• Foto: Colourbox.com
  aikuiskoulutus |Finland
  10-02-2020

  Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

  Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä.

 • baskunskaper IKT kompetens utbildningspolitik vuxenutbildning |Norden
  05-02-2020

  Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

  De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • basic skills education policy adult education |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  The Nordic countries work together on digitalisation. The goal is to turn the Nordic - Baltic region into a coherent and integrated

 • Foto: Johanni Larjanko
  demokrati distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  04-02-2020

  Hela mitt liv har förändrats av digitala medier

  Framtiden blev inte så lysande som vi trodde för några år sedan. Det beror bland annat på kommersiella teknikföretag som försöker köpa våra själar, och på politiska vindar som blåser åt olika håll efter varje val. DialogWeb har haft ett möte – på distans – med Alastair Creelman, tongivande medlem i NVL:s snart avslutade distansnätverk.

 • |Åland
  04-02-2020

  Marika Kvarnström

  Ålandredaktör

 • Foto: Topias Dean
  livslångt lärande motivation utbildningspolitik |Finland
  03-02-2020

  Livslångt lärande populärt i Finland

  En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

 • Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson
  innvandrere realkompetanse realkompetansevurdering |Norge
  03-02-2020

  Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

  Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

 • kompetensutveckling |Norden
  03-02-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020

 • I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
  utbildningspolitik validering |Sverige
  02-02-2020

  Valideringsörnen har landat

  För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

 • Kuva: www.pixabay.com
  osaamisen kehittäminen ohjaus aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-01-2020

  Osaamisen validointi ja työvoimapula

  Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

 • Rapporten
  utbildningspolitik |Island
  29-01-2020

  Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

  En ny rapport som är ett resultat från olika möten med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

 • Foto: www.pixabay.com
  færniþróun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna |Færöerne
  28-01-2020

  Raunfærnimat og skortur á vinnuafli

  Getur raunfærnimat átt þátt í að leysa vandamál vegna skorts á vinnuafli?

 • Charlotte Romlund Hansen og Lise Lotte Toft
  grunnleikni nám fullorðinna |Norden
  28-01-2020

  Formennskuáætlun Dana 2020

  Græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd – einnig fyrir fullorðna. Megináhersla er á börn og ungt fólk í formennskuáætlun Dana fyrir Norrænu ráðherranefndina 2020, en fullorðnum er ekki gleymt, fullvissa Lise Lotte Toft skrifstofustjóri og Charlotte Romlund Hansen ráðgjafi í danska barna- og menntamálaráðuneytinu okkur um.

 • Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
  baskunskaper vuxnas lärande |Island
  27-01-2020

  FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

  FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2020

 • fängelseutbildning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2020

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2020

 • hållbar utveckling |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

 • kompetenceudvikling |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2020

 • voksenlæring |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Lederskab og inklusion

  Dette skal netværket for lederskab og inklusion gøre i 2020

 • validering |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  færniþróun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna |Norge
  26-01-2020

  Norðmenn koma skriði á þróun starfsferils með rafrænni ráðgjöf og verkfærum til sjálfshjálpar

  Í Noregi er lögð mikil áhersla á rafræna ráðgjöf um þróun starfsferils. Rafræn þjónustuveita átti að vera tilbúin síðastliðið haust, en til þess að tryggja gæði og virkja nýju sveitarfélögin (miklar sameiningar áttu sér stað í Noregi um sl. áramót innskot þýðanda) hefur þróunarfasinn verið framlengdur og nú er áætlað að þjónustan verði tilbúin haustið 2020.

 • Nordisk møde om voksnes læring
  voksenlæring |Danmark
  24-01-2020

  Nordisk møde om voksnes læring

  For inviterede deltagere

 • Vegard Herlyng er daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som har tatt resolutte grep for å tilby utdanning i bærekraft. Endringene skjer raskt, vi må lære i fart, sier han. Foto: Torhild Slåtto
  etter- og viderutdanning bærekraftig utvikling næringsliv |Norge
  23-01-2020

  Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

  Næringsliv og offentlig sektor mangler kompetanse i bærekraftøkonomi. Dette kompetansegapet ble tydelig avdekket i en rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling validering vuxenutbildning |Sverige
  23-01-2020

  Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

  Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • Charlotte Romlund Hansen (tv) og Lise Lotte Toft forklarer, at man spejler sig i FN’s verdensmål om uddannelse, og her spiller specielt de digitale skills for voksne ind, fordi det er vigtigt, at vi ikke får et A- og B-hold på området.
  basiskompetence voksenlæring |Norden
  22-01-2020

  Det danske formandskab 2020

  Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden – også for voksne. Det er især børn og unge, der fokuseres på i det danske formandskab i Nordisk Ministerråd 2020, men de voksne er ikke glemt, forsikrer kontorchef Lise Lotte Toft og specialkonsulent Charlotte Romlund Hansen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  22-01-2020

  Brister inom kommunal vuxenutbildning

  I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

 • NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
  fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring |Norden
  22-01-2020

  Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

  Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetenceudvikling vejledning voksenlæring |Færöerne
  21-01-2020

  Validering og mangel på arbejdskraft

  Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

 • basic skills competence development adult learning |Norden
  21-01-2020

  Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  How can we turn challenges into opportunities?

 • Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
  innovasjon utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  21-01-2020

  Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

  Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

 • Foto: www.pixabay.com
  utbildningspolitik validering vuxnas lärande |Sverige
  21-01-2020

  Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

 • Foto: www.pexels.com
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  17-01-2020

  Aflyst: Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 • vuxnas lärande |Norden
  16-01-2020

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

  Vision 2030

 • Foto: www.pixabay.com
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  16-01-2020

  Möte med isländska deltagare i NVL

  Fundur íslenskra fulltrúa í Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna verður haldinn 6. Febrúar kl. 10.00-12.00.

  Staðsetning er

 • Foto: www.pixabay.com
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  16-01-2020

  Vägledarträff

  Gemensamt möte med Nordisk nätverk för vägledning och Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning, NFSY. 

  Endast inbjudan,

 • Foto: Marja Beckman
  validering yrkesutbildning |Sverige
  10-01-2020

  ”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

  Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

 • Foto: Pixabay.com
  osaamisen kehittäminen aikuisten oppiminen |Finland
  09-01-2020

  Aikuisten perustaidot - kansallinen verkostotapaaminen

  Paikka: MOW, Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki Lounas 12.00-13.00 (NVL tarjoaa)

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  09-01-2020

  Transformative Læringscirkler: En organisk og fleksibel model for læring

  Hvordan kan kompetencer udvikles hos de undervisere, der skal medvirke til et kontinuerligt kompetenceløft af voksne i et samfund og på et arbejdsmarked, der stadigt forandrer sig? Transformative Læringscirkler er et godt bud – til flere grupper.

 • Mynd: www.pixabay.com
  aðlögun |Norden
  07-01-2020

  Aðlögun flóttamanna með starfsmiðaðri menntun

  – Handbók, verkfæri á netinu og raunveruleg dæmi í Evrópuverkefni með styrk frá Erasmus+

 • Mynd: Birgitte Reimer
  fjarkennsla símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  06-01-2020

  Rafræn náms- og starfsráðgjöf er framtíðin

  Danir eru á góðri leið með að þróa rafræna náms- og starfsráðgjöf, sem verkfæri þar sem hægt er að nálgast ráðgjöf ýmist til almennrar menntunar eða fullorðinsfræðslu. Álendingar, Færeyingar og Grænlendingar telja góð tækifæri felast í rafrænni náms- og starfsráðgjöf.

 • Kuva: www.pexels.com
  vapaa sivistystyö |Danmark
  06-01-2020

  ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten” nyt podcastien muodossa

  Tanskan kansanopistoyhdistys FFD on julkaissut kirjasarjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten”. Kirjasarjassa käsitellään kansanopistoihin liittyviä aatehistoriallisia, historiallisia ja ajankohtaisia aiheita.

 • osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen aikuisten oppiminen |Norge
  06-01-2020

  Motivaatio tutkinnon suorittamiseen nousee, kun ammattiopintoihin yhdistetään perustaitojen vahvistaminen

  Näin kertoo tuore tutkimus, jonka NIFU-tutkimuslaitos on tehnyt Norjan elinikäisen oppimisen viraston, Kompetanse Norgen, toimeksiannosta.

 • Kuva: Birgitte Reimer
  etäopetus elinikäinen oppiminen ohjaus |Norden
  06-01-2020

  E-ohjaus on tulevaisuutta

  Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

 • demokrati livslang læring utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  06-01-2020

  Utdanningstiltak

  Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

 • motivation vuxnas lärande |Norden
  03-01-2020

  Motivation att lära hela arbetslivet

  Motivation är enligt svenska nationalencyklopedin en ”psykologisk term för de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika håll”. Motivation är därmed att betrakta som en katalysator och i vissa fall som helt avgörande för att få till stånd kompetensutveckling – och det både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Men hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning? Vilka är hindren och framgångsfaktorerna för medarbetare att ständigt utvecklas i och på arbetet? När Nordisk nätverket for kompetensutveckling i och för arbetslivet träffades i Köpenhamn i november 2019 sattes fokus just på medarbetares motivation till kompetensutveckling.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  19-12-2019

  Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

  Roadmap 2018 on raportti, johon NVL –aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto kokosi yhteen tiiviisti erilaiset kokonaisuudet, jotka

 • Foto: pexels.com
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Island
  19-12-2019

  De digitala kompetens hjulet

  VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

 • Foto: pexels.com
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2019

  Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

  Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

 • integration vuxnas lärande |Sverige
  18-12-2019

  Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

  Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

 • Sti på fjeldet med varder eller milepæle til at markere retningen. Der er brug for en klar retning for færøsk voksenuddannelse med politisk prioritering samt de nødvendige økonomiske ressourcer. Foto: privat.
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  18-12-2019

  Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til

  Politikeres holdning til voksenuddannelse på Færøerne, og betydningen af vejledning og gode rammer for voksenlæring.

 • Foto: pexels.com
  kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Island
  17-12-2019

  Film om dyslexi hos vuxna

  Arbetsgivarnas Organisation SA ska medfinansiera en film om dyslexi.

 • equal opportunities education policy adult education |International
  17-12-2019

  UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4)

  UNESCO report shows that in almost one-third of countries, fewer than 5% of adults aged 15 and above participate in education and learning programmes.

 • Foto: www.pexels.com
  folkeoplysning voksenlæring |Danmark
  17-12-2019

  "Højskolens 10 bud – på en skole for livet" nu som 5 nye podcasts

  FFD, Folkehøjskolernes forening, har udgivet en bogserie med titlen ”Højskolens 10 bud – på en skole for livet”, hvor idehistoriske, historiske og aktuelle debattemaer, der vedrører højskolen tages op.

 • fleksibel læring bærekraftig utvikling høyere utdanning kompetanseutvikling |Island
  16-12-2019

  CleverCompetance: en kreativ workshop om Verdensmålene

  Intervju med Hildur Oddsdóttir NVL koordinator i Island og deltakere i workshopen: CleverCompetance

 • Foto: Birgitte Reimer
  fjernundervisning livslang læring vejledning |Norden
  16-12-2019

  E-vejledning er fremtiden

  E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

 • kompetanseutvikling livslang læring voksnes læring |Norge
  14-12-2019

  Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

  Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.

 • utdanning i fengsel fleksibel læring etter- og viderutdanning |Island
  13-12-2019

  Podcast: Fjernundervisning for fengselsbetjenter

  I 2018 fikk Starfsmennt oppgaven med å gjøre om tradisjonell stedbunden opplæring for fengselsbetjenter til online eller fjernundervisning.

 • accreditation of prior learning |Norden
  09-12-2019

  National validation network

  – a reality check for EU visions

 • Foto: Nina Lindgren, Unplash
  livslångt lärande validering |Sverige
  09-12-2019

  Nationell valideringskonferens

  För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

 • Foto: Sigrun Svafa
  fleksibel læring like muligheter voksnes læring |Island
  09-12-2019

  Omvendt læring i Keilir aktiverer studenter

  Populære utdanningstilbud for voksne hvor forskjellige undervisningsmetoder og teknikker i skolearbeidet er foreslått for å dekke allsidige behov.

 • I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo
  motivation vuxnas lärande |Åland
  02-12-2019

  PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

  Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet.
  – Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen.
  Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

 • Foto: www.pixabay.com
  integration erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norden
  28-11-2019

  Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

  – håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

 • Norjan kielen opettaja Karense Foslienin yksinkertainen ja innovatiivinen norjan kielen opetusmenetelmä on tavoittanut ison joukon ihmisiä. Kuva: Torhild Slåtto
  monimuoto-opetus innovaatio aikuisten oppiminen |Norge
  28-11-2019

  Innovointi koulutus- ja opetusalalla – helppoa määritellä, vaikeaa toteuttaa

  Innovatiivisuus on nyt muotia. Mieluiten innovaatioita pitäisi syntyä kaikilla aloilla, myös opetus- ja koulutusalalla. Innovoinnissa voidaan sanoa olevan kyse siitä, että keksitään jotain uutta ja hyödyllistä, jota sitten hyödynnetään. Määritelmä sinänsä on yksinkertainen, mutta innovointi itsessään on paljon vaativampaa.

 • harvaan asuttu alue elinikäinen oppiminen ohjaus aikuisten oppiminen |Norden
  28-11-2019

  Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

  Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

 • Foto: Antra Carlsen
  livslångt lärande vägledning vuxnas lärande |Norden
  27-11-2019

  Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

  Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

 • símenntun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  27-11-2019

  Ný skýrsla um rafræna náms- og starfsráðgjöf á Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi

  Líkan NVL og ráðleggingar fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf á sjálfstjórnarsvæðunum: Grænlandi Færeyjum og Álandseyjum.

 • Norskukennarinn Karense hefur náð til skara námsmanna með sinni einföldu, nýskapandi aðferð við norskukennslu og miðlun. Mynd: Torhild Slåtto
  dreifmenntun nýsköpun nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norge
  27-11-2019

  Nýsköpun í menntun og fræðslu - auðvelt að skilgreina, erfitt að framkvæma

  Nýsköpun er komin í tísku. Við eigum helst að vera skapandi á öllum sviðum, líka í fræðslu og menntun. Nýsköpun má útskýra með því að finna upp á einhverju nýju, sem er gagnlegt og er notað. Skilgreiningin er svosem nógu einföld, en framkvæmdin er talsvert meira krefjandi.

 • Foto: Johanni Larjanko
  lýðræði fjarkennsla dreifmenntun |Norden
  27-11-2019

  Stafrænir miðlar hafa gerbreytt lífi mínu

  Framtíðin varð ekki eins björt eins og við héldum fyrir fáeinum árum síðan. Meðal annar vegna þess að tæknifyrirtæki í viðskiptum reyna að kaupa sálir okkar og vegna pólitískra vinda sem blása í ólíkar áttir eftir hverjar kosningar. DialogWeb hitti Alastair Creelma – á fjarfundi – áhrifavald í Distans neti NVL sem innan skamms verður lagt niður.

 • Foto: www.pexels.com
  folkeoplysning voksenuddannelse |Danmark
  26-11-2019

  De danske folkehøjskoler fejrede 175år jubilæum

  – med elevfremgang der viser at højskolen stadig er aktuel

 • Foto: www.pixabay.com
  näringsliv utbildningspolitik vuxenutbildning |Island
  22-11-2019

  Ny rapport om utbildning och arbetslivet

  Arbetsgivarnas organisation (SA) presenterade i början av månaden en rapport om utbildning på Island. Den diskuterar de viktigaste utmaningarna som utbildningssektorn på Island, förskolor, grundskolor, högskolor, universitet och gymnasieskolor står inför.

 • Foto: www.pexels.com
  IT færdigheder kompetenceudvikling voksenlæring |Danmark
  22-11-2019

  Pædagogisk og didaktisk kvalitet i digitale læringsforløb for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut har i et litteraturstudie undersøgt udvalgte danske og engelske forskningsresultater om, hvad der kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb for voksne i efter- og videreuddannelse.

 • kompetensutveckling |Norden
  21-11-2019

  Webbinarie: Introduktion till Lärandecirklar

  Modell för kompetensutveckling

 • Foto: www.pexels.com
  realkompetanse veiledning voksnes læring |Norge
  18-11-2019

  Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

  OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

 • Foto: www.pexels.com
  vejledning voksenlæring |Norden
  15-11-2019

  Seminar om IKT og vejledning

  Sted: Hotel Hans Egede. 1. sal - konferencerum

 • Fullbooket konferansefrokost med over 100 deltakere, 50 på venteliste. Foto: Anne Solsvik
  innovasjon kompetanseutvikling språk voksnes læring |Norden
  14-11-2019

  Stort oppmøte på Kompetansefrokost om språk i arbeidslivet

  Nordisk nettverk for voksnes læring og Kompetanse Norge vekket engasjement med spørsmålet om hva som er god nok språk-kompetanse til å delta i arbeidslivet. To norske og ett svensk eksempel på språkfremmende arbeidsplasser ble presentert i paneldebatten.

 • yderområder livslang læring vejledning voksenlæring |Norden
  14-11-2019

  Ny rapport om e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder

  NVL’s model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder: Grønland, Færøerne og Åland.

 • Foto: www.pexels.com
  højere uddannelse uddannelsespolitik voksenlæring |Grønland
  11-11-2019

  Med børn skal land bygges

  En meget stor andel af landets børn og unge i Grønland kommer ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Således er blot 40 % af dem, der forlader folkeskolen, i gang med en ungdomsuddannelse et år efter de har færdiggjort folkeskolen. 50 % af dem, der påbegynder en ungdomsuddannelse, ender dog med at droppe ud. Dermed risikerer en stor gruppe af landets børn og unge at blive marginaliseret, fordi de ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. For at imødegå denne enorme problemstilling er arbejdet med en ny skolereform igangsat. En skolereform, der blandt andet vil have indflydelse på vejledningsområdet i Grønland.

 • Foto: Shutterstock
  nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  11-11-2019

  Årsmöte Arbetslivets utbildningscenter

  - kommer att hållas torsdagen 28. November kl. 9.30

 • Norsklærer Karense har truffet et stort publikum med sin enkle, innovative metode i norskundervisning og formidling. Foto: Torhild Slåtto
  fleksibel læring innovasjon voksnes læring |Norge
  08-11-2019

  Innovasjon i utdanning og opplæring - lett å definere, vanskelig å få til

  Innovasjon er blitt mote. Vi skal helst være innovative på alle områder, også i opplæring og utdanning. Innovasjon kan forklares med å finne fram til noe nytt, som er nyttig og blir nyttiggjort. Definisjonen er enkel nok, men å gjøre det er atskillig mer krevende.

 • flexibelt lärande |Norden
  06-11-2019

  Webbinarie: Introduktion till To-Do-metoden

  Webbinarieserie: Introduktion till transformativa lärandecirklar och To-Do-metoden. Del 1 av 3

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  06-11-2019

  Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

  Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag? Detta fokuserade Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. De visade på hur de lyckats synliggöra avkastningen på investeringar i kompetensutveckling och använda resultatet som motivationskraft för ett fortsatt löpande lärande. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll.

 • |
  04-11-2019

  NVL brochure

 • Sylvia Zachariassen er sekretær ved Færøernes Universitet. Hun har deltaget i et valideringsforløb. Foto: privat
  kompetenceudvikling livslang læring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  01-11-2019

  Valideringens muligheder – omsider også på Færøerne

  Validering! Et ord, der i de fleste nordiske lande næppe har den store nyhedsværdi. Men på Færøerne er validering langt om længe en mulighed for voksne uden uddannelse.

 • fängelseutbildning |
  30-10-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 • kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse |Norden
  30-10-2019

  IKT og vejledning

  Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

 • |Sverige
  30-10-2019

  Voksenlæreren og innovation / The Adult educator and innovation 27-28 september 2017, Lund, Sweden

 • Foto: Pixabay
  voksenlæring |Færöerne
  30-10-2019

  Færøerne 2019

  På Færøerne er voksenuddannelsen ikke organiseret som et samlet tilbud, men voksne har mulighed for at uddanne sig på lige fod med yngre borgere i landet. Muligheder for voksenuddannelse består i dag af forskellige uddannelsestilbud, hvor der ikke nødvendigvis gøres forskel på unge elever og voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at videreuddanne sig.

 • Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
  grunnleikni menntastefna nám fullorðinna |Finland
  29-10-2019

  „Ævinám má ekki verða að möntru“

  Hver á að standa straum af kostnaðinum við nám í framtíðinni? Ótal aðilar lýstu eftir betri fjárhagslegum módelum fyrir nám framtíðarinnar og raunfærnimat í evrópsku starfsmenntavikunni í Helsinki. Finnski menntamálaráðherrann Li Andersson lagði sérstaka áherslu á bætta grunnleikni.

 • Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Ljósmyndari: Hulda Anna Arnljótsdóttir
  nýsköpun nám fullorðinna |Island
  29-10-2019

  CleverCompetence – Skapandi vinnusmiðja um heimsmarkmiðin

  Það er mikilvægt að mynda sér skoðun og vera virkur á þann hátt er hægt að hafa áhrif! Nýtið ykkur tækifærið sem vinnusmiðjan veitir til að mynda ykkur skoðun. Nýtið tækifærið til þess að vera skapandi, ímyndið ykkur hvaða framtíð þið og vinir ykkar viljið upplifa árið 2030.

 • Kuvassa vasemmalta panelisti Åshild Olaussen, alustaja Ragnhild Lied ja panelisti Jorma Malinen ensimmäisellä rivillä. Kuva: Camilla Lindberg
  perustaidot koulutuspolitiikka aikuiskoulutus |Finland
  29-10-2019

  ”Elinikäisestä oppimisesta ei saa tulla mantraa”

  Kuka maksaa viulut tulevaisuuden oppimisesta? Ammattitaitoviikon aikana Helsingissä usealta taholta toivottiin parempia talousmalleja tulevaisuuden oppimisen ja validoinnin varalle. Suomen opetusministeri Li Andersson painotti parempien perustaitojen merkitystä.

 • Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir
  innovaatio aikuisten oppiminen |Island
  29-10-2019

  CleverCompetence – luova workshop globaaleista tavoitteista

  On tärkeää panostaa ja osallistua aktiivisesti, sillä vain siten voi vaikuttaa! Käyttäkää hyödyksi tämän workshopin tarjoama tilaisuus ja muodostakaa asioista oma käsityksenne. Hyödyntäkää tämä mahdollisuus luovuuteen ja kuvitelkaa, millaista tulevaisuutta te ja ystävänne elätte vuonna 2030.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Norge
  29-10-2019

  Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

  Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

 • Kuva: Pexels
  koulutuspolitiikka aikuiskoulutus ammatillinen koulutus |Danmark
  29-10-2019

  Ammattikoulutukseen sijoittaminen tuo yhteiskuntataloudellista voittoa

  Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien kouluttaminen on yhteiskunnalle hyvä sijoitus.