinoelämä opitun tunnustaminen |Island
  23-02-2016

  Yritysten kilpailukyky perustuu hyvin koulutettuun henkilöstöön

  Hyvin koulutettu ja ovatperehdytetty henkilöstö on yritysten kilpailukyvyn perusta ja parantaa osaltaan niiden tuottavuutta.

 • aikuisten oppiminen elinkeinoelämä |Island
  23-02-2016

  Työelämän koulutuspäivä 2016

  Koko työelämää hyödyttävään koulutukseen ja opetukseen perehdyttiin 28.1.2016 pidetyssä työelämän koulutuspäivässä, joka järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa.

 • etäopetus monimuoto-opetus harvaan asuttu alue |Færöerne
  23-02-2016

  Etäopinnot luovat mahdollisuuksia syrjäseuduilla

  Etäopetuskeskus Fjarlestrardepilin perustettiin noin kolme vuotta sitten Färsaarten eteläisimmällä saarella Suðuroyllä sijaitsevaan Váguriin.

 • elinikäinen oppiminen ohjaus koulutuspolitiikka |Færöerne
  23-02-2016

  Elinikäisen ohjauksen strategia

  Färsaarten paikallinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ja ohjauksen työryhmä teki tammikuussa 2016 aloitteen tapaamisesta, johon osallistuisi kolme eri ministeriötä.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  22-02-2016

  Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

  Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 • IKT kompetens osaamisen kehittäminen |Finland
  22-02-2016

  Opettajien täydennyskoulutus ratkaisevaa koulutuksen digitalisaatiolle

  Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaissa on kaksi kertaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan päivittäisiä käyttäjiä kuin niissä oppilaissa, joiden opettajat eivät saaneet täydennyskoulutusta.

 • aikuisten oppiminen |Danmark
  22-02-2016

  VUC-keskusten kehittämisessä keskitytään muunnettavissa ja sovellettavissa olevaan tietoon

  Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskusten vuotuisessa tapaamisessa VUC-koulutuksen ydintehtävistä keskusteltiin kehitys- ja tulevaisuussuuntautuneesta näkökulmasta aikamme taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset haasteet huomioiden.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

  Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 • utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

  För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 • folkeopplysning kompetanseutvikling |Norge
  22-02-2016

  Endelig egen lederutdanning

  Norsk Folkehøgskoles lederutdanning - Verdibasert endringsledelse starter opp våren 2016 ved Høgskolen i Sørøst Norge.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  22-02-2016

  Populær utdanning

  Det var stor interesse og mange søkere til det nordiske tilbudet; Utdanning for bærekraftig utvikling.

 • næringsliv realkompetansevurdering |Island
  22-02-2016

  Godt utdannete medarbeidere er grunnlaget for virksomheters konkurransedyktighet

  Godt utdannete og trente medarbeidere er grunnlaget for virksomhetenes konkurransedyktighet og bidrar til å øke deres produktivitet.

 • voksenlæring erhvervsliv |Island
  22-02-2016

  Arbeidslivets utdanningsdag 2016

  Utdanning og opplæring som kommer til nytte i hele arbeidslivet var i fokus på arbeidslivets utdanningsdag den 28. januar 2016, som i år ble holdt for tredje gang

 • fjernundervisning fleksibel læring kompetenceudvikling yderområder |Færöerne
  22-02-2016

  Fjernstudier skaber muligheder i udkantsområder

  Siden Fjarlestrardepilin, Fjernundervisningscentret i Vágur, på Færøernes sydligste ø, blev etableret for ca. tre år siden, har der været øget tilslutning til de forskellige uddannelsesmuligheder, som udbydes via centret.

 • vejledning livslang læring uddannelsespolitik |Færöerne
  19-02-2016

  Strategi for livslang vejledning

  Den lokale arbejdsgruppen for IKT og vejledning på Færøerne tog i januar 2016 initiativ til et møde med tre ministerier for at sætte strategi for livslang vejledning (LLV) og tværsektorelt samarbejde om den kommende strategi på myndighedernes agenda. IKT i vejledning indgår som en integreret del af denne strategi.

 • voksenuddannelse |Danmark
  19-02-2016

  Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

  På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 • Carina Levander
  integration invandrare vägledning |Sverige
  19-02-2016

  Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

  – Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägledaren Carina Levanders två främsta råd till dig som ska börja arbeta med nyanlända barn och ungdomar.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  18-02-2016

  Massiva uppsägningar på universiteten

  De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 • IKT kompetens fortbildning |Finland
  18-02-2016

  Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

  Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 • Stina Vrang Elias.
  drop-outs uddannelsespolitik |Danmark
  17-02-2016

  Gør op med stive systemer og kassetænkning

  Sådan lyder opfordringen fra Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Et bedre samspil mellem de formelle og ikke-formelle skoleformer er løsning for en del af de unge, som ikke finder vej til ungdomsuddannelserne.

 • |
  17-02-2016

  Globale konflikter – lokale udfordringer - Voksenpædagogisk forum's årlige konference

  Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt

 • |
  17-02-2016

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler, samt første møde i cirkler d.9.-10.maj i Stockholm. Et lukket

 • |
  17-02-2016

  Træningsseminar til piloter om transformative læringscirkler

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14433").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • adult education basic skills competence development distance education immigrants |Europa
  17-02-2016

  Adult learning in the 21st century

  Join the free online course to learn more about adult learning in the 21st century. The course is free of charge and organized by EAEA.

 • |
  17-02-2016

  Norden och EU

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14432").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • |
  11-02-2016

  Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling

  Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS 13-14. April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv

 • Dejvit Ali kom till Sverige från Makedonien för två år sedan. Han siktar på att bli busschaufför.
  språk integration invandrare vuxenutbildning |Sverige
  11-02-2016

  Elever lär sig svenska och självständighet

  Hur lär sig en vuxen ett nytt språk på bästa sätt? En skola i Göteborg arbetar för att eleverna själva ska bli mer aktiva och delaktiga i vad de vill lära sig och varför. Metoden kallas Learner Autonomy.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016 for Validering

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • |
  08-02-2016

  Konferanse om sosialt entreprenørskap

  Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt?

 • Mobiliteten bland lärare och studerande är en av grundstenarna för nordiskt samarbete, säger Ulla-Jill Karlsson på undervisnings- och kulturministeriet.
  utbildningspolitik baskunskaper integration näringsliv |Finland
  08-02-2016

  Intensivare samarbete motverkar stängda gränser

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016

 • Saana Siekkinen
  utbildningspolitik lika möjligheter |Finland
  08-02-2016

  Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

  FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

 • integration |Danmark
  08-02-2016

  Nye Bornholmare - en fæelles opgave

  Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

 • Participants at the AVA expert seminar in Oslo 1-2 February 2016
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level |Europa
  05-02-2016

  Validation of adult learning is a common concern in Europe

  How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

 • Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)
  lika möjligheter invandrare |Finland
  05-02-2016

  Flera förslag till snabbare integration av invandrare

  En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2016

  Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

  Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

 • bærekraftig utvikling internasjonalisering |Island
  04-02-2016

  Institutt for språklig og kulturelt mangfold


  Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
  Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

 • Lára Stefánsdóttir sammen med Tómas Atli Einarsson, lærer i et fag der kaldes Art FabLab.
  fjernundervisning fleksibel læring |Island
  04-02-2016

  Det gælder om at finde den rigtige rytme

  På skolen i Fjallabyggð kan alle elever deltage i undervisningen, ligemeget om de er fysisk på plads i skoleværelset eller følger med over nettet.

 • vejledning |Danmark
  02-02-2016

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt

  20. november 2015 i Emdrup, Danmark

 • kompetensutveckling |
  02-02-2016

  The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution

  A new Forum report looks at the skills for the future.

 • vägledning |Finland
  01-02-2016

  Livslång vägledning förenar Europa

  Det är ingen slump att begreppet livslång vägledning har lyfts upp på agendan i ett stort antal europeiska länder under de senaste åren.

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-02-2016

  Erla Sigurdardottir

  Islandsredaktör DialogWeb 2015-2016

 • |
  22-01-2016

  Webinar on Open Badges

  9 February 2016 from 10.00-11.00

 • Flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen efterlyser antropologer i integrationsarbetet.
  demokrati invandrare lika möjligheter mångkulturell |Finland
  22-01-2016

  Öppen attityd krävs i arbetet med asylsökande

  Vi kan inte traska på i gamla spår när vi tar emot asylsökande och invandrare. Det säger två erfarna kvinnor, Kia Lundqvist och Sini-Tuula Numminen, som på var sitt håll jobbat länge med integration och har lång konkret erfarenhet av att arbeta på flyktingmottagningar.

 • yrkesutbildning |Sverige
  22-01-2016

  Använd yrkeshögskolan

  Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

 • innovation |Norden
  21-01-2016

  Læringscirkler skal fremme entreprenørielt mindset i Norden

  Den 27. november 2015 mødtes voksenundervisere, ledere, studerende, entreprenører mfl. til en konference i Kolding om entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. Formålet var at få mennesker med forskellige tilgange til i fællesskab at udforske, hvordan entreprenørielt mindset kan fremmes i og udenfor organisationer.

 • mångkulturell |Norden
  21-01-2016

  Nordiska musikbroar

  Dream Academy Norden är ett samnordiskt projekt där gymnasieungdomar från de nordiska länderna möts och skapar musik tillsammans.

 • invandrare lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  20-01-2016

  Nyanlända skapar jobb åt studieförbunden

  Strömmen av nyanlända ger just nu gott om uppdrag för många studieförbund .

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.

 • högre utbildning |Sverige
  19-01-2016

  Inntaka nema í háskóla á vormisseri er lokið

  161.161 einstaklingur hefur fengið staðfestingu á að inntöku í nám á vorönn

 • aðlögun færniþróun |Norge
  19-01-2016

  Mikilvægt ráð

  Nýju ráði verður falið að meta áhrif mikillar fjölgunar innflytjenda.

 • høyere utdanning |Norge
  19-01-2016

  Sögulegt átak til að efla gæði menntunar

  Mikil áhersla er nú lögð á gæði og árangur menntunar í Noregi.

 • menntastefna náms- og starfsráðgjöf |Norden
  19-01-2016

  Ný útgáfa um stefnu og kerfi fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (ELGPN) hefur gefið út nýjar leiðbeiningar fyrir þróun stefnu og kerfa fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • raunfærnimat |Norden
  19-01-2016

  Hægt að meta lykilfærni sem afla hefur verið innan alþýðufræðslunnar

  Að lokinni mikilli og óþreytandi vinnu hefur starfshópur innan NVL samið skýrslu um hvernig lykilfærni fólks er efld innan alþýðufræðslunnar og hvernig hægt er að meta hana.

 • jöfn tækifæri menntastefna |Island
  19-01-2016

  Fleiri á aldrinum 25-64 með háskólamenntun í fyrsta sinn 2014

  Árið 2014 voru háskólamenntaðir 25–64 ára íbúar á Íslandi í fyrsta skipti fleiri en íbúar með menntun á framhaldsskólastigi, eða 60.800, en menntaðir á framhaldsskólastigi voru 59.300.

 • menntastefna |Island
  19-01-2016

  Nýr þjónustusamningur

  Þann 14. desember sl. var undirritaður samningur á milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um vinnu við verkefni á sviði framhaldsfræðslu sem gildir frá 1. janúar 2016 til ársloka 2021.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt bakkalárnám í hagfræði og fleiri nemapláss árið 2016

  „Til þess að ungu fólki líði vel og vilji búa á Færeyjum, þá verðum við strax að koma á fleiri námstilboðum“ segir Rigmor Dam menntamálaráðherra.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt háskólaþorp í Þórshöfn í augsýn

  Rigmor Dam menntamálaráðherra hefur skipað samstarfshóp sem á að vinna tillögu um hvernig skipuleggja má háskólaþorp á „Frælsið“.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Nýr grunnur námsskráa fyrir fullorðna á framhaldsskólastigi

  Menntamálastofnun hefur ákvarðað nýjan grunn námsskráa fyrir framhaldsskólanám fullorðinna.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Róttækar breytingar á starsmenntun standa fyrir dyrum

  Umbætur á starfsmenntun er eitt umfangsmesta verkefni ríkisstjórnarinnar varðandi færni og menntun.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  19-01-2016

  Alþýðuháskóli – Ein stofnun fjölbreyttur raunveruleiki

  Er titill nýútkominnar skýrslu frá þekkingarsetri alþýðufræðslunnar, VIFO þar sem saga alþýðuháskólans, efnahagi, skipulagi og starfsemi er lýst.

 • grunnleikni |Danmark
  19-01-2016

  Umfangsmiklar aðgerðir geta eflt grunnmenntun fullorðinna

  Að fengnum niðurstöðum úttektar sem danska námsmatsstofnunin EVA gerði á grunnmenntun fyrir fullorðna á árunum 2013 og 2014.

 • laadunvarmistus yhtäläiset mahdollisuudet |Sverige
  19-01-2016

  Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

  Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • kotoutuminen yhtäläiset mahdollisuudet |Norge
  19-01-2016

  Ajankohtainen toimikunta

  Uusi toimikunta on saanut tehtäväkseen arvioida runsaan maahanmuuton seurauksia.

 • korkeakoulutus |Norge
  19-01-2016

  Historiallinen panostus koulutuksen laatuun

  Norjassa on tehty suuri panostus koulutuksen laatuun ja tuloksiin: uusiin koulutuksen huippuyksiköihin suunnataan 24 miljoonaa kruunua uutta rahoitusta.

 • koulutuspolitiikka ohjaus |Norden
  19-01-2016

  Uusi julkaisu elinikäisen ohjauksen politiikasta ja järjestelmistä

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) on julkistanut elinikäisen ohjauksen politiikan ja järjestelmien uudet eurooppalaiset suuntaviivat.

 • opitun tunnustaminen perustaidot vapaa sivistystyö |Norden
  19-01-2016

  Avaintaitojen tunnustaminen vapaassa sivistystyössä

  Pitkän uurastuksen jälkeen NVL:n työryhmä on saanut valmiiksi raportin siitä, miten vapaa sivistystyö kartuttaa ihmisten avaintaitoja ja miten tätä osaamisen karttumista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Korkeakoulutetut ensi kertaa enemmistönä 25–64-vuotiaista

  Vuonna 2014 korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ohitti ensimmäistä kertaa 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä pelkän toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrän.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Uusi palvelusopimus allekirjoitettu

  14. joulukuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö ja työelämän koulutuskeskus Fræðslumiðstöð atvinnulífsin allekirjoittivat aikuisten oppimista koskevan palvelusopimuksen, joka on voimassa vuoden 2016 alusta vuoden 2021 loppuun asti.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Uusi talousalan yliopistotutkinto ja enemmän aloituspaikkoja vuodelle 2016

  Jos haluamme nuorten jäävän Färsaarille, meidän on viipymättä panostettava opintotarjonnan laajentamiseen, toteaa opetusministeri Rigmor Dam.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Torshavniin tulossa uusi yliopistokampus

  Opetusministeri Rigmor Dam on asettanut työryhmän laatimaan esityksen uuden yliopistokampuksen luomisesta Torshavniin.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin

  Opetushallitus on päättänyt aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Ammattikoulutukseen tulossa isoja muutoksia

  Ammattikoulutusuudistus on yksi hallituksen suurimmista osaamiseen ja koulutukseen liittyvistä hankkeista.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  19-01-2016

  Folkeuniversitetet - yksi organisaatio, monta todellisuutta

  Tanskan vapaan sivistystyön tieto- ja tutkimuskeskus VIFO:n tuore raportti käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitos Folkeuniversitetetin historiaa, taloutta, organisaatiota ja toimintaa.

 • perustaidot aikuisten oppiminen |Danmark
  19-01-2016

  Laajat panostukset voivat kehittää yleissivistävää aikuiskoulutusta

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos Danmarks Evalueringsinstitut arvioi vuosina 2013 ja 2014 yleissivistävää aikuiskoulutusta.

 • Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember.
  fleksibel læring høyere utdanning |Færöerne
  19-01-2016

  Færøyenes gode talskvinne

  Profiler i Norden

 • folkbildning validering kompetensutveckling |Norden
  18-01-2016

  Folkbildningen validerar nyckelkompetenser

  Efter långt och träget arbete har en arbetsgrupp inom NVL sammanställt en rapport kring hur folkbildningen bidrar till folks nyckelkompetenser, och hur detta kan valideras.

 • accreditation of prior learning folkbildning |Norden
  18-01-2016

  Folkbildning, key competences and validation

  This report looks at what role Folkbildning has in providing key competences and how this can be validated.