Nyheter från Sverige

Sverige 
06-12-2022 

NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

Sverige 
28-11-2022 

Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

Sverige 
28-11-2022 

Áætlanir um svæðisbundna byggðaþróun eiga að stuðla að bættir hæfniþróun um gjörvalla Svíþjóð

Skortur á fólki með rétta hæfni bitnar á velferðarsviðinu, atvinnulífinu og viðbrögðum við loftlagsbreytingum.

Sverige 
23-11-2022 

New models for sustainable development lifestyles

A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

Sverige 
22-11-2022 

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Sverige 
08-11-2022 

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen.

Sverige 
26-10-2022 

Námsstyrkur vegna umbreytinga til þess að auka langtíma sveigjanleika, efla getu til breytinga og öryggi á vinnumarkaði

Námsstyrkur vegna umbreytinga er nýr námsstyrkur sem er hluti af breytingaáætlun sænsku ríkisstjórnarinnar og er sérstaklega ætlaður þeim sem þurfa að breyta um starf eða efla hæfni sína til þess að öðlast sterkari stöðu á vinnumarkaði.

Sverige 
20-10-2022 

Ett omställningsstudiestöd för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som ingår i regeringens omställningspaket och kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Mynd : Anthony Fomin
Sverige 
24-09-2021 

Frumvarp um nýja námsstyrki frá hinu opinbera vegna umbreytinga

Sænska ríkisstjórnin lagði í sumar fram frumvarp um innleiðingu nýrra námsstyrkja vegna umbreytinga, sem hluta aðgerða við endurbætur á vinnumarkaði. Markmið nýju styrkjanna er að styrkja stöðu launþega á vinnumarkaði.

Foto: Anthony Fomin
Sverige 
07-09-2021 

Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Foto: NeONBRAND
Sverige 
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Foto: RODNAE Productions
Sverige 
20-03-2021 

Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Kuva: Christina Morillo
Sverige 
25-11-2020 

Työnantajien tärkeää löytää tarvittavaa osaamista, jotta talous saadaan uudelleen käyntiin kriisin jälkeen

Entistä useammille työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin

Mynd: Christina Morillo
Sverige 
25-11-2020 

Mikilvægt fyrir atvinnurekendur að finna nauðsynlega hæfni til þess að koma efnahagslífinu í gang að loknum faraldrinum

Gera á fleiri atvinnuleitendum kleift að leggja stund á nám á atvinnuleysisbótum.

Foto: Christina Morillo
Sverige 
29-10-2020 

Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Foto: Tania Rodriguez
Sverige 
16-09-2020 

Bredare utbud av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Foto: Pexels
Sverige 
20-05-2020 

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

Photo af Helloquenc, Unsplash
Sverige 
20-02-2020 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Sverige 
21-01-2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Foto: Pexels
Sverige 
04-09-2019 

Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

Foto: Pexels
Sverige 
01-09-2019 

Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

Foto: Pexels
Sverige 
21-06-2019 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

Foto: Pexels
Sverige 
19-06-2019 

Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

Foto: Pexels
Sverige 
29-05-2019 

Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

Foto: Pexels
Sverige 
23-05-2019 

Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

Foto: Pexels
Sverige 
02-05-2019 

Skolverket har fördelat 50 miljoner till utveckling av lärcentrum 2019

För att kunna få del av statsbidraget ska minst 2 kommuner samarbeta för att starta eller utveckla verksamheten inom lärcentrum.

Foto: Pixabay
Sverige 
25-04-2019 

Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

NN - norden.org
Sverige 
21-03-2019 

Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Foto: Pexels
Sverige 
19-03-2019 

Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

Foto: NN - norden.org
Sverige 
27-02-2019 

Ny lärarutbildningsguide ska få fler att söka sig till läraryrket

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildningsguide för de som vill söka till lärarutbildningen

Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
25-02-2019 

Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
22-02-2019 

Aukinn áhugi á að meta hæfni inn á þrep í sænska hæfnirammanum (SeQF)

Stofnun fagháskóla í Svíþjóð ber ábyrgð á hæfnirammann um sænskt menntakerfi og afgreiðir jafnframt beiðni frá atvinnulífinu og fræðsluaðilum utan hins formlega kerfis að meta hæfni/starfaprófíla á þrep í hæfnirammanum og staðfesta gæðin. Hæfniramminn gerir allt nám sýnilegt og auðveldara samanburð á hæfni sem aflað er í námi og þeirri sem aflað er á vinnumarkaði. Nú eru hafa sex starfaprófílar verið metnar á þrep í sænska viðmiðarammanum og rúmlega 20 beiðnir um mat á þrep til viðbótar eru í afgreiðslu.

Foto: Pexels
Sverige 
22-02-2019 

Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
29-01-2019 

Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

Foto: Pexels
Sverige 
23-01-2019 

Myndigheten för yrkeshögskolan leder ett projekt för att öka antalet branschvalideringar

I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet har fått medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra modellerna för validering av kvalifikationer inom olika branscher.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

Ljósmynd: Pexels
Sverige 
13-12-2018 

Evrópski félagsmálasjóðurinn í Svíþjóð styrkir lýðháskólaverkefnið með 22 milljónum sænskra króna

Lýðfræðsluráðið ásamt sex lýðháskólum víðsvegar í Svíþjóð standa að verkefni sem miðar að því að þróa og betrumbæta aðferðir sem gera ungum nýbúum kleyft að ljúka námi sínu í lýðháskóla.

Ljósmynd: Pexels
Sverige 
13-12-2018 

Ný rannsókn frá Skolverket sýnir að fáir nemendur taka stúdentspróf í komvux, fullorðinsfræðslu sveitarfélaga

Um 7000 nemendur í framhaldsskóla eru ár hvert nálægt því að ljúka prófi á einhverri almennri námsbraut

Foto: Pexels
Sverige 
12-12-2018 

Ny studie från Skolverket visar att få elever tar gymnasieexamen i komvux

Omkring 7000 elever i gymnasieskolan är varje år nära att ta examen från något nationellt program.

Foto: Pexels
Sverige 
10-12-2018 

Svenska Europeiska Socialfonden ger folkhögskoleprojekt 22 miljoner kronor

Folkbildningsrådet tillsammans med sex folkhögskolor runt om i Sverige står bakom projektet som syftar till att utveckla och förbättra metoderna så att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.

Foto: Pexels
Sverige 
23-11-2018 

Sivistysliitot järjestävät ulkomailla syntyneille naisille suunnattua etsivää toimintaa kohdennetulla valtionavulla

Virallisten tilastojen mukaan Ruotsissa asuvista ulkomailla syntyneistä naisista on työelämässä huomattavasti pienempi osuus kuin Ruotsissa syntyneistä naisista ja ulkomailla syntyneistä miehistä.

Foto: Pexels
Sverige 
16-11-2018 

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

Foto: Pexels
Sverige 
12-11-2018 

Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Sverige 
07-11-2018 

Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.