Nyheter fra Finland

Nyheter fra Finland

Helsingin Sanomat fjallar um viðkvæmt mál í grein sem mun vekja athygli
Finland 
23-11-2018 

Vandamál með nýja iðnskólann, segir í grein í Helsingin Sanomat

Kennarar þora ekki sleppa nýjum iðnskólanemendum út í starfsnám, vegna þess að þeir teljast beinlínis óviðeigandi.

Helsingin Sanomat tar upp ett känsligt problem i en artikel som kommer att väcka mycket
Finland 
26-10-2018 

Problem med nya yrkesskolan, rapporterar Helsingin Sanomat

Lärare vågar inte släppa ut nya yrkesskolestuderande i praktik, eftersom de anses direkt olämpliga.

Rapporten på 12 sidor kommer med 6 konkreta åtgärdsförslag
Finland 
24-10-2018 

Näringslivets pengar behövs också

Framtidens kompetenspanel efterlyser en ny finansieringsmodell för att säkerställa det kontinuerliga lärandet i Finland.

Skýrslan hefur að geyma yfirlit frá 46 löndum
Finland 
23-10-2018 

Menntunarstig gengur í erfðir

Síðasta OECD-skýrslan sýnir að menntunarstig foreldra hefur ennþá í miklum mæli áhrif á leið fólks til menntunar

Produktionsverkstäderna kan erbjuda hjälp med vägledning inom yrkesutbildningen.
Finland 
28-09-2018 

Nya yrkesutbildningen kräver egna initiativ

Den nya yrkesutbildningsreformen förutsätter aktiva studerande. Produktionsverkstäderna erbjuder stöd.

Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder
Finland 
26-09-2018 

Utbildningsnivån går i arv

Den senaste OECD-rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

Visionen för högre utbildning och forskning 2030 presenterades hösten 2017. Bild: minedu.fi.
Finland 
10-09-2018 

Lagförslag: bättre stöd för kontinuerligt lärande på högskola

Ett nytt lagförslag skall förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna samt göra det lättare att bli antagen till högre utbildning.

VS-digi-projektet koordineras av Fritt Bildningsarbete rf.
Finland 
03-09-2018 

Digital folkbildning

Ett stort digitaliseringsprojekt skall hjälpa folkbildningen i Finland att växa in i den nya tiden och svara på dagens behov.

Bild: Pexels
Finland 
18-06-2018 

Rädda världens bästa utbildningssystem

Just nu pågår ett initiativ för att rädda världens bästa utbildningssystem som en helhet.

Bild: Utbildningsstyrelsen
Finland 
12-06-2018 

Nya digitala tjänster för läranden i Finland

Studievägledning och ett digitalt register över studieprestationer finns nu samlade i en tjänst.

Finland 
08-05-2018 

Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

Finland 
05-04-2018 

Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi
Finland 
26-03-2018 

Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

Pexels.com
Finland 
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

//koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

Finland 
23-02-2018 

Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

//koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Kansallinen opintosuoritusrekisteri

Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

Finland 
23-02-2018 

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Finland 
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Finland 
01-02-2018 

Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

Finland 
01-02-2018 

Áætlun um að hækka menntunarstig Finna

Ríkisstjórnin í Finnlandi vill hækka menntunarstig þjóðarinnar.

Finland 
30-01-2018 

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Finland 
29-01-2018 

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.