Alle NVL rapporter

Udklip.JPG
Handbok
Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och
Udklip.JPG
Inclusion of refugees through non-formal education 2017: – Nordic best practice
This project, based on a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, tries to answer the question: What is required
Billede Opettajien.JPG
Opettajien Osaamiskuvaus
Mitä taitoja aikuisten lukutaidon opettaja tarvitsee? Pohjoismaisen Alfarådet-verkoston laatima kuvaus määrittelee yksityiskohtaisesti niitä
Udklip.JPG
Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger
Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.
Forside.jpg
Quality in Validation of Prior Learning
Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.
Report_Inklusion_og_voksenlaering_260918 1.jpg
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og
Kompetansebeskrivninger_hefte.JPG
Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...
Forside Ohjauksen.jpg
Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa
           Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja
Forside Aikui.jpg
Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen
Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia
Forside NVL_reportti_Hiljaiset_oppijat.jpg
Hiljaiset oppijat -opas
Miksi osa oppijoista ei koskaan osallistu aktiivisesti verkkokurssin toimintaan, ja voiko niin kutsuttu notkuminen (ilman näkyvää aktiivista
Udklip.PNG
NVL:s Årsberättelse 2017
Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2017.
TLC_cover.jpg
Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.
silent_web.jpg
Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.
faerniRapport.jpg
Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins
NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.
IMAG1420.jpg
Nordisk Bærekraft - Stories from the New Nordic Education for Sustainability
Stories from the New Nordic Education for Sustainability
To-Do_eng.jpg
To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?
”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”
To-Do_skand.jpg
To-Do: En vej til integration af nyankomne?
”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”
Roadmap_IS.jpg
Mat á raunfærni og gildi færninnar
Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.
competence_report_en.jpg
The Adult Educator’s Competences and Competence Development
This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.
Lararkompetenser2017.jpg
Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling
Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.
kompetens_rapport.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!
Arsrapport-2016-1.jpg
NVL:s Årsberättelse 2016
Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.
samordning_small.jpg
Samordning av vägledningen i de nordiska länderna
I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.
vejledning_validering_rapport_web.jpg
Vejledning i validering
I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).
Sustainable_education_report_2016.jpg
Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling
I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.
kompetens_validering_2016.jpg
Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.
LiberalEdCertificate2016.jpg
Liberal adult education certificate as a tool for validation
The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.
opintotodistusraportti2016.jpg
Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi
Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.
Grunnleggende_NVL_rapport_2016_web.jpg
NVL-rapport om grundläggande färdigheter
Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.
folkbildning_key_competences_cover_www.jpg
Folkbildning, key competences and validation
What do we need to live in todays' society, and how can we get it?
roadmap2018_web_cover.jpg
Validation and the value of competences - Road Map 2018
The aim of Road Map 2018 is to illustrate the validation process from mapping and assessment of prior competences all the way to how these
GuideInVal_web.jpg
Uusi raportti: Guidance in Validation
Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.
GuideInVal_web
Guidance in validation within the Nordic region
The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.
vagledning_sv
Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning
Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.
kompetens2015_DK
Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering
Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.
kompetens2015_UK
Nordic competence profiles for validation staff
Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.
Forside_rapport_MOOC
MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere
NVL_MOOC_report_eng.PNG
MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.
NVL_arsberättelse_2014.PNG
NVL:s årsberättelse 2014
Det har blivit dags att summera förra året. Och vilket år det var!
karrierekompetence_og_vejledning_2014_cover
Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.
career_competences_and_guidance_2014_cover
A Nordic perspective on career competences and guidance
The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.
quality_validation_report_english.PNG
Quality Model for Validation in the Nordic Countries
This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.
Validering_report_icelandic.PNG
Gæðalíkan fyrir raunfærnimat
Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.
educational_background_170
Educational background, preferences and needs
A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013
8_framgangsfaktorer_gl
Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut
Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)
8_framgangsfaktorer_isl
8 árangursþættir
í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)
1907_fs_8_framgangsfaktorer
8 framgångsfaktorer
- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.
8_framgangsfaktorer_eng
8 Success Factors
- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013
8_framg_da
8 succesfaktorer
Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)
Utdanning_distrikt
Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...
1195_fs_hindringer_rapport
Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?
Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem
Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem
bocker_Ane_Cecilie_Blichfeldt_norden
NVL:s rapporter
NVL:s rapporter
mangkulturella_moten_170
Mångkulturella möten i professionell vägledning
Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.
kvalitetsmodell for validering
Kvalitetsmodell for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13
Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.
multicultural_meetings_170
Multicultural Meetings of Professional Guidance
”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures” (NVL 2013)
Forside-rapport_200
Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?
...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»
kunnskap_2014_170
Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet
Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014
forside-klima_Page_02
Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne
En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.
1972_fs_competence_report_final
Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society
En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.
1794_fs_20120213_rapport_validering_170
Nordisk forskning och exempel på validering
Publicerat 2012Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,
1781_fs_hvordan_arrangere_webinar_170
Hvordan arrangere et webinar?
Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.
1988_fs_kvalitet_i_validering_170
Kvalitet i validering i Norden
Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.
1989_fs_quality_in_validation_170
Quality in validation in the Nordic countries
The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.
N37
Fengselsnettverkets årsrapporter
Äldre årsrapporter från NVLs nätverk
1664_fs_voice_of_users_170
Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir
1544_fs_eqf_nqf_170
A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning
The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.
1609_fs_social_partners_170
Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?
Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier
1649_fs_nordiske_voksenlaerer_170
Den nordiske voksenlærer
-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011
1672_fs_nordiske_voksenlaerer_fi_170
Pohjoismainen aikuisopettaja
Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011
1605_fs_20110527_indikatorer_cover
Indikatorer for voksnes læring
I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.
1197_fs_e_verktyg_160
E-værktøjer och realkompetencer
av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010
1216_fs_e_tools
E-tools and validation
by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010
1214_fs_challenges_160
Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries
The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.
1215_fs_udfordringer_160
Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande
NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.
1473_fs_askoranir_170
Áskoranir í raunfærnimati (ark) á Norðurlöndum
Sérfræðinganeti NVL um raunfærnimat hefur verið falið það verkefni að finna samnorrænar áskoranir er snúa að raunfærni. Þessi greinargerð byggir á skýrslum frá löndunum, rituðum vorið 2009.
1430_160_500_formvux_karta_170
Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning
I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...
1467_fs_kvalitet_hvordan_170
”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”
”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”
1406_fs_20100615_yrkesutbildningsrapport
Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna
Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010
1415_fs_sociala_medier_folkbildning
Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden
I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010
klima_og_miljo
Folkeopplysningen bærer: Eksempler
NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...
1136_fs_expected_cover_160
Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries
This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...
975_fs_vejl_rap_2009_sve
Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning
Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...
1175_fs_e_verktyg_pic_170
Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit
Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.
1110_fs_vuxped_fram
Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb
Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...
966_160_500_active_learning_front
Active learning and ageing at work
Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009 NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”
278_fs_valideringsplansch
Validering i de nordiska länderna – policy och praktik
Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008
823_fs_rapport_kvalitet_voksnes_laering
Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik
For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.
kanprojektet front
Kartlegning av alfabetisering i Norden
Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
834_fs_vux_yrkesutb_nord
Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt
Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).
749_160_500_ntt_front_170
Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem
En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007. Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.
demos.jpg
Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden
Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

Yrkesinriktad utbildning
Yrkesinriktad utbildning

Vanskelig for innsatte å studere
Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

Läs-, skriv- och räknesvårigheter
Läs-, skriv- och räknesvårigheter

Mångkulturell
Mångkulturell

Gymnasial/ vidaregående utbildning
Gymnasial/ vidaregående utbildning

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning