Noen tips for å komme i gang med nettbrett/Ipad

Den viktigste forutsetningen for å kunne lære noe gjennom digitale verktøy er at verktøyene fungerer og at de fungerer effektivt. Det vil blant annet si at oppstart og avslutning ikke skal ta 50 minutter, slik det kan gjøre med datamaskiner. Med nettbrett tar dette 4 sekunder. Lagring kan skje raskt og sikkert. Det må være enkelt å kunne dokumentere læring og kunne gi formativ og summativ vurdering. Det skal være enkelt og med minimum bruk av tid på å dele tekst, bilde og lyd mellom deltakere og lærere. Det å ha en robust digital infrastruktur og ha tenkt igjennom hvilke konsekvenser den digitale infrastrukturen kan få for undervisning og læring er helt avgjørende for læringsmulighetene og mulighetene for utviklingsarbeid.

Ha en rolig oppstart

Det er viktig med en rolig og godt planlagt start for å kunne bruke mest tid på å utvikle god digital didaktikk istedenfor å slite med dårlige og krevende digital infrastruktur. Lærerne får god tid tid for å bli godt kjent med det nye verktøyet før klassene begynner å bruke nettbrett og andre digitale ressurser.Hvis det blir mange problemer med pålogging, nettverk, lagring, gjenfinning og deling i starten, er det mange lærere og deltakere som gir opp.

Ha ekstra ressurser fra It-avdelingen på skolen i starten

It-ressursen brukes i starten til at alle lærerne som skal bruke teknologien lærer hvordan nettbrettene skal settes opp, apper skal lastes ned og hvordan oppdateringer skal foretas. Med god opplæring på dette i starten kan lærerne selv løse digitale problemer og utfordringer uten hjelp fra It-avdelingen senere. Lærerne får stor grad av kontroll over teknologien som gir en trygghetsfølelse som er god å ha når ting ikke fungerer og som gjør at lærerne kan bruke energien på det pedagogiske arbeidet.

Velg en digital infrastruktur som tar hensyn til sikkerhet og pedagogikk

Det er viktig med en digital infrastruktur som gjør det mulig å bruke minst mulig tid på nedlasting, oppdatering, lading og stabilt nett osv. Lærer og it-ansvarlig på skolen kan finne gode løsninger sammen. Det kan være at pedagogen ser andre muligheter og hindringer enn en it-ansvarlig.

La deltakerne få hvert sitt nettbrett.

Et nettbrett er ikke som en pc. For å få utnyttet mulighetene fullt ut er det best om deltakerne har hvert sitt nettbrett.
Det å dele nettbrett blir litt som å dele kladdebok.

Finn en god måte å dele programmer, apper, bilder og tekster på

Det er viktig å finne gode løsninger for deling av programmer, apper og oppgradering av disse og ikke undervurdere betydningen av å ha gode rutiner for dette. Her er det vanskelig å gi gode råd, fordi teknologien og delingsmulighetene og begrensningene endres raskt. Vårt råd er at skolen må ha tett kontakt med personer eller firmaer som følger med på denne utviklingen og som kan gi gode råd innenfor dette området.

Hvordan man sikrest, best og mest mulig effektivt kan dele bilder, tekst, film og lyd er det også viktig å ha kunnskap om når det gjelder nettbrett. Her finnes det mange muligheter, både gjennom Skylagringstjenester som Dropbox, ICloud, Google Drive og Showbie. I tillegg kan man på Apple sine effektivt dele produkter via Air Drop. En annen måte er selvsagt som vedlegg i SMS eller Mail.

La deltakerne få ta med nettbrettet hjem etter skoletid

Mange apper og ressurser er for gode til at de bare kan tas i bruk på skolen. For deltakerne er det viktig å også kunne fortsette språklæring utenom kurstiden og uten lærer til stede. Når deltakerne får nettbrettet med seg hjem frigjøres mye tid til pedagogisk arbeid i klassen og deltakerne selv får ansvar for å sørge for lading. Når hver deltaker har sitt nettbrett, har de selv kontroll på sine tekster, bilder og lydopptak. Deltakerne bør skrive under på lånekontrakter med retningslinjer for bruk og ansvar. Erfaringene med å la deltakerne få nettbrett med hjem er så langt veldig gode. De passes godt på og blir sjeldent ødelagt.

Sett av ressurser til en It-pedagog som kan veilede og hjelpe ved behov.

Når skolen har bestemt seg for å ta i bruk digitale verktøylinje større skala er det viktig at lærere og deltakere får god opplæring i hvordan man best mulig kan bruke de digitale verktøyene til læring. Alt for ofte tilbys hel eller halvdagskurs en eller to ganger hvor verktøyene kort blir presentert og da gjerne av personer som kan den tekniske siden av verktøyene, men ikke har kjennskap til den pedagogiske bruken. Opplæringen må tilpasses den enkelte lærers og deltakers behov. Noen klarer seg fint med et kort kurs, andre trenger opplæring og veiledning over lengre tid, i grupper eller en til en.

Og som nevnt går den teknologiske utviklingen raskt også innenfor det pedagogiske feltet, så det er viktig med kontinuerlig oppfølging og kursing. En måte å følge med på er å arrangere Digital lunsj. Se i punktet under.

Organiser digital lunsj (Digilu) en gang i uken.

Det skjer mye nytt hele tiden og lærere og deltakere oppdager stadig nye måter å bruke ressursene på. Derfor er det nyttig at lærerne møtes og deler tips og diskuterer hvordan de kan bruke ulike digitale verktøy som Smartboard, Ipad, nettbrett PC og mobiltelefoner i språkopplæringen.


 

 


Spørsmål for refleksjon og diskusjon 1


Hva vet du om dine deltakeres bruk av og behov for digitale ferdigheter?

Gjør en spørreundersøkelse eller ha en gruppesamtale i klassen. Kanskje du må organisere dette med andre deltakere så dere kan bruke morsmålet som støtte og forklaringer:

 1. Har du smarttelefon? Hva bruker du den til? Hvordan har du lært deg dette? Er det noe mer du vil lære deg å bruke den til?

 2. Har du datamaskin? Hva bruker du den til? Hvordan har du lært deg dette? Er det noe mer du vil lære deg å bruke den til?

 3. Har du ipad/nettbrett? Hva bruker du den til? Hvordan har du lært deg dette? Er det noe mer du vil lære deg å bruke den til?

På bakgrunn av dette: Planlegg et undervisningsopplegg der deltakerne deler det de kan og vet om digitale verktøy og ressurser. Lag deg en oversikt over hvilke digitale ferdigheter de kan som du kan bygge på og ting som må lære. Hva kan de lære sammen, og hva må deltakerne lære individuelt? Sett opp en liste med prioriterte mål for hva de vil lære for å lære. (se for eksempel læringsmål for digitale ferdigheter for tips). For eksempel, helt i starten:

 • Slå på og slå av

 • Starte og avslutte programmer og apper

 • Ta bilder

 • Bruk av passord og brukernavn – innlogging

 • Kultur og regler for deling av bilder og informasjon. Sikkerhet.

 • Bruke lydopptaker

 • Bruke filmopptaker

 • SMS

 • Dele lyd, bilde, film

 • Hva er gratis og hva koster penger?

Da dukker et nytt spørsmål opp, til deg som er lærer: Hva kan du om dette? Og videre: Hva må du lære deg? Hvordan kan du lære deg det?
"Tips for å komme i gang" i menyen til venstre.

 
Finansierat av
Administreras av
Samarbetar med

 


Spørsmål for refleksjon og diskusjon 2

1. Hvordan er din klasseromspraksis når det gjelder bruk av digitale ressurser? Er det spesielle tema eller ferdigheter der du mener eller har erfart at digitale ressurser gir god støtte og bedrer læringsmulighetene for deltakerne? Hvorfor og hvordan?

2. Er det spesielle tema eller ferdigheter der du mener eller har erfart at digitale ressurser hemmer læring? Hvorfor og hvordan?

3. Hvilke gode ideer fikk du fra filmen?

4. Hvilke rammebetingelser eller forutsetninger trenger du på din skole i din klasse for å kunne ta i bruk digitale ressurser som en integrert del av undervisningen?

 


 

Spørsmål for refleksjon og diskusjon 3


1. Prøv å bruke google oversetter. Hvordan lærte du deg den eller hvordan kan du lære deg å bruke den? Hvordan kan du ha bruk for denne hjelpen i fritiden eller i jobben din?

2. Hvordan er det digitale en støtte for deltakeren? Hvilke andre måter kan deltakerne dine bruke oversettelsesprogrammet på for å forstå og lære på skolen og i hverdagen? Hemmer det læringen å bruke oversettelsesprogrammet?

3. På hvilken måte kan du og deltakerne møte utfordringen med upresise og feilaktige oversettelser?

4. Hvordan påvirker det læringen å få en feil oversettelse i stedet for å ikke få oversettelse i det hele tatt?

 


Spørsmål for refleksjon og diskusjon 4

 

1. På hvilken måte bruker du nå morsmålet som ressurs i opplæringen digitalt eller på andre måter?

2. På hvilke måter støtter bruk av morsmålet deltakernes læring av målspråket muntlig og skriftlig?

3. Hvilke muligheter tenker du at digitale verktøy kan styrke dette arbeidet?

4. Er det utfordringer eller uheldige sider ved dette? Hvorfor?

 Spørsmål for refleksjon og diskusjon 5
 

1. Er det noen merverdi å dele tips digitalt sammenlignet med å dele tips i en samtale i klassen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er læringsutbyttet i de to ulike måtene å gjøre det på? Hvordan kan du bidra til at deltakerne kan bruke deling av egne bilder, filmer og lyd til språklæring muntlig og skriftlig?

2. Hva kan du om personvern og sosiale normer for deling av informasjon på sosiale medier? Hva må du sikre at deltakerne kan om personvern og sosiale normer for deling av informasjon når dere bruker dette i undervisningen? Hvordan kan lage et undervisningsopplegg for at dette skal bli kjent? Hvilke utfordringer ser du med å dele bruk av bilder, filmer og tekster i klassen ved hjelp av digitale verktøy?

 


Spørsmål for refleksjon og diskusjon 6

1. Planlegg et prosjektarbeid som skal munne ut i en fotoutstilling. Hvilket tema kan inspirere deltakerne til å være kreative? Hvilke ressurser må du som lærer og klassen ha for å kunne gjennomføre et slikt opplegg med fotoutstilling?

2. Hvordan kan digitale ressurser bidra til at deltakernes kreativitet kommer til uttrykk i undervisningen? Hvilke språklæringsaktiviteter følger naturlig inn i prosessen? Hvordan bidrar prosjektet til literasitetsutviklingen?

 


Spørsmål for refleksjon og diskusjon 7

1. Det er brukt mye og brukes kanskje fortsatt mye tid på håndskriving i språkopplæringen for voksne på Spor 1. Er dette nødvendig i dag? Hvorfor/Hvorfor ikke?

2. Er det nødvendig å la opplæring i å skrive for hånd komme først i opplæringsløpet? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Det er debatt i forskningsmiljøer om lesing og skriving på papir versus digitalt, og om hvilken rolle dette spiller i opplæring og læring. Denne forskningen handler ofte om barn og ikke voksne. Den fokuserer heller ikke særlig på andrespråksperspektivet. På hvilken måte gjelder de ulike synspunktene voksne som lærer å lese i skrive på et nytt språk?

 

Spørsmål for refleksjon og diskusjon 8

Her har du sett flere klipp der deltakerne jobber selvstendig med nettbrettet på skolen for å øve på å uttale, lese og skrive ord.

1. Har dere mulighet for at deltakerne har egne nettbrett de kan bruke hjemme?

2. Hvordan kan dette organiseres på din skole? Kan deltakerne bruke mobiltelefonene sine som støtte på lignende måter?

 

Tips om apper eller verktøy til undervisningen

 

Listen her, over apper og ressurser, viser et utvalg i 2017. Listen viser bare et begrenset utvalg og appene oppdateres stadig. De som ønsker mer informasjon om appene og ressursene anbefaler jeg å gå til produktutviklernes egne nettsider.

Lærere og deltakere har funnet og finner fortsatt nye måter å bruke iPaden/nettbrettet på, og teknologien endres raskt. Det vil derfor være et stadig utviklingsarbeid for å finne ut hvordan teknologien kan gi ekstra støtte og hjelp i det krevende læringsarbeidet som andrespråkslæring i voksen alder er. Det er viktig å få bruke ressurser og bruk dem på måter slik at deltakerne i alfabetiseringsundervisningen skal kunne delta i samfunnet som blir stadig mer digitalisert. Det er i dette komplekse og raskt endrende kontinuumet språkopplæringen står i og må bevege seg i, åpent og kritisk.

Og skulle du ha oppdaget en app eller en ressurs som du tror andre kan ha nytte av: Del da vel!

Skriveverktøy
Skolestil 2 og 3

Beskrivelse: Enkelt skriveprogram med bokstavlyd, talesyntese og stavekontroll. Det er mulig å skrive ut teksten med støttelinjer, slik at man kan se hvor bokstavene ligger på linjene. Man kan legge til ekstra støttelinjer til en tekst man har skrevet i Skolestil, skrive teksten ut og øve på håndskrift. Teksten kan deles og kopieres til andre apper som Bookcreator, Showbie mm. Appen egner seg godt til bokstavlæring, lesestøtte og skriving.
Tilgjengelighet: Kan brukes på alle plattformer. Finnes på dansk.
Online/offline: Kan brukes online og offline

Google translate
Beskrivelse: Google translate er mye i bruk selv om vi vet at oversettelsene ikke alltid stemmer. For stadig flere språk er det mulig å si ordet eller setningene man vil ha oversatt. Google translate oversetter det man sier og leser opp oversettelsen. I slike tilfeller kan man bruke Google translate uten å måtte kunne lese eller skrive på morsmålet eller språket man lærer. Det er å håpe at dette også kommer på språk i land hvor mange innbyggere ikke kan lese og skrive på morsmålet.
Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Mange språk nå kan lastes ned på det det digitale verktøyet man bruker og da ha tilgang til Google translate offline. De språk man ikke kan laste ned krever online for å kunne oversettes fra eller til.

Into words
Beskrivelse: Skriveprogram med bokstav, lyd, talesyntese, ordprediksjon og stavekontroll. Ved å kjøpe en tilleggsfunksjon kan man skanne en tekst med kamera og få teksten lest opp.
Tilgjengelighet: Fungerer på alle plattformer. Finnes også på dansk
Online/offline: Fungerer både online og offline

Bookcreator

Beskrivelse: Denne appen kan brukes til å lage multimodale bøker. Man kan skrive tekster, ta opp lyd, legge til bilder, skrive for hånd, legge til film. Tekster man skriver kan bli lest opp. Bøkene kan deles og publiseres online. Det fine med Bookcreator er at lærere og deltakere kan dele bøker med hverandre og at de som åpner bøkene i Bookcreator kan arbeide videre med bøkene. Her er mange muligheter for samarbeid.
Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Fungerer online og offline

Padlet

Beskrivelse: Denne ressursen fungerer som en digital oppslagstavle. Man oppretter en side i programmet og den får en nettadresse. Nettadressen gis videre til deltakerne som så kan logge seg på siden. Deltakerne kan legge til bilder, lyd, film og tekst parallelt. Det vil si man kan arbeide på samme side på samme tid og alle ser hva alle gjør.
Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Fungerer bare online

Ordlæringsverktøy
Bitsboard
Beskrivelse: I denne appen kan man jobbe godt og variert med å lære nye ord og setninger. Ressursen er enkel å bruke for de som skal lære ord og setninger. Som lærer må man jobbe litt med å bli kjent med hvordan man deler læringsspill eller Boards. Når man har knekket “Bitsboardkoden” står man foran et hav av mulighet for differensiering. Man kan lage egen læringsspill eller laste ned læringsspill andre har laget. Ved å legge inn lyd, bilde og tekst genererer man 29 ulike læringsspill med ulike lytte, lese, uttale og skriveoppgaver. Man får direkte tilbakemelding på om man har løst læringsoppgavene riktig. Resultatet kan og sendes til lærer.
Tilgjengelighet: Bare tilgjengelig på enheter med IOS. Instruksjonsspråket er engelsk, men det er ikke forstyrrende selv om man ikke kan engelsk.
Online/offline: fungerer både online og offline

Kamera
Beskrivelse: Kameraet på iPaden er en av de viktigste og mest brukte verktøyene vi tar i bruk på våre kurs. Bilder og film kan brukes for å lære nye ord og dialoger, og bildene kan brukes inn i tekster og bøker (Bookcreator). Film og bilder kan brukes i prosjekter som fotoutstilling, dokumentasjon av arbeidsoppgaver i arbeidsretting eller som huskelapper fra undervisningen (ta bilde av hjemmeleksa i stedet for å skrive den ned….) Bildene kan deles via Air Drop.
Bildene som tas med iPaden lagres automatisk i bildearkivet. Her kan man videre enkelt bearbeide bilder før man jobber videre med disse. En fin funksjon er å lage en bildeserie av en fotosekvens. Bildeserien kan man så jobbe videre med i undervisningen og integrere i arbeidet med ulike språkferdigheter.
Online/offline: Alltid tilgjengelig

Kahoot
Beskrivelse: Dette er en spillbasert læringsplattform er veldig populært. I denne plattformen kan man gjennomføre quiz, undersøkelser, diskusjoner og sette svar i riktig rekkefølge. Det finnes mange måter å bruke Kahoot på og det legges stadig inn nye verktøy i plattformen. Quiz kan brukes for å kartlegge forforståelsen, leseforståelse, lytte og leseforståelse. Deltakerne kan spille alene eller sammen med andre. Etter at en Kahoot er gjennomført kan man få laste ned svarene deltakerne har gitt. Resultatene kan brukes formativt eller summativt. Lærere og deltakere kan lage sine egne Kahooter eller finne ferdige Kahooter i Kahoots søkebase som man så kan redigere og tilpasse egne formål.
Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Kan bare brukes online

Læringsplattform
Showbie
Beskrivelse: Showbie er stedet for å lagre tekster, bilder, lyd. Det er og stedet hvor ukeplaner og lenker til andre nettsteder ligger. I Showbie er det mulig å skrive med digital penn på bilder og tekst man har lastet opp. Man kan og ta opptak av lyd og skrive små tekster til bilder direkte i Showbie. Dette gjør det mulig å gi tilbakemelding direkte på en side deltakerne har jobbet med. Denne læringsplattformen er enkel å ta i bruk og gjør at man kan ta vare på språklig produksjon og se hvordan og om det skjer en utvikling i språkinnlæringsprosessen.
Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer. Showbie på mobiltelefonen har færre funksjoner enn på iPad, Androide brett og PC.
Online/offline: Fungerer bare online

Cloud QR
Beskrivelse: Cloud Qr er en app hvor man kan lage Qr koder og bak hver Qr kode skjuler det seg informasjon av ulike slag. Det kan være en lenke til nettet, en tekst, en film man har laget, lyd og bilder. Ved å scanne koden kommer informasjonen som ligger bak koden frem på iPaden. Det er bare fantasien som begrenser mulighetene her. Det er mange bedrifter og nettsteder som benytter seg av Qr-koder for deling av informasjon. Ved å ta i bruk Qr-koder i undervisningen får man vist og prøvd ut hva Qr-koder er og selv få tilgang til skjulte tekster i hverdagen. Det fine med denne Qr-kode appen er at den både kan lage Qr-koder og kan scanne andre Qr-koder i en og samme app.
Tilgjengelighet: Cloud Qr Qr-kode apper finnes til alle plattformer
Online/offline: Informasjon som legger direkte inn i Cloud-Qr appen kan hentes frem offline. Dersom man legger lenker på nettet i Qr-koden må man være online for å finne informasjonen.

Film
Imovie
Beskrivelse: iMovie er appen som kan brukes for å lage filmer om prosjekter, turer eller arbeidsmåter. Det er en enkel app å ta i bruk. Bilder og filmer man har på kamerarullen på iPaden kan lastes opp. Musikk, tekst og lyd kan legges til filmer og bilder man laster opp. Film kan brukes for at deltakerne skal få lage en litt mer personlig presentasjon av seg selv for eksempel i forbindelse med språkpraksis.

Tilgjengelighet: Krever IOS (Mac, iPad eller iPhone)
Online/offline: Fungerer offline


Hverdagsapper

Hverdagsapper har vist seg å være gode i språklæringsøyemed, spesielt om appene inneholder viktig informasjon eller funksjoner for deltakerne på språkkurs. Våre favoritthverdagsapper er apper eller nettsteder hvor man få informasjon om været, reiseruter og billettpriser, billig mat, møbler og klær. Det kan være en stadig på jakt etter gode hverdagsapper og vi har nok bare så vidt har sett starten på de mulighetene som ligger for språklæring gjennom hverdagsapper. Gjennom å bruke hverdagsapper eller nettadresser som ikke er spesielt laget for utdanning jobber vi parallelt med digitale ferdigheter. «Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv» (Læreplanene i norsk og samfunnskunnskap s.11, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)


Vil du følge med på det som skjer hos meg? Padlet.com/elisabethbergan/Apptips