Om NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som VIA University College administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärandei Norden. NVL fokuserar på tvärsektoriellt samarbete inom NMR:s prioriterade insatsområden. NVL främjar nätverkande och organiserar nordiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande.

 

 

 

Samarbetet i Norden är baserat på gemensamma värderingar, gemensam kultur och historia, och inte minst på en gemensam syn på demokrati och utbildning. Nordenär en kunskapsregion med stor potential för utveckling av mänskliga resurser. 

Nordiska Ministerrådets vision för samarbete ”Norden – sammen er vi stærkere” betonar behovet för tvärsektoriellt samarbete och vidareutveckling av välfungerande gränslösa utbildnings-, forsknings- och innovationsområden. Satsningar på kontinuerlig kompetensutveckling och forskning av hög kvalitet prioriteras inom det nordiska samarbetet. NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets för utbildning och forskning (MR-U) program ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning”.

 

 
NVL

är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som VIA University College  administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. Läs mer om våra nätverk och senaste resultat i vår broschyr.


Detta gör NVL

NVL:s vision är att

  • arbeta tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande-perspektiv

  • visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska LLL dimensionen

  • främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande 

NVL:

  • främjar utvecklingen och implementeringen av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

  • bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

  • främjar samspelet med Nordplus för att utveckla de nordiska utbildningssystemen.

  • informerar om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

 

 

NVL:s verktyg är

information (insamling, systematisering och förmedling), fysiska och virtuella mötesplatser, nätverkande, samt utredningar och jämförande studier som gör det möjligt att dra slutsatser för innovation, reformer eller policy.

Nytta

NVL bidrar till implementeringen av Sektorprogram för undervisning och forskning under Sveriges ordförandeskap 2018 av Nordiska Ministerrådet. NVL bidrar till aktiviteter enligt önskemål och förfrågan från ordförandeskapet.
NVL erbjuder erfarenhetsutbyte, inspiration genom lärande exempel från Norden och världen, samt utveckling av praxis och policy. Lärande och produktion av ny kunskap sker i alla NVL:s nätverk, förmedling av resultat pågår på flera nivåer och används av:

  • Nätverkets medlemmar och deras institutioner: lärande i nätverk

  • Medlemmarnas samarbetspartners, medlemsorganisationer och andra miljöer inom vuxnas lärande i Norden och Europa: lärande av nätverk

  • På tvärs av sektorer och flera nätverk:lärande bland/mellan nätverk