Nyheter från Sverige

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sverige 
06-06-2018 

Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Sverige 
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Sverige 
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Sverige 
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Sverige 
23-02-2018 

Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

Sverige 
23-02-2018 

Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

Sverige 
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

Pixabay.com
Sverige 
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Sverige 
21-12-2017 

Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

Sverige 
21-12-2017 

Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

Sverige 
20-12-2017 

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Sverige 
19-12-2017 

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Martin Klepke
Sverige 
06-12-2017 

Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nils Karlson, Ratio
Sverige 
04-12-2017 

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.

Sverige 
04-12-2017 

Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

Sverige 
04-12-2017 

Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

Lena Lindhe
Sverige 
21-11-2017 

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Sverige 
20-11-2017 

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.

Göran Arrius
Sverige 
17-11-2017 

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Sverige 
13-11-2017 

Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
Sverige 
10-11-2017 

Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.

Sverige 
06-11-2017 

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Sverige 
31-10-2017 

Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

Sverige 
31-10-2017 

Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

Sverige 
31-10-2017 

Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

Sverige 
31-10-2017 

Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

Cecilia Fahlberg Pihlgren
Sverige 
26-10-2017 

Livslång vägledning digitalt?

Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter föreslås utveckla och driva en digital plattform för att möta det växande behovet av livslång vägledning på arbetsmarknaden.

Sverige 
23-10-2017 

Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

Enligt Skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade sin utbildning på distans.

Sverige 
17-10-2017 

Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv

Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.

Sverige 
09-10-2017 

Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

Sverige 
06-10-2017 

Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

Sverige 
01-10-2017 

Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

Sverige 
01-10-2017 

Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

Sverige 
21-09-2017 

Sverige satsar på utbildning

I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

Sverige 
18-09-2017 

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Sverige 
07-09-2017 

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

Sverige 
31-08-2017 

SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

Sverige 
30-08-2017 

Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

Sverige 
29-08-2017 

Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

Sverige 
29-08-2017 

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sverige 
23-08-2017 

"Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

Sverige 
03-07-2017 

Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

Sverige 
03-07-2017 

Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.