NVL Digital

NVL Digital – inklusion

Kontakt

Johanni Larjanko
Tel.: +358 44 770 6592
Email: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Anne Solsvik
Tel.: +47 95 73 18 70
Email: anne.solsvik@hkdir.no

Digitala kompetenser är aktuella och grundläggande i ett livslångt lärandeperspektiv. Övergången till ett hållbart samhälle får inte leda till att några exkluderas. Alla behöver få tillgång till samma förutsättningar. Utbildning spelar en viktig roll för att uppnå detta. NVL Digital bidrar till att digital kompetens bland den nordiska befolkningen ökar. Detta uppnår vi bäst genom att använda inkluderande metoder och samskapande. Även arbetslivet digitaliseras i snabb takt. För att hantera omställningen krävs digitala kompetenser och förståelse av hur det digitala påverkar arbeidsmåter og arbetsmarknad

NVL Digital består av två nätverk och är styrgrupp för ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet ska identifiera aktuella nordiska utmaningar och bidra till gemensamma nordiska lösningar för att stödja lärande för alla och utveckling av vuxnas digitala färdigheter. Dette inkluderer både vuxnas grundläggande digitala färdigheter, digitala färdigheter som efterfrågas i arbetslivetog färdigheter som vuxna behöver för att vara aktiva medborgare i en digitaliserat Norden.

NVL Digital – inklusion

NVL Digital – inklusion

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

NVL Digital – arbeidsliv

NVL Digital – arbeidsliv

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov. Nettverket samarbeider med representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i de fem nordiske land.

Temasida – digital delaktighet

Temasida – digital delaktighet

Digitaliseringen utvecklas i en allt snabbare takt. Det blir därmed viktigare att alla individer förses med de grundläggande digitala färdigheter som behövs för att fullt ut kunna delta i samhället, förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden och försvara sina rättigheter och intressen.