Om NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som VIA University College administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden. NVL fokuserar på tvärsektoriellt samarbete inom NMR:s prioriterade insatsområden. NVL främjar nätverkande och organiserar nordiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande.

 

Samarbetet i Norden är baserat på gemensamma värderingar, gemensam kultur och historia, och inte minst på en gemensam syn på demokrati och utbildning. Nordenär en kunskapsregion med stor potential för utveckling av mänskliga resurser. 

Nordiska Ministerrådets vision för samarbete ”Norden – sammen er vi stærkere” betonar behovet för tvärsektoriellt samarbete och vidareutveckling av välfungerande gränslösa utbildnings-, forsknings- och innovationsområden. Satsningar på kontinuerlig kompetensutveckling och forskning av hög kvalitet prioriteras inom det nordiska samarbetet. NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets för utbildning och forskning (MR-U) program ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning”.

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som VIA University College  administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främjar livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete inom NMR:s prioriterade insatsområden. NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, samt inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. NVL bidrar till utveckling av policy och praxis genom nätverkande. Resultat från nätverk kan omsättas av organisationer och myndigheter i alla nordiska lände.


Detta gör NVL

NVL:s vision är att

arbeta tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande-perspektiv

visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska LLL dimensionen

främja dialogen i Norden, skapa innovation och mervärde genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande. 

NVL:s verktyg är

Information: insamling, systematisering och förmedling;

fysiska och virtuella mötesplatser;

nätverkande; 

utredningar och jämförande studier som gör det möjligt att dra slutsatser för innovation, reformer eller policy utveckling;

samarbete med Nordplus för att främja utveckling de nordiska utbildningssystemen.

NVL

bidrar till implementeringen av Sektorprogram för undervisning och forskning under Islands ordförandeskap 2019 av Nordiska Ministerrådet. 

Lärande och produktion av ny kunskap sker i alla NVL:s nätverk, förmedling av resultat pågår på flera nivåer och används av:

Nätverkets medlemmar och deras institutioner: lärande i nätverk

Medlemmarnas samarbetspartners, medlemsorganisationer och andra miljöer inom vuxnas lärande i Norden och Europa: lärande av nätverk

På tvärs av sektorer och flera nätverk: lärande mellan nätverk.