Nyheter på Svenska

Nyheter på Svenska

Island 
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

Foto: Pexels
Åland 
23-02-2018 

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Sverige 
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

//www.naestaskref.is
Island 
19-02-2018 

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Finland 
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Pixabay.com
Sverige 
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Finland 
30-01-2018 

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Finland 
29-01-2018 

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Island 
27-01-2018 

Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

Helena Jónsdóttir
Island 
26-01-2018 

Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

Åland 
25-01-2018 

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

Norden 
23-01-2018 

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Norden 
20-12-2017 

NVL flyttar till Århus

Nu blåser nya vindar i NVL.

Finland 
20-12-2017 

Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

Norden 
20-12-2017 

Karriärvägledning intresserar

Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

Sverige 
20-12-2017 

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Sverige 
19-12-2017 

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Norden 
24-11-2017 

Folkbildning som inkluderar

En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

Norden 
22-11-2017 

Lyckad nordisk satsning på integration

Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

Sverige 
06-11-2017 

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Norden 
19-10-2017 

Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

Sverige 
09-10-2017 

Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

Sverige 
06-10-2017 

Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

Norden 
29-09-2017 

Att inkluderas Nordiskt

I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

Norden 
29-09-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Norden 
28-09-2017 

Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

Sverige 
18-09-2017 

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Finland 
29-08-2017 

Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

Sverige 
29-08-2017 

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sverige 
15-05-2017 

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

Sverige 
08-05-2017 

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

Sverige 
08-05-2017 

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Sverige 
04-05-2017 

22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

Finland 
03-05-2017 

Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

Finland 
03-05-2017 

Europeisk referensram för examen och kompetenser

I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

Sverige 
03-05-2017 

Varannan kommun har kö till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

Norden 
28-04-2017 

Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.

Norden 
27-04-2017 

Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Finland 
29-03-2017 

Virtuella världen – frestar till studier och arbete

Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

Finland 
28-03-2017 

En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

Norden 
27-03-2017 

Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

19 april 2017 kl 15-16

Norden 
13-03-2017 

Livslång vägledning för alla i Norden?

Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

Sverige 
10-03-2017 

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

Norden 
27-02-2017 

Norden möter EU möter Norden

Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

Sverige 
27-02-2017 

Statsbidrag för regional yrkesvux

Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

Sverige 
27-02-2017 

351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

Finland 
27-02-2017 

Nästan 79 000 män har hamnat utanför arbetslivet i Finland

I Finland finns det nästan 79 000 män i arbetsför ålder som ser ut att permanent ha fallit bort från arbetslivet, konstaterar Näringslivets delegation (Eva).

 
20-02-2017 

Webinar om tysta studenter

Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

Finland 
30-01-2017 

FFC vill förlänga läroplikten för att motverka marginalisering

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC föreslår en höjning av läropliktsåldern för att förebygga marginalisering av vuxna.

Finland 
19-12-2016 

Informationsturnén om företagande har nått hundratals invandrare i Finland

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare.

Sverige 
19-12-2016 

Regeringens satsning på kunskapslyftet fortsätter 2017

Regeringen har föreslagit fortsatta satsningar inom hela utbildningssektorn 2017 och för vuxnas lärande innebär det ett ökande antal utbildningsplatser med statlig finansiering.

Norden 
14-12-2016 

Norge leder Norden

2017 leder Norge ordet i Nordiska ministerrådet.

Finland 
28-11-2016 

En ensidig bild av arbetarmän i den utbildningspolitiska debatten

Män med arbetarbaggrund deltar lite i utbildning och anses vara en utmaning för utbildningspolitiken.

Finland 
25-11-2016 

Större resultatansvar för yrkesskolorna

Ett förslag till en ny finansieringsmodell för yrkesutbildningen ger yrkesskolorna större resultatansvar i framtiden.

Åland 
14-11-2016 

To-do på åländska

To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

Sverige 
08-11-2016 

Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

Sverige 
07-11-2016 

Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

Norden 
31-10-2016 

En praktikers guide till validering

ValiGuide är en nordisk plattform för alla som arbetar med validering.

Finland 
31-10-2016 

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Rapporten och den medföljande rekommendationen strävar till att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet i Finland och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

Sanni Grahn-Laasonen
Finland 
31-10-2016 

Lärarnas kompetens ska utvecklas under hela karriären

Ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 13 oktober.

Norden 
19-10-2016 

Utvärdering av NVL 2016

Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

Sverige 
06-10-2016 

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sverige 
06-10-2016 

Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

Finland 
29-09-2016 

Mindre stöd för vuxenstudier

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

Finland 
28-09-2016 

Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

Sverige 
12-09-2016 

Fusk vid högskoleproven blir straffbara

Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

Finland 
28-08-2016 

Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Sverige 
19-08-2016 

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

Finland 
23-06-2016 

Framtidens lärarutbildning under utveckling

Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

Norden 
21-06-2016 

Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

Norden 
21-06-2016 

Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

Norden 
20-06-2016 

EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

Sverige 
15-06-2016 

Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

Sverige 
14-06-2016 

Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet.
Norden 
26-05-2016 

Nordiskt samarbete kring vuxnas grundläggande färdigheter behövs

2016 är Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet. Idag hålls ett nordiskt expertseminarium kring baskunskaper i Helsingfors.

Finland 
20-05-2016 

Universitetens finansiering förnyas

Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

Finland 
20-05-2016 

Flexiblare och effektivare integration

Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

Europa 
18-05-2016 

Hur vill DU lära dig i framtiden?

NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

Sverige 
10-05-2016 

Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

Sverige 
10-05-2016 

Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

Finland 
21-04-2016 

Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

Finland 
21-04-2016 

Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

Sverige 
21-04-2016 

Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
Norden 
14-03-2016 

NVL mötte EU-agendan

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

Sverige 
30-10-2015 

Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

Åland 
13-10-2015 

Livslångt lärande på Åland

Så här lär man sig på Åland.

Norden 
29-01-2015 

Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv

I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning.

Norden 
28-01-2015 

Socialt närvarande

NVL är aktiv i många olika sociala medier, bland annat twitter och Facebook.

Finland 
05-12-2014 

Nya tider för fristående examen i Finland

Regeringen avlät på torsdagen en lagproposition i syfte att utveckla systemet med fristående examen.

Finland 
05-12-2014 

Statens stöd till finsk folkbildning reformeras

Det fria bildningsarbetets struktur- och finansieringsreform innebär att grunderna för fastställande av finansiering förtydligas och uppdateras.

Norden 
01-12-2014 

NVL vill veta vad du tycker!

Vad tycker DU om NVLs nyhetsbrev?

Finland 
14-11-2014 

Ny yrkeshögskolelag i Finland 1 januari 2015

Den nya yrkeshögskolelagen i Finland träder i kraft den 1 januari 2015.

Norden 
24-10-2014 

Höga mål: hållbarhet i undervisningen

Ny nordisk fortbildning satsar på bättre resultat för initiativ inom hållbar utveckling i Norden.

Finland 
20-10-2014 

Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

Finland 
20-10-2014 

Språkexamina fyller 20 år

Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

Finland 
06-10-2014 

Kunskapskedjan i skick i Finland

Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt är tjänstemännens och verksamhetsområdets sakkunnigas syn på ändringar, mål och nödvändiga åtgärder inom de närmaste åren i fråga om förvaltningsområdets verksamhetsmiljö.

Finland 
20-08-2014 

Kriterier för god handledning

Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

Finland 
20-08-2014 

Mindre satsningar på personalutbildning

Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat ...

Sverige 
14-08-2014 

Ny proposition om folkbildning har antagits

Riksdagen har nu antagit den nya propositionen om folkbildning. I propositionen betonas folkbildningens ansvar för frågor om mångfald och jämställdhet.

Finland 
18-06-2014 

Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

Finland 
18-06-2014 

De ungas syn på ungdomsgarantin

Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

Sverige 
18-06-2014 

Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

Norden 
22-05-2014 

Ledande ekonomer omvärderar den nordiska modellen

Den nordiska modellen fortsätter att vara ett attraktivt sätt att närma sig de ekonomiska och sociala utmaningar som skapas av global konkurrens, omvälvande teknologiska förändringar och en åldrande befolkning. Det konstaterar en rad erkända nordiska nationalekonomer i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

Helsingfors Universitet
Finland 
21-05-2014 

Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

Sverige 
21-05-2014 

Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

Sverige 
21-05-2014 

Cirkelledare viktig resurs för folkbildningen

Sveriges 90 000 cirkelledare har många olika kompetenser och synen på deras uppdrag varierar mellan studieförbunden. Det är några av slutsatserna i rapporten "Cirkelledare - folkbildningens fotfolk och drivkraft".

Sverige 
25-04-2014 

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

Sverige 
25-04-2014 

Kraftig ökning av sökande till lärarutbildningar

Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar kraftigt för tredje året i rad. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet som presenteras idag.

in English 
25-04-2014 

Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

Tuesday May 13th at 10.00-11.00 CET

Finland 
25-04-2014 

Ändringar i finansieringen av utbildningen

Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

Finland 
25-04-2014 

Kompetenta lärare i de finländska skolorna

Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.