om-nvl

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fremmer livslang læring på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser.

NVL er en international decentraliseret netværksorganisation, som blev oprettet af Nordisk Ministerråd i 2005. NVL arbejder på tværs af de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) og de tre selvstyrende områder i Norden (Åland, Færøerne og Grønland).

NVL’s mål er at:

Hvordan arbejder vi?

NVL bidrager til udvikling af både politik og praksis inden for området voksnes læring gennem NVL’s nordiske netværk, hvis arbejde er relateret til kompetenceopbygning og politikudformning. NVL’s arbejde er stærkt koblet til voksenuddannelsesmiljøerne i de nordiske lande og deres interesser samt fokuserer på at formidle og implementere det Nordiske Ministerråds prioriteringer. NVL udvider netværkene til at dække hele Norden og formulerer en klar nordisk profil for netværksaktiviteterne. Resultater fra netværkene omsættes til praksis af organisationer og myndigheder i alle nordiske lande.

NVL’s netværk indsamler dokumentation om og sammenligner situationen i forhold til forskellige områder i relation til voksenuddannelse i Norden. NVL arbejder med at fremme livslang læring ved at fokusere på tværsektorielt samarbejde inden for de prioriterede områder, såsom kvalitet og innovation inden for voksenuddannelse, digital inklusion, læring i forhold til bæredygtig udvikling, læring på arbejdspladsen, vejledning, validering af ikke-formel og formel læring og nøglekompetencer hos voksne.

Hvordan formidler vi vores arbejde?

NVL’s policy briefs  fremhæver aktuelle udfordringer i de nordiske lande og frembringer mulige løsninger eller peger på yderligere behov for udvikling og samarbejde. Formålet med arbejdet med policy briefs er at skabe et bedre informations- og vidensgrundlag for politisk beslutningstagning inden for voksenuddannelse.

NVL formidler information om de erfaringer og resultater, der er opnået gennem nordisk samarbejde om voksnes læring, via rapporter. Rapporterne skaber grundlaget for NMRs arbejde (EK-U) og inspirerer til nye udviklingsprojekter.

DialogWeb er en tematisk online-publikation. DialogWeb præsenterer artikler og interviews om voksens læring fra hele Norden og fra forskellige sektorer involveret i voksenuddannelse. DialogWeb er rettet mod en bred gruppe af læsere: lærere, embedsmænd og beslutningstagere inden for formel og ikke-formel voksenuddannelse, politikere, NGO'er, arbejdsgivere og virksomheder.

NVL-nyhedsbrevet indeholder information om undervisningspolitik i de nordiske lande, nye strukturer, reformer og initiativer samt formidler kommende nordiske kurser og konferencer inden for voksens læring.

NVL i det nordiske samarbejde

Nordisk Netværk for Voksnes Læring udgør i samspil med delprogrammet Nordplus Voksen MR-U’s indsats inden for politikområdet voksnes læring. NVL’s aktiviteter er en vigtig del af at nå målene for Nordisk Ministerråds vision  for samarbejde "Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region: Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration”.

Organisering

NVL blev oprettet i 2005 af Nordisk Ministerråd. NVL finansieres af Nordisk Ministerråd og administreres af University College i perioden 2018 - 2022.

NVL er en netværksorganisation, der består af en hovedkoordinator og otte koordinatorer fra hele Norden på tværs af sektorer.


Fakta

Kontakt

Antra Carlsen

Antra Carlsen

Hovedkoordinator
+45 87 55 18 08  
antr@via.dk

Kontakt NVL’s nationale koordinatorer her.

Resultat 

Årsberättelse
Årsberättelse
Årsberättelse
Årsberättelse