Validering i Norden - en viktig prioritet

Utveckling från 2005 fram till idag

När vi går
samman är
vi starkare

2005

Nätverket etableras

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och har funnits sedan 2005. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön.

Det börjar med
att alla samlas runt
samma bord

2006 - 2008

Nätverket utvecklas
och skapar överblick

NVL:s koordinator har en funktion som ”nod” i nätverket, samtidigt flyter kontakter och information också fritt mellan medlemmarna. Allas potential utnyttjas, nätverk ger plats till kreativitet, bygger på ansvar och tillit.

LÄS MER  

Alla letar efter
brickor som
saknas i
samarbete

2010

Plattform för vidare
utvecklingsarbete

Nätverket beskriver utmaningar och
ger rekommendationer för fortsatt arbete med validering och policyutveckling på både nordisk och nationell nivå. Rapporten "Udfordringar i arbeidet med anerkendelse af realkompetence (ARK)/validering i de nordiske lande" finns i engelsk, dansk och isländsk version.

LÄS MER  

Alla hinner med
tåget med stöd och
hjälp från andra

Synergier med
EU-arbete

Kvalitetssäkring

  1.  
  2.  
  3.  

System- och policy-
utveckling i Norden

Nätverket förädlar
projektprodukter

2017

Metodudveckling och
tjänster för praktikanter

-samarbete med Nordplus

  1.  
  2.  
  3.  

Samarbete och
nätverkande hjälper
länder til nya höjder

Effekter och
resultat nationellt

NVL publicerade i slutet av 2015 en rapport om validering inom folkbildningen Folkbildning and validation of key competences". Rapporten belyser de nyckelkompetenser som individerna behöver i dagens samhälle samt hur den nordiska folkbildningen kan bidra till att utveckla dessa och hur de kan valideras. Rapporten har presenterats på seminariet "We love kansalaisopisto" som arrangerades i samarbete med KoL i Helsingfors i februari.
Vurdering og anerkjennelse av realkompetanse er et viktig tema i utdannings- og integreringsperspektiv, og vesentlig spesielt for anerkjennelse av ikke-formell og uformell kompetanse. 5.- 7.mars 2012 arrangerte NVL sammen ned EACEA en internasjonal konferanse om realkompetansevurdering i Oslo. Tema for konferansen var «To implement a high quality validation process – a challenge!». Ca. 100 deltakere fra Norden, resten av Europa, Sør-Afrika og Canada. NVL arrangerte i samarbeid med VOFO et seminar om merverdien av ikke-formell læring med Jury Maninen som hovedinnleder om Bell-prosjektet - Kurs motiverer til læring og livsglede. Deltakere var studieforbundene, VOFO-regionene, myndigheter og beslutningstakere, pluss andre interesserte. Bakgrunnen for seminaret var den nordiske rapporten Folkbildning og evaluering av nøkkelkompetanser og hvordan ikke formell læring kan dokumenteres i realkompetansevurdering og NKR.
Den av regeringen utsedda valideringsdelegationen som började sitt arbete under 2016 har tagit fram en nationell strategi för utveckling av arbetet med validering. NVL rapporten "Validation and the value of competences - Road Map 2018" har använts av valideringsdelegationen som en inspirationskälla i arbetet med att fram en nationell struktur. Under hösten 2017 genomfördes ett pilotprojekt med fyra regionala seminarier (Skåne, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten) i ett samarbete mellan NVL och Skolverket där NVL;s modell för kvalitetssäkring av valideringsprocessen och ett genomfört forskningsprojekt utifrån kvalitetsmodellen var viktigt delar i seminarierna. Utvärderingen av pilotverksamheten kommer med all sannolikhet att innebära en fortsättning i betydligt fler regioner under 2018.
I starten af 2014 var et lovforslag om validering (“Løgtingslóg um førleikameting”) til høring hos diverse aktører inden det efterfølgende blev drøftet i Lagtinget. Færøsk medlem i NVL Ekspertnetværk for validering, sammen med embedsfolk i Ministeriet for uddannelse, forskning og kultur (MMR), har haft en ledende rolle i dette arbejde. 2. maj 2014 blev lovforslaget enstemmigt vedtaget. Loven, som er en rammelov, omfatter et bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs-, videregående- og universitetsuddannelser. Formålet med valideringsloven er at give borgere over 25 år mulighed for at få deres samlede reelle kompetencer vurderet, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet. I 2016 blev der etableret en national referencegruppe for validering med 10 medlemmer, der har forankring i uddannelsessystemet, erhvervslivet og fagforeninger. Takket være det konstruktive og omfattende samarbejde med NVL, er valideringsspørgsmålet på Færøerne bragt i en mere fremadrettet og tryg position. F.eks. er der i 2017 udarbejdet et konkret forslag til en bekendtgørelse om validering, hvor der i princippet kan eller skal arbejdes med validering inden for alle uddannelser på Færøerne. Sammen med denne bekendtgørelse vil der i 2018 blive etableret et center for livlang læring og livlang vejledning – mest sandsynligt i Erhvervsuddannelseskontoret i Uddannelsesstyrelsen – som vil stå for organiseringen og implementeringen af voksenuddannelse, validering og vejledning, foruden kompetenceudvikling af valideringspersonale. Der er etableret forbindelser og samarbejde med valideringsinstitutioner i Island og Danmark, som har vist stor interesse og hjælpsomhed i forbindelse med implementeringen af realkompetencevurdering på Færøerne.
Arbetslivets utbildningscenter på Island har sedan 2003 haft ansvar för utvecklingen av en nationell strategi för validering för dem som har kort formell utbildning. Utbyte av erfarenhet inom valideringsnätverket har varit viktigt stöd för den utvecklingen och bland annat påverkat lag- och regelverksdokument. Genom åren har fira konferenser hållits via NVL för att sprida information på policynivå, bland organisationer och praktikanter; September 2010 – Utmaningar i validering i Norden och Island; September 2012 – Kvalitet i validering; December 2013 – Status för validering i Island och i Maj 2016 – Validering i högre utbildning. Den nationella referensgruppen för validering har haft regelbundna möten sedan 2008 via stöd från NVL. De produkter som har bearbetats av nätverket har används som utgångspunkter för disfusion och utveckling, t.ex. rapporten Utmaningar i arbetet med validering, Roadmap 2018 och kvalitetsmodellen samt ValiGuide. Roadmap 2018 användes för att göra en helhetsbild av systemet i samarbete med Utbildningsministeriet och har dragit fram punkter för vidare utveckling. Nätverksmöten, samt flertal konferenser som nätverket har hållit genom åren i samverkan med olika aktörer, har haft stor betydelse för kunskaps- och kompetensutveckling inom området på Island.
Anerkendelse af realkompetencer har gennem NVL’s Ekspertnetværk for Validering indgået i det nationale arbejde i Danmark. DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråd og NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence er repræsenteret i netværket. Der blev afholdt nordisk seminar i maj i 2013 i Stockholm i samarbejde med Ekspertnetværket for validering om Kvalitetsmodellen for validering i Norden. Modellen er udviklet i et Nordplus projekt med Ekspertnetværket for validering som styregruppe. Efter konferencen bad Undervisningsministeriet NVR om at præsentere modellen på et møde i november for TUP 2012. TUP, den Tværgående Udviklingspulje under UVM, finansierer udviklingsprojekter, blandt andet rettet mod kvalificering af arbejdet med realkompetencer. Præsentationen havde til formål at bidrage til implementering af modellen i praksis.
Landskapet Åland har genom självstyrelsen egen behörighet i utbildningsfrågor.
Valideringsfrågorna har kontinuerligt baserats på erfarenhetsutbyte med valideringsexpertnätverket där Åland haft en representant sedan starten. Ett första NVL-seminarium om validering hölls 2005 och flera seminarier har efter det ordnats. Ett förprojekt för att bygga ett åländskt valideringssystem genomfördes under 2007. Ett valideringsprojekt med finansiering från europeiska socialfonden pågick 2008 till 2013. Den högre utbildningen (Högskolan på Åland) utarbetade med stöd av projektet ett eget valideringssystem. Validering skrevs in i gymnasielagen 2011. Lagen kompletterades med en landskapsförordning 2013 med mer detaljerade anvisningar om validering. Expertnätverkets publikationer har använts som stöd för det åländska valideringsarbetet. Genom ett kontinuerligt utbyte med NVLs nätverk utvecklas valideringsfrågorna på Åland.