Kompetensutveckling - rapporter

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først

Oversikt over alle NVLs rapporter fra 2006 til nå

Kuva: Bildningsalliansen.fi
Norden 
15-02-2022 

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittäminen työelämässä
Norden 
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Norden 
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Norden 
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

Norden 
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
Norden 
22-01-2020 

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

Norden 
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

Norden 
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

Norden 
23-04-2019 

Handbok

Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

Norden 
02-04-2019 

Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Norden 
24-09-2018 

Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

Norden 
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

Norden 
06-02-2018 

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Norden 
27-12-2017 

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Norden 
11-12-2017 

Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

Norden 
10-11-2017 

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

Norden 
10-11-2017 

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”

Norden 
26-09-2017 

The Adult Educator’s Competences and Competence Development

This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

Norden 
07-09-2017 

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

Norden 
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Norden 
24-10-2013 

Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

Norden 
24-10-2013 

8 árangursþættir

í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

Norden 
24-10-2013 

8 framgångsfaktorer

- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

Norden 
24-10-2013 

8 Success Factors

- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

Norden 
24-10-2013 

8 succesfaktorer

Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

Norden 
26-10-2012 

Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

Europa 
24-07-2012 

Hvordan arrangere et webinar?

Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

Norden 
24-07-2011 

Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

Norden 
24-07-2011 

Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

Norden 
24-07-2011 

Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

Norden 
24-07-2010 

Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

Norden 
25-07-2009 

Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

Norden 
24-07-2007 

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

8 succesfaktorer

Norden 
24-10-2013 
Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

Norden 
24-10-2013 
8 framgångsfaktorer

- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

Norden 
24-10-2013 
8 árangursþættir

í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

Norden 
24-10-2013 
8 Success Factors

- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

Norden 
24-10-2013 
8 succesfaktorer

Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

Norden 
26-10-2012 
Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.