• motivation vägledning |Sverige
  30-04-2013

  Om tyst kunskap

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • kortutbildade studieavbrott |Sverige
  07-05-2013

  Anders går sin egen väg

  Att man kan bli en popup i stället för en dropout visar Anders Näsmans berättelse om hur han efter en strulig tonårstid och utan avgångsbetyg från grundskolan klarat sig utmärkt i arbetslivet.

 • |Sverige
  07-05-2013

  Finlandssvenska vägledardagar i Åbo

  Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet inbjuder till Finlandssvenska Vägledardagar med temat Vägledning 2020 den 2-3 oktober 2013 i Åbo. Seminariet riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid TE-byråer, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

  Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 • |Danmark
  15-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Norge
  15-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Norge
  15-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Island
  15-05-2013

  Nám er vinnandi vegur - Styrkir til að efla starfsmenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Umsóknarfrestur er til 1. júní 2013.

 • |Island
  15-05-2013

  Stofna lýðskóla á Seyðisfirði

  Nú er unnið að undirbúningi að stofnun lýðskóla, Lungaskólans á Seyðisfirði. Gert er ráð fyrir að fyrstu nemendurnir hefji nám í byrjun næsta árs.

 • |Norge
  15-05-2013

  Spennende utvikling hos nettskolene

  De offentlig godkjente nettskolene i Norge gjennomførte 28 utviklingsprosjekter i fjor. - Prosjektene viser både bredde og styrke, sier daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Torhild Slåtto. NFF har som oppgave å levere en samlet rapport over alle prosjektene til Vox, og rapporten for 2012 er nå klar.

 • |Norge
  15-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Sverige
  20-05-2013

  Dropouts, popups och andra bullar

  Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande

 • |Finland
  20-05-2013

  Drop-outeja, pop-upeja ja muuta mielenkiintoista

  Koulutuksen tarjoajien ja elinkeinoelämän tulee tehdä enemmän yhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Tästä

 • |Finland
  20-05-2013

  Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

  Ajatushautomo DEA:n tuoreesta raportista käy ilmi, että ammattikoulutusta suorittavien osuus kaikista nuorisoasteen opiskelijoista on Tanskassa pienempi kuin muissa Euroopan maissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Suomenruotsalaiset ohjauspalvelupäivät

  Aluehallintoviraston ruotsinkielinen opetusyksikkö järjestää 2. - 3. lokakuuta 2013 Turussa suomenruotsalaiset ohjauspalvelupäivät, joiden teeman on Ohjaus 2020. Seminaarin kohderyhmänä ovat koulutusorganisaatioissa toimivat opinto-ohjaajat, TE-toimistojen koulutusneuvojat ja psykologit, oppisopimustoimistojen koulutussuunnittelijat, maahanmuuttajapalveluiden parissa työskentelevä henkilöstö, nuorten työpajojen ja muiden pajojen henkilöstö jne.

 • |Finland
  20-05-2013

  Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutusalalle suunnatun apurahan. Taustalla on hallituksen päätös käynnistää kampanja, jonka otsikkona on "Opinnot ovat mahdollisuus". Apurahaa voi hakea 1.6.2013 asti.

 • |Finland
  20-05-2013

  Seydisfjordiin perustetaan kansanopisto

  Itä-Islannin Seydisfjordiin ollaan perustamassa uutta kansanopistoa, Lungaskolenia. Ensimmäisten opiskelijoiden on määrä aloittaa Lungaskolenisssa ensi vuoden alussa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Jännittäviä verkko-opetuksen kehityshankkeita

  Norjalaisissa viranomaisten hyväksymissä verkko-oppilaitoksissa toteutettiin viime vuona 28 kehityshanketta. - Hankkeet kertovat sekä laaja-alaisuudesta että vahvuudesta, sanoo Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liiton NFF:n toiminnanjohtaja Torhild Slåtto. NFF:n tehtävänä on toimittaa kaikista hankkeista koottu koontiraportti Voxille, ja vuoden 2012 raportti on nyt valmis.

 • |Finland
  20-05-2013

  Matkalla kohti laatukehystä

  Meiltä puuttuu kattava perustaitojen laatukehys, joten pyrimme kehittämään sellaisen tämän hankkeen avulla, toteaa Graciela Sbertoli Norjan elinikäisen oppimisen virastosta Voxista. Hän johtaa hanketta "A roadmap towards a quality framework for basic skills provision", joka on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

  Kansansivistyspoliittisen asiakirjan Folkbildningens Vägval & Vilja (Kansansivistyksen valinnat & tahto) tehtävänä on selventää kansansivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä sitä, mitä kansansivistyskenttä kokonaisuutena on valmis tekemään. Asiakirjan laadintatyöhön on osallistunut joukko kansanopistoja ja sivistysliittoja eri puolilta Ruotsia.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Sverige
  20-05-2013

  Uusia kotouttamistoimia

  Hakevaan toimintaan panostaminen ja maakuntaan vastikään muuttaneille suunnatut tiedotustilaisuudet ovat esimerkkejä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tämänvuotisista uusista toimista, joilla pyritään edistämään tulokkaiden kotoutumista. Ahvenanmaalle vasta muuttaneet kutsutaan myös juhlimaan itsehallintopäivää Maarianhaminan torille 9. kesäkuuta.

 • |Finland
  20-05-2013

  Etäopiskelu kiinnostaa monia

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Vágissa aloitti kuukausi sitten toimintansa etäopintokeskus. Alkuun valikoimissa oli 12 eri koulutusohjelmaa, mutta tällä hetkellä keskuksen kautta voi hakeutua jo 27 eri koulutusohjelmaan, joita järjestävät Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sijaitsevat oppilaitokset.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

  Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

 • |Finland
  20-05-2013

  Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu

  Osaamisen kehittäminen yrityksissä on muuttunut yhä joustavammaksi. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta. Tutkimuksen mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

 • |Island
  20-05-2013

  Danskir nemar í starfnámi eru eldri en nemar annarsstaðar í Evrópu

  Í nýrri skýrslu frá DEA kemur fram að hlutfall nemenda í starfsnámi á framhaldsskólastigi er lægst í Danmörku.

 • |Island
  20-05-2013

  Myndugir borgarar og skuldbindandi samfélög

  - Umræðubók, sem spáir fyrir um hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélagi framtíðarinnar.

 • |Island
  20-05-2013

  Aðgengi að alþýðumenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt rannsókn um aðgengi að lýðskólum og alþýðufræðslu. Aðgengi hreyfihamlaðra og fólks sem á við námsörðugleika að stríða var kannað sérstaklega.

 • |Island
  20-05-2013

  Færniþróun á vinnustöðum einkennist af margbreytileika

  Færniþróun á vinnustað er orðin sveigjanlegri. Þetta er niðurstaða könnunar sem finnsku atvinnurekendasamtökin vinnuveitendasamtökin, Finlands Näringsliv EK. Samkvæmt könnuninni fer færniþróun innan fyrirtækjanna fram með námi sem ekki leiðir til prófs, heldu með kynningum, ráðgjöf og ólíkra menntaviðburða.

 • |Island
  20-05-2013

  Náms- og starfráðgjafadagar fyrir sænskumælandi Finna í Åbo

  Sænski hluti héraðsstjórnsýslunnar býður til Náms- og starfsráðgjafadaga fyrir sænskumælandi Finna undir þemanu Ráðgjöf 2020, í Åbo (Turku) dagana 2. og 3. október 2013. Námskeiðið er einkum ætlað leiðbeinendum, ráðgjöfum við menntastofnanir, námsráðgjöfum og sálfræðingum á vinnumarkaðsskrifstofum, námsskipuleggjendum á miðlunum fyrir námssamninga, starfsfólki fyrirtækja sem bjóða upp á þjónustu fyrir innflytjendur, auk starfsfólks stofnana og verkstæða fyrir ungt fólk.

 • |Island
  20-05-2013

  Spennandi þróun hjá netskólunum

  Netskólar sem hafa hlotið viðurkenningu frá opinberum aðilum unnu alls 28 þróunarverkefni í fyrra. Verkefnin endurspegla bæði breidd og styrk, segir framkvæmdastjóri norsku samtaka fjarkennsluaðila (NFF) Sambandinu ber að skila samantekt á öllum verkefnunum í skýrslu til Vox og skýrslan fyrir 2012 liggur nú fyrir.

 • |Island
  20-05-2013

  Stefnt að gæðum

  - Okkur skortir heildstæð gæðaviðmið fyrir nám í grunnleikni, og tilgangurinn með verkefninu er að gera tilraun til þess að skapa þau, seigir Graciela Sbertoli hjá Vox. Hún stýrir verkefninu “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” sem nú er unnið hörðum höndum að.

 • |Island
  20-05-2013

  Nýtt stefnumótandi skjal frá alþýðufræðslunni: Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar (Folkbildningens Vägval & Vilja)

  Stefnumótunarskjalið Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar á að varpa ljósi að hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélaginu og hvers sameinuð alþýðufræðsla er megnug. Lýðskólar og fræðslusambönd í allri Svíþjóð tóku þátt í samningu skjalsins.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.